ТРУДОВІ РЕСУРСИ КРИМУ І ПРОЦЕС БУДІВНИЦТВА ПІВНІЧНО-КРИМСЬКОГО КАНАЛУ В 1951-1954 рр.

П. В. Савицький

Анотація


Метою статті є дослідження трудових ресурсів Криму у 1950-1953 рр. і потенційних можливостей їх використання у процесі будівництва Північно-Кримського каналу і госпо-дарського освоєння територій півночі Кримського півострова. На основі архівних матері-алів автор досліджує чисельність працездатного населення в сільській місцевості та у містах Криму, чисельність працівників, зокрема, у будівельно-монтажній галузі. Також автор аналізує потреби в трудових ресурсах для будівництва Південно-Українського і Пі-внічно-Кримського каналів. Автор статті робить висновок, що трудові ресурси Криму у період будівництва Південно-Українського і Північно-Кримського каналів були не числен-ними і господарства півострова перебували, здебільшого, у депресивному стані. Тому будівництво на території Криму відбувалося надзвичайно низькими темпами.
Автор статті робить висновок, що трудові ресурси Криму у період будівництва Пів-денно-Українського і Північно-Кримського каналів були не численними і господарства піво-строва перебували, здебільшого, у депресивному стані. Тому будівництво на території Криму відбувалося надзвичайно низькими темпами. Подальше дослідження проблематики мобілізації й експлуатації трудових ресурсів Криму у пізньосталінський період дає змогу для більш повної оцінки внеску України у соціально-економічний розвиток Криму.


Ключові слова


будівництво Південно-Українського і Північно-Кримського каналів, ін-женерно-технічні працівники, «Укрводбуд», Статистичне Управління Кримської області

Повний текст:

PDF

Посилання


Зарубаев Н. В. Великие преобразования на юге Украины и в северном Крыму / Н. В. Зарубаев. – Ленинг-рад: Ленинградское газетно-журнальное и книжное издательство, 1952. – 108 с.

Социалистическое народное хозяйство Крымской области (1945-1970 гг.): Сборник документов и материа-лов. ‒ Симферополь: Таврия, 1980. – С. 3-17.

Пащеня В. Н. Крымская область в советский период (1946-1991 гг.): Монография. / В. Н. Пащеня. – Сим-ферополь: ДИАЙПИ, 2008. – 520 с.

Стенограмма совещания в ЦК КП(б)У по вопросу строительства Южно-Украинского канала. 7.10.1950 // ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 235.

Проект Постановления «О плане строительства Южно-Украинского и Северо-Крымского каналов, ороси-тельных и обводнительных систем в южных областях Украины и северных районах Крыма на 1953 год и мерах по обеспечению его выполнения». До листа Сталіну Й. В. (від) (Голови Ради Міністрів ЦРСР Д. Ко-ротченка і Секретаря ЦК КП(б)У Л. Мельникова. Грудень 1952 року) // ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 1774.

О ходе строительства Южно-Украинского канала и мерах, обеспечивающих выполнение производственно-го плана в 1952 году. А. Бочкин. 12.11.52 г. // ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 1773.

К вопросу о численности рабочих и служащих и фонде заработной платы лиц, занятых на предприятиях и учреждениях Крымской области в сентябре 1953 г. // ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. Спр. 3862.

Стенограмма первого совещания партийно-хозяйственного актива строителей Южно-Украинского и Севе-ро-Крымского каналов «Укрводстрой» от 9-10 июня 1951 года. м. Запоріжжя // ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 1358.

Стенограмма собрания партийного актива строительства Южно-Украинского и Северо-Крымского кана-лов «Укрводстрой» от 20.ІХ.1951 года // ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 1357.

Президиуму Совета Министров Союза ССР (від) Председателя Совета Министров УССР Д. Коротченко, Секретаря ЦК КП(б)У Л. Мельникова. 27.VI.1951 р. // ЦДАВО України. – Ф. Р-2. – Оп. 8. – Спр. 3184.

Совету Министров Украинской ССР від Заместителя Министра промышленности строительных материа-лов Украинской ССР Н. Лысенко. 30 июля 1951 г. // ЦДАВО України. – Ф. Р-2. – Оп. 8. ‒ Спр. 3121.

Совету Министров Украинской ССР, тов. Барановскому А. М. (від) Заместителя Председателя Госплана Совета Министров УССР А. Новикова. 31.VII.1951 // ЦДАВО України. – Ф. Р-2. – Оп. 8. ‒ Спр. 3121.

Каховская гидроэлектростанция на р. Днепре. Проектное задание. Том І. Сводная записка. 5.Х.1951 // ЦДАГО України. – Ф. 1. ‒ Оп. 24. – Спр. 909.

Производство главнейших изделий в натуральном выражении промышленностью Крымской области с гор. Севастополем за ряд лет // ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 3862.

(В) ЦК КП Украины. Заведующему промышленно-транспортным отделом тов. Савельеву И. С. (від) Зав. особым сектором Крымского обкома КП Украины В. Яковлева. 17 марта 1954 г. // ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 3862.

Сведения о наличии дворов и населения в колхозах Ялтинского, Алуштинского и Судакского районов // ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 3862.

Сведения о наличии дворов и населения в колхозах Приморского р-на // ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 3862.

Сведения о наличии дворов и населения (в колгоспах Криму – П. С.) // ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 3862.

Сведения о численности населения Крымской области на 1 января 1954 года // ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 3862.

Товарищу Сталину И. В. (від) Председателя Совета Министров УССР Д. Коротченко, Секретаря ЦК КП Украины Л. Мельникова. Декабрь 1952 года // ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 1774.

Справка о капитальных вложениях в народное хозяйство Крыма и ввод жилой площади за 1946-1953 годы // ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 3862.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.