РІШЕННЯ РАДИ ЛЬВІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИ-ТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА ПРО ПРИСВОЄННЯ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ ТА ВЧЕНИХ ЗВАНЬ (СІЧЕНЬ–ТРАВЕНЬ 1941 р.)

Р. Б. Тарнавський

Анотація


Наведено та проаналізовано матеріали рішень Ради Львівського державного універ-ситету Івана Франка (за період від січня до травня 1941 р.) про присвоєння наукових ступенів кандидата, доктора наук та вчених звань радянського взірця викладачам, які здобули ступені (доктора філософії (права, медицини), габілітованого доктора) та звання в австрійський та міжвоєнний періоди. Автор характеризує результати голо-сування за відомих західноукраїнських та польських учених (істориків, філологів, юрис-тів, математиків, біологів та ін.), яким Ради Університету в 1941 р. присвоїла наукові ступені та вчені звання

Ключові слова


Львівський університет; наукові ступені; вчені звання; доктор філо-софії; габілітований доктор; кандидат наук; доктор наук; доцент; професор

Повний текст:

PDF

Посилання


Архів Львівського національного університету імені Івана Франка, ф. Р-119, оп. 1, спр. 408 (Службові ха-рактеристики на викладачів Львівського університету), 37 арк.

Архів Львівського національного університету імені Івана Франка, ф. Р-119, оп. 1, спр. 409 (Службові ха-рактеристики на викладачів Львівського університету), 3 арк.

Архів Львівського національного університету імені Івана Франка, ф. Р-119, оп. 1, спр. 216 (Ейзенберг Пилип Адольфович), 11 арк.

Музей історії Львівського національного університету імені Івана Франка, од. зб. «Рішенння Ради Львівсь-кого державного університету імені Івана Франка про клопотання стосовно присвоєння наукових ступенів та вчених звань (січень–травень 1941 р.)», 19 арк.

Качмар В. Історичний факультет у структурі Львівського університету: 1940 рік / Володимир Качмар, Ярослав Притула // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 50: До 75-річчя історичного факультету. – С. 418–456.

Качмар В. [Львівський національний університет імені Івана Франка. Історичний нарис] / Володимир Кач-мар // Літопис випускників Львівського національного університету імені Івана Франка. – Київ: Вид. центр «Логос Україна», 2010. – С. 12–51.

Мудрий В. Змагання за українські університети в Галичині / Василь Мудрий / [ред. О. Романів]. – Львів ; Нью-Йорк : НТШ, 1999. – 194 с.

Мудрий В. Український університет у Львові (1921–1925) / Василь Мудрий. – Нюрнберг: Вид-во «Час», 1948. – 59 с.

Фелонюк А. Євген Завалинський – призабутий тюрколог (з історії українського сходознавчого осередку Львова 1930-х – початку 1940-х років) / Андрій Фелонюк // Український археографічний щорічник. – Київ: Український письменник, 2010. – Нова серія. Вип. 15. Український археографічний збірник. Т. 18. – С. 298–323.

Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. / Видавнича рада: І. О. Вака-рчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Т. І: А–К. – 716 с. + 112 вкл.

Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. / Видавнича рада: І. О. Вака-рчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Т. ІІ: Л–Я. – 764 с. + 224 вкл.

Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Skład Uniwersytetu w roku akademickim 1938/39. – Lwów: UJK, 1938. – 105 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.