ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ СЕЛЯНСЬКИХ ЗАВОРУШЕНЬ У ПІВДЕННИХ ГУБЕРНІЯХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В РОКИ ПЕРШОЇ РОСІЙСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

П. О. Токаленко

Анотація


У статті автор намагається визначити основні причини селянських заворушень на півдні України в роки Першої російської революції. Надаються статистичні дані стосов-но селянських бунтів у революційні та реакційні роки. Особлива увага приділяється змі-нам соціально-економічного життя у селянському середовищі, на тлі поразки револю-ційних сил. Розглядається вплив реакційної політики царизму на селянство та його ге-незис у ході революційних подій. Автор стверджує, що селянський рух у роки Першої ро-сійської революції стимулював перехід уряду Російської імперії від теоретичних обґрун-тувань аграрного питання до реалізації соціально-економічних реформ на селі

Ключові слова


Перша російська революція; Південь України; селянський рух; агра-рні реформи; реакційна політика царизму

Повний текст:

PDF

Посилання


Сусоров В.Д. Класова боротьба робітників і селян України на буржуазно-демократичному етапі революції // Наукові праці з питань політичної історії. – 1991. – №168. – С. 28-31.

Колесниченко Д.А. Народнические партии и крестьянство в период первой русской революции в новей-шей советской историографии/ Д.А.Колесниченко. Материалы международного коллоквиума историков [Реформы или революция? 04-07 июня 1990 год], 1992 г., СПб. – 334 с.

Рожков Н. Судьбы русской революции / Н.Рожков. – СПб., 1907. – 122 с.

Лещенко М.Н.. Селянський рух на Україні в роки Першої революції / М.Н.Лещенко. – К., 1957. – 187 с.

Херсонские губернские ведомости. – 23 февраля. –1905. – №23. – С.4.

Державний архів Кіровоградської області, ф-р. 304. – оп. 1. – спр. 582.

Ведомости Одесского градоначальства. – 07 апреля. –1907. – №78. – С.3.

Вовк І. Українське селянство наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття // Історія України. – 1999. – №34. – С. 7.

Лось Ф.Є. Революція 1905-1907 років на Україні / Ф.Є.Лось. – К., 1955. – 404 с.

Уоллинг Вилльям Е. Послание России (Истинное значение русской революции) / Вилльям Е. Уоллинг. – Berlin, 1910. – 407 с.

Революция 1905-1907 гг. на Украине. – К., 1955. Т.2. Ч.1. – 939 с.

Херсонские губернские ведомости. – 13 июня. –1905. – №68. – С.1.

Херсонские губернские ведомости. – 07 декабря. –1905. – №136. – С.1.

Михайлюк О.Г. Більшовики України в боротьбі з селянством. 1905 – лютий 1917 / О.Г.Михайлюк. – Львів, 1967. – 141 с.

Сусоров В.Д. Борьба социал-демократовУкраины за союз робочого класса и крестьянства. (июнь 1907-февраль 1917) / В.Д.Сусоров. – К., 1991. – 152 с.

Совет Министров Российской империи. 1905-1906 г. – Л., 1990. – 477 с.

Державний архів Миколаївської області, ф-р. 229. – оп. 4. – спр. 153.

Державний архів Одеської області, ф-р. 12. – оп. 1. – спр. 3.

Державний архів Херсонської області, ф-р. 1. – оп. 1. – спр. 60.

Ведомости Одесского градоначальства. – 05 июля. –1908. – №147. – С.1-

Херсонские губернские ведо-мости. – 31 января. –1905. – №13. – С.3.

Омельянчук И.В. Крестьянский вопрос в программах консервативно-монархических партий России. (1905-1914) // Вопросы истории. – 2006. – №7. – С. 83-98.

Искендеров А.А. Российская монархия, реформы и революция // Вопросы истории. – 1994. – №1. – С. 98-122.

Якименко М. Міграція українського селянства як об’єкт ідейно-політичної боротьби в Російській імперії на межі ХІХ-ХХ століть // Пам’ять століть. – 2000. – №3. – С. 130-135.