УКРАЇНСЬКА ГОСПОДАРСЬКА АКАДЕМІЯ В ПОДЕБРАДАХ

Олег Олександрович Песчаний

Анотація


Стаття присвячена історії утворення, діяльності та реорганізації од-ного з вищих учбових закладів (за нашими поняттями, за тогочасними чехословацькими – високих), заснованих українською еміґрацією на тери-торії міжвоєнної ЧСР – Української господарської академії в Подебрадах (УГА).

Ключові слова


Чехословаччина; українська еміґрація; Українська гос-подарська академія в Подебрадах; вища освіта; видавнича діяльність; гро-мадське та спілкове життя; Український технічно-господарський інсти-тут позаочного навчання

Повний текст:

PDF

Посилання


Українська господарська академія в ЧСР. – Прага, 1923.

Свято Подєбрадської академії. – Подєбради, 1932.

Українська господарська академія. – Прага – Подєбради, 1932.

Добриловський М. Фахово-літературна чинність Української господарської академії. – Подєбради, 1932.

Наріжний С. Українська еміграція. Ч. 1. – Прага, 1942.

ЦДАВО України, ф. 3795, оп. 5, спр. 14.

ЦДАВО України, ф. 3795, оп. 3, спр. 1.