До історії українського козацького руху в еміграції: листи Івана Полтавця-Остряниці до Адольфа Гітлера

Дмитро Васильович Бурім

Анотація


Розглянуто діяльність Українського козацького руху в еміграції. Опубліковано листи Івана Полтавця-Остряниці до Адольфа Гітлера, які зберігаються у Федеральному архіві ФРН.

Ключові слова


українська еміграція в Німеччині; Український козацький рух в еміграції; Українське Національне Козацьке Товариство; Український Національний Козацький Рух; Іван Полтавець-Остряниця; Адольф Гітлер

Повний текст:

PDF

Посилання


Боряк Т. Г. Документальна спадщина української еміграції в Європі: Празький архів (1945-2010): [монографія] / Тетяна Боряк ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Ніжин : Вид-во НДУ імені Миколи Гоголя, 2011. – 544 с.

Бурім Д. В., Кураєв О. О., Мицик Ю. А., Себта Т. М. Архівна і бібліотечна україніка в Німеччині // Українська архівна енциклопедія. – К., 2008. – С. 109-114.

Бурім Д. В. Організація українських націоналістів і Гетьманський центр в боротьбі за Український науковий інститут в Берліні та позиція німецьких урядових кіл (1933 р.) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Історія, економіка, філософія» Вип. 7-8 Український консерватизм і гетьманський рух: Історія, ідеологія, політика / Гол. ред. Ю. І. Терещенко. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2005. – С. 185-195.

Бурім Д. В. Створення Української установи довіри в Німецькій імперії: політика урядових кіл Німеччини та українська політична еміграція (1938-1945) // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К., 2010. – Вип. 15. – С. 591-618.

Бурім Д. В., Кураєв О. О., Мицик Ю. А., Себта Т. М. Україніка в архівах і бібліотеках Німеччини // Студії з архівної справи та документознавства. – К., 2007. – Том 15. – С. 141-147.

Вячеслав Липинський Архів Том 6. Листи Дмитра Дорошенка до Вячеслава Липинського. Редактор І. Коровицький. – Філадельфія, 1973. – 452 с.

Документи і матеріали з історії Організації Українських Націоналістів / Редкол.: В. Верига та ін. – Т. 1. 1927-1930 / Упоряд. Ю. Черченко, О. Кучерук. – 480 с.

Документи і матеріали з історії Організації Українських Націоналістів / Редкол.: В. Верига та ін. – Т. 2. Ч. 2. Листування Є. Коновальця з Д. Андріївським / Упоряд.: Ю. Черченко. Наук. ред. Н. Миронець. – К. : Вид-во імені Олени Теліги, 2007. – 536 с.

Дорошенко Д. І. Мої спомини про недавнє-минуле (1914-1920). – Мюнхен : Українське Видавництво, 1969. – 544 с.

Євген Коновалець та його доба. – Мюнхен : Видання Фундації ім. Євгена Коновальця, 1974. – 1020 с.

Ідеологія українського вільного козацтва «УНАКОР», б. м., 1936.

Каменецький І. Українське питання в німецькій зовнішній політиці між двома світовими війнами // Євген Коновалець та його доба. – Мюнхен : Видання Фундації ім. Євгена Коновальця, 1974. – С. 851-882.

Кентій А. В. Нариси історії Організації Українських Націоналістів (1929-1941 рр.). – К., 1998. – 200 с.

Косик В. Україна і Німеччина у другій світовій війні. – Париж ; Нью-Йорк ; Львів : Наукове товариство імені Тараса Шевченка у Львові, 1993. – 660 с.

Кривець Н. В. Українсько-німецькі відносини: політика, дипломатія, економіка. 1918-1933 рр. – К. : Інститут історії України, 2008. – 322 с.

Кучерук О. Рико Ярий – загадка ОУН. – Львів : ЛА «ПІРАМІДА», 2005. – 212 с.: 74 іл.

Лободаєв В. М. Революційна стихія. Вільнокозацький рух в Україні 1917-1918 рр.: Наукове видання. – К. : Темпора, 2010. – 672 с.: іл.

Нетреба Ю. Б. Протистояння дипломатичних представництв УСРР та УНР в Німеччині (1921-1922). – К. : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 2012. – 204 с.

Осташко Т. Український козацький рух в еміграції (1919-1939) // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія «Історія, економіка, філософія». – Випуск 4. – К., 2000. – С. 285-294.

Осташко Т. Українські монархічні сили в еміграції на початку 20-х років за даними дипломатичної служби УНР // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвідомчий науковий збірник. – К., 2002. – Вип. 5.

Палієнко М. Г. Архівні центри української еміграції (створення, функціонування, доля документальних колекцій). – К., 2008. – 688 с.

Піскун В. М. Політичний вибір української еміграції (20-ті роки ХХ століття): Монографія. – К. : «МП Леся», 2006. – 672 с.: іл.

Срібняк І. В. Полонені українці в Австро-Угорщині та Німеччині (1914-1920 рр.). – К. : Київський державний лінгвістичний університет, 1999. – 296 с.

Терещенко Ю., Осташко Т. Український патріот з династії Габсбургів : Науково-документальне видання. – Київ : Темпора, 2008. – 382 с.: іл.

Тимченко Я. Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917-1921): Наукове видання. – К. : Темпора, 2007. – 536 с.: іл.

Трощинський В. П. Міжвоєнна українська еміграція в Європі як історичне і соціально-політичне явище / НАН України. Інститут соціології ; Відп. ред. В. Б. Євтух. – К. : Інтел, 1994. – 260 с.

Українська політична еміграція 1919-1945: Документи і матеріали / Упорядники: В. С. Лозицький (голова) та ін. Редколегія: Ю. А. Левенець (співголова), В. А. Смолій (співголова) та ін. – К. : Парламентське вид-во, 2008. – 928 с. + 16 с. іл.

Українські дипломатичні представництва в Німеччині (1918-1922): Документи і матеріали / Упор. В. М. Даниленко, Н. В. Кривець. – К. : Смолоскип, 2012. – 592 с.: іл.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України в місті Києві, ф. 3619 Посольство Української Народної Республіки в Німеччині, м. Берлін, оп. 3, спр. 11.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України в м. Києві, ф. 4426 Отаман закордонної зимової станиці Українського національного козачого товариства в Північній і Південній Америці, м. Нью-Йорк, оп. 1, спр. 10.

Bundesarchiv Koblenz. Hitler, Adolf (1889-1945). Nahlass. Nr. 1128. Blätter 4088-4100.

Bundesarchiv Koblenz. R 43 Reichskanzlei. I / 155. Blätter 162-163.

Dodenhoeft, Bettina Laßt mich nach Rußland heim: russische Emigranten in Deutschland von 1918 bis 1945. – Frankfort am Main; Berlin; Bern; New York; Paris; Wien, 1993. – 338 s.

Golczewski, Frank Deutsche und Ukrainer. 1914-1939. – Paderborn; München; Wien; Zürich, 2010. – 1085 S.