ПОГЛИБЛЕННЯ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ПРОТИСТОЯННЯ В ГАЛИЧИНІ НА ЗЛАМІ ХІХ–ХХ ст.

А. А. Кучеренко

Анотація


Політика «нової ери» запропонована К.Бадені з метою нормалізації відносин між по-ляками і українцями в Галичині зазнала краху. Найбільше напруження і навіть відкритого протистояння викликали питання шкільної освіти українською мовою, відкриття украї-номовного університету у Львові, дискримінаційне щодо українців виборче законодав-ство і, навіть залізничні квитки як один із мовних аспектів. Нами розглянуто причини і хід даного конфлікту, проаналізована історіографія проблеми; визначено місце, яке по-сідали в ньому намісники Галичини, які за національною приналежністю були поляками.

Ключові слова


Галичина; українці; поляки; намісник

Повний текст:

PDF

Посилання


Аркуша О. Галицький сейм. Виборчі кампанії 1889 і 1896 рр. / О. Аркуша. – Львів: НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 1996. – 174 с.

Аркуша О. Проблема консолідації національно-політичних сил українського галицького суспільства у 90-х pp. XIX ст. // Молода нація: альманах. – 1996. – № 3. – С. 198-212.

Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ – ХХ ст. – К., 1996. – 360 с.

Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ ст.: Нариси політичної історії. – К., 1993. – 288 с.

Демкович-Добрянський М. Українсько-польські стосунки в ХІХ ст. Передмова В. Янева. – Мюнхен, 1969. – 119 с.

Зашкільняк Л., Крикун М. Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших дів. – Львів, 2002. – 752 с.

Левицький К. Історія політичної думки Галицьких українців. 1848-1918 рр. – Львів, 1926-1927 рр. – Т. 1. – 432 с.

Монолатій І.С. Детермінантні фактори політичної участі (західноукраїнська парадигма транзитивного періоду) // Вісник СевНТУ. – Вип. 100: Політологія: зб. наук. праць – Севастополь, 2009.

Михальський Ю. Польські демократи та українське питання в Галичині напр. XIX – на поч. XX ст. (до 1914 р.) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Вип. 33. – Львів, 1998. – С. 122-131.

Мудрий М. Виборчі кампанії до Галицького сейму: суспільство, політика та міжнаціональні взаємини (60-70 рр. XIX ст.) // Республіканець. – 1995. – № 1-2. – С. 35-42.

Самаранцев І. Австрійська провінція чи «Український П’ємонт»? Галичина // Українська ідея. Історичний нарис. – К., 1995. – С. 106-121.

Плекан Ю. Боротьба за реформу виборчого законодавства до Австрійського парламенту та Галицького сейму (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / Ю. Плекан. – Івано-Франківськ: Видавець Третяк І.Я., 2008.

Сухий О. Галичина: між Сходом і Заходом. Нариси історії ХІХ – початку ХХ ст. – Львів, 1999. – 226 с.

Химка Джон-Пол. Зародження польської соціал-демократії та українського радикалізму в Галичині (1860-1890). – К, 2002. – 310 с.

Чорновіл І. Польсько-українська угода 1890-1894 pp. – Львів, 2000. – 247 с.

Чорновол І. Поляки і українці в політиці Австро-Угорщини в другій половині 80-х років XIX ст. («Україн-ська інтрига» графа Г. Кальнокі) // Україна: Культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 1995. – Вип. 2. – С. 71-81.

Чорновол І. Українська фракція Галицького крайового сейму 1861-1901 рр. (нарис з історії українського парламентаризму) / І. Чорновол. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2002. – 288 с.

Moklak J. Stanowisko posłów ruskich (ukraińskich) w Sejmie Krajowym galicyjskim wobec projektu ustanowienia Rady Szkolnej Krajowej (1866 r.) / J. Moklak // Dzieje kształtowania się polskich instytucji oświatowych / pod red. E. A. Mierzwa. – Piotrków Trybunalski, 2002. – S. 79-89.

Gruchala J. Rząd austriacki i polskie stronnictwa polityczne w Galicji wobec kwestii ukraińskiej (1890-1914) / Janusz Gruchala. – Katowice, 1988.

Grodziсki St. Sejm krajowy galicyjski. 1861-1914. – Warzawa, 1993. – 216 s.

Бовуа Д. Битва за землю в Україні, 1863-1914: поляки в соціо-етнічних конфліктах. – К., 1998. – 334 с.

http://www.history.vn.ua/book/great/597.html – режим доступу 10.02.2016

Кугутяк М. Галичина: сторінки історії. Нарис суспільно-політичного руху (ХІХ ст. – 1939 р.). – Івано-Франківськ, 1993. – 200 с.

Moklak J. Bilety kolejowe jako przedmiot sporu polsko-ukraińskiego w Galicji, 1908-1910 – aspekt językowy // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagellońskiego. – 2014. – Z.3. – Prace historyczne. – S.693-700.

Галицький сойм. Заведення руських білетів залізничних // Діло. – 1909. – №217. – від 10 жовтня. – С.2.

Grodziski S. Sejm Krajowy galicyjski 1861-1914. – Warszawa Wyd. Sejmowe, 1993.