Джерела до історії консульських установ іноземних держав на Півдні України (кінець XVIII – початок ХХ ст.)

Людмила Анатоліївна Вовчук

Анотація


Розкрито основні джерела, які використовуються при дослідженні та аналізі становлення, розвитку та функціонування консульських установ іноземних держав на Півдні України наприкінці ХVIII – на початку ХХ століть. Новизна даної тематики полягає у тому, що сьогодні взагалі відсутнє яке-небудь дослідження, присвячене даному питанню.

Ключові слова


консул; консульська служба; консульство; дипломатичні представництва; Південь України

Повний текст:

PDF

Посилання


Держархів Одеської області (далі – ДАОО), ф. 1, оп. 6.

Центральний державний історичний архів у м. Києві (далі – ЦДІАК), ф. 358 Тимчасовий Дніпровський воєнний генерал-губернатор, 1906 р., оп. 1, спр. 12, арк. 3-8; ф. 385 Жандармське управління м. Одеси, 1903 р., оп. 1, спр. 1090, арк. 76–85.

Трактат о торговле и мореплавании России с Данией от 15.02.1895 г. // Полный свод законов Российской империи (далі – ПСЗРИ). – Т.15. Отделение 2. – СПб., 1899. – С. 116–119 (№ 11420)

Трактат о торговле и мореплавании России с Грецией 7.06.1850 г. // ПСЗРИ. – Т. 26. Отделение 1. – 1852. – С. 98–103 (№ 24887)

Трактат о торговле и мореплавании России с Бельгией от 28.05.1858 г. // ПСЗРИ. – Т. ЗЗ. Отделение 2. – 1860. – С. 57–63 (№ 33424)

Трактат о торговле и мореплавании России с Великобританией от 31.12.1858 г. // ПСЗРИ. – Т. 34. – СПб., 1861. – С. 101–108 (№ 34157)

Консульская конвенция России с Германией от 26.11.1874 г. // ПСЗРИ. – Т. 50. – СПб., 1877. – С. 322–327 (№ 54550)

Консульская конвенция России с Италией от 16.04.1875 г. // ПСЗРИ. – Т. 50. – СПб., 1877. – С. 430-435 (№ 55355).

Мартенс Ф. О консулах и консульской юрисдикции на Востоке – СПб. : Тип. Министерства Путей Сообщения (А. Бенке), 1873. – 599 с.

Мартенс Ф. Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россией с иностранными державами. – Том IV (Часть І Трактаты с Австрией, 1815-1849). – СПб. : Тип. Министерства Путей Сообщения (А. Бенке), 1878. – 601 с.

Александренко В. Н. Собрание важнейших трактатов и конвенций заключенных Россией с иностранными державами (1774-1906). – Варшава : Тип. Варшавского Учебного Округа, 1906. – 585+VI.

Ежегодник МИД. 1913. – СПб. : Тип. Трепке и Фюсно, 1913. – 205 с.

Ежегодник МИД. – 1908. –СПб. : Тип. Трепке и Фюсно, 1908. – 203 с.

ДАОО, ф. 1, оп. 139, спр. 131, 164; оп. 140, спр. 67; оп. 172, спр. 60; ф. 2, оп. 1, спр. 1082, 3453, 3535, 3542, 3599, 3666; оп. 2, спр. 3446; ф. 59, оп. 1, спр. 221.

ЦДІАК, ф. 335, оп. 1, спр. 20; ф. 358, оп. 1, спр. 12; ф. 385, оп. 1, спр. 444, 1090; ЦДАВО, ф. 3696, оп. 1, спр. 59, 103, 104 та ін.

Papers relating to the Foreign Relations of the United States. 1918. Russia (in three volumes). Volume II. – Washington : United States Government Printing Office, 1932. – P. 648, 653, 671.

Ministẻre des Affaires Ẻtrangẻres. Rapports Commerciaux des Agents Diplomatiques et Consularies de France. Russia. (1892-1912).

Герлігі П. Одеса. Історія міста, 1794-1914. – Київ : Вид-во «Критика», 1999. – 383 с.

Агстнер Р. Про цісарів, консулів і купців – Австрія і Україна 1785-2010. – Wien-Berlin : Lit Verlag GmbH&Co. KG, 2011. – 409 с.

Історичне джерелознавство. – К. : «Либідь», 2002. – С. 389.

ДАМО, ф. Р-5859, оп. 2, спр. 6587 Крішая Ріхарда Йосифовича та ін. Т. 1, 1933 р.

ЦДІАК, ф. 268, оп. 1 спр. 231, арк. 52–55.

ДАОО, ф. 2, оп. 1, спр. 3264.

Дневник // Николаевская газета. – 1909. – 13 февраля (№ 919); Николаевская панама. «Властелициада» // Николаевская газета. – 1915. – 7 февраля (№ 2694)

Николаевская панама. «Властелициада» // Николаевская газета. – 1915. – 14 апреля (№ 2747).

«Николаевская газета» (Миколаїв), «Трудовая газета» (Миколаїв), «Южанин» (Миколаїв), «Южная Россия» (Миколаїв), «Одесский листок» (Одеса), «Одесские новости» (Одеса).

Некролог. Отто Германа Блау // Записки Одесского общества истории и древностей. – Т. 11. – С. 446–450.

Некролог. Едуард Тембу де Мариньи // Записки Одесского общества истории и древностей. – Т. 4. – С. 417–419.

ДАМО, ф. 133, оп. 1, спр. 231, арк. 1–30.