ДЖЕРЕЛА ДО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ СТУДЕНТСТВА УСРР 20-Х РОКІВ ХХ СТ.

Ольга Олександрівна Лаврут

Анотація


Досліджено джерельну базу історії студентства УСРР у 1920-ті роки. Доведено, що вона є досить широкою, це дозволило висвітлити життя молоді вищих навчальних закладів зазначеного періоду.

Ключові слова


джерела; історія; студентство; молодь; УСРР; вищі навчальні заклади

Повний текст:

PDF

Посилання


ЦДАВОВУ України, ф. Р-166 (Народний комісаріат освіти, 1918-1946 рр.).

ЦДАВОВУ України, ф. Р-4805 (Ряппо Янн Петрович); Ряппо Я. Реформа высшей школы на Украине в годы революции (1920-1924 гг.): Сборник статей и докладов. – Х. : Госиздат Украины, 1925

Ряппо Я. П. Советская профессиональная школа: ее место и значение в системе просвещения и в нашем народном хозяйстве. – Х. : Госиздат Украины, 1926

Ряппо Я. Технікуми України – вища школа. – Х. : ДВУ, 1927

Ряппо Я. Радянське студентство (Характеристика вузів України). – Х. : ДВУ, 1928.

Луначарский А. В. О народном образовании. – М. : Изд-во Академии пед. наук РСФСР, 1958

Луначарский А. В. Ленин и народное образование. – М. : Изд-во Академии пед. наук РСФСР, 1960.

Гринько Г. Очерки советской просветительной политики. – Х. : ДВУ, 1923

Скрипник М. Статті та промови. – Х. : ДВУ, 1931

Скрипник М. Перебудовними шляхами (проблеми культурного будівництва національностей України) // Український історичний журнал. – 1989. – № 11-12. – С. 99–109

Молотов В. М. О высшей школе. – М. : Пролетарий, 1938.

ЦДАГО України, ф.Р-1: Відділ Центрального Комітету КП(б)У (1918-1930 рр.); ф.Р-7: Центральний Комітет Ленінської Комуністичної спілки Молоді України (1919-1937 рр.).

Державний архів Харківської області, ф.Р-820 (Инспектура народного образования Харьковского губисполкома, 1919-1925 гг.); ф.Р-856 (Изюмская окружная инспектура народного образования, 1923-1930 гг.); ф.Р-858 (Харьковская окружная инспектура народного образования, 1923-1930 гг.); ф.Р-1148 (Харьковский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт им. В. В. Докучаева, 1923-1966 гг.); ф.Р-1149 (Харьковский институт народного хозяйства, 1920-1930 гг.); ф.Р-1584 (Харьковский медицинский институт, 1924-1970 гг.); ф.Р-1685 (Харьковский строительный техникум им. Г. И. Петровского, 1922-1923 гг.); ф.Р-4405 (Харьковский кооперативно-продовольственный техникум, 1917-1934 гг.); Державний архів Запорізької області, ф.Р-3 (Запорізький губернський відділ народної освіти, 1920-1922 рр.); ф.Р-929 (Запорізький індустріальний технікум ім. Чубаря, 1920-1929 рр.); ф.Р-3674 (Бердянський педагогічний технікум, 1920-1935 рр.); ф.Р-3675 (Мелітопольський педагогічний технікум, 1921-1935 рр.); Державний архів Київської області, ф.Р-142 (Киевский губернский отдел народного образования, 1918-1925 гг.); ф.Р-708 (Киевский губернский профсовет, 1921-1925 гг.); ф.Р-709 (Киевский окрпрофсовет, 1923-1930 гг.); Державний архів Донецької області, ф.Р-2607 (Донецький губернський відділ народної освіти, 1921-1925 рр.); Державний архів м. Кам’янець-Подільський, ф.Р-302 (Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут, 1921-1994 рр.).

Производственная программа Украинского Главного комитета профессионально-технического и специально-научного образования (Укрглавпрофобра на 1921 г.). – Х. : Всеукраинское Госиздательство, 1921

Производственная программа Украинского Главного комитета профессионально-технического и специально-научного образования (Укрглавпрофобра на 1922 г.). – Х. : Редакционно-издательский отдел НКП, 1922.

Народна освіта України на 1 січня 1922 р. – Х. : ДВУ, 1924

Итоги обследования школьных и просветительных учреждений Донбасса на 1 января 1923 г. – Донецк : Донбасс, 1923

ІІ съезд по просвещению Донбасса, 13-19 января 1923 г. Стенографический отчет. – Славянск, 1923

Отчет о работе Сталинского окружного исполкома за 1926 год. – Донецк : Донбасс, 1927

Матеріали до статистики Мелітопольської округи. – Мелітополь : Окрстатбюро, 1927

Материалы по статистике Мелитопольского округа № 1-12 за 1925-1930 гг. – Мелитополь : Окрстатбюро, 1930.

Культурне будівництво в Українській РСР. Важливі рішенні комуністичної партії і Радянського уряду. 1917-1959. Збірник документів у 2-х томах. – Т. 1 (1917 – червень 1941 рр.). – К. : Держполітвидав, 1959

Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях та рішеннях з’їздів, конференцій і пленумів ЦК. 1898-1970 / пер. з 8-го рос. вид. ; за заг. ред. П. М. Фєдосєєва і К. У. Черненка. – К. : Політвидав України, 1979. – Т. 2: 1917-1924; Т. 3: 1924-1927

Комуністична партія України в цифрах: До 70-річчя з’їзду Компартії України. – К. : Політвидав України, 1988

Культурное строительство в Черкасской области (1917-1980 гг.). – К. : Вища школа, 1989

Соціалістичне будівництво на Полтавщині (1921 – червень 1941 рр.): Збірник документів і матеріалів / Упоряд. Л. Д. Бойченко. – Х. : Прапор, 1984

Исторический опыт культурного строительства в первые годы советской власти (1927-1925 гг.). – М. : Высшая школа, 1990

Комсомол и высшая школа. Документы и материалы съездов, конференций Центрального Комитета ВЛКСМ по работе вузовского комсомола (1918-1968 гг.). – М. : Высшая школа, 1968

Національні процеси в Україні. Історія і сучасність. Документи і матеріали : довідник у 2 ч. / гол. ред. В. Ф. Панібудьласка. – К. : Вища школа, 1997

Національні відносини в Україні у ХХ ст. Збірник документів та матеріалів / НАН України ; Інститут національних відносин і політології ; упоряд. М. І. Панчук. – К. : Наукова думка, 1994.

Відчит до Центрального бюро пролетарського студентства при ВУРПС. До ІІ конференції пролетарського студентства України. – Х. : Укр. роб., 1926

Відчит до Центрального бюро пролетарського студентства при ВУРПС. До ІІІ конференції пролетарського студентства України. – Х. : Укр. роб., 1928.

Жизнь современного украинского студенчества. По данным студенческих переписей и других обследований. – Х. : Червоний шлях, 1924

Одесский студент в цифрах (Сборник). – Одесса : Изд-во КУБУЧ, 1923.

Студент революции: Ежемесячный, общеполитический, научно-методический, литературный журнал пролетарского студенчества УССР. – 1922-1933.

Шлях освіти. Орган НКО УСРР. – К. : ДВУ, 1922-1941.

Просвещение Донбасса. Орган губкома КП(б)У, губОНО и губотдела союза работпрос. – Артемовск, 1922-1930.

Червона зміна. Громадсько-літературний та побутовий журнал Кременчуцького педагогічного технікуму. – 1928-1929 рр.

Червоний технолог. Науково-технічний та навчально-допоміжний часопис (хімічної секції). – Х. : Науково-технічний клуб Харківського технологічного інституту, 1924-1925.

Молодий дослідник. Науковий журнал молодих дослідників сільського господарства України. – Х. : Видання сільсько-господарського наукового комітету України, 1924.

Шкотов С. Быт молодежи. – Иваново-Вознесенск : Основа, 1925; Шкотов С. О быте молодежи. – 2-е издание, дополн. – Пенза : Пензпечать, 1926

Малашкин С. И. Ханифа. Рассказы. – М. : Молодая гвардия, 1930

Малашкин С. И. Луна с правой стороны или необыкновенная любовь: повести и рассказы. – М.–Л. : Молодая гвардия, 1928

Гумелевский Л. Собрание сочинений (1917-1924). – М. : Никитские субботники, 1925

Шовкопляс Ю. Студенти (Збірка оповідань). – Х. : Книгоспілка, 1930.