Битва князя Костянтина Острозького з татарами під Сокалем (1519 р.)

Іван Миколайович Тимів

Анотація


Висвітлено передумови, перебіг та наслідки битви польсько-українсько-литовських військ під орудою князя Костянтина Острозького з татарським військом хана Мехмед Ґірея І під Сокалем у 1519 році.

Ключові слова


битва; військо; джерело; літопис; хроніка; татари; тактика

Повний текст:

PDF

Посилання


Бевзо О. Львівський літопис і Острозький літописець. Джерелознавче дослідження. – К. : Наукова думка, 1970. – 198 с.

Битва під Сокалем (1519). Інтернет – ресурс // http://uk.wikipedia.org/wiki

Володимирський-Буданов М. Население Юго-Западной России от второй половины ХV до Люблинской унии (1569) // Архив ЮЗР, издаваемый Комиссией для разбора древних актов. – Киев, 1890. – Том ІІ. – 644 с.

Гваньїні О. Хроніка європейської Сарматії / Упорядкував та переклав з польської о. Ю. Мицик. – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 1006 с.

Герберштейн С. Записки о Московии // Перевод с нем. А. И. Малеина и А. В. Назаренко ; Под ред. В. Л. Янина. – М. : Издательство МГУ, 1988. – 430 c.

Грушевський М. Історія України-Руси. – Т. VII: Козацькі часи до року 1625. – К. : Наукова думка, 1995. – 624 с.

Дзиґа Я. Татаро-турецькі напади на Україну ХІІІ – ХVІ ст. за хроніками Бєльських і Стрийковського // Український історико-географічний збірник. – К. : Наукова думка, 1971. – Вип. 1. – С. 83-102.

Зубрицкий Д. Галицкая Русь въ XVI столётіи // Чтенія въ императорскомъ Обществё исторіи и древностей россійскихъ при Московском унивверситетё. – М. : Университетская типографія, 1862. – Кн. 1. – 84 c.

Крип’якевич І., Гнатович Б., Стефанів З. та ін. Історія українського війська (від княжих часів до 20-х років ХХ ст.) / Упорядник Б. З. Якимович – Львів : Світ, 1992. – 702 с.

Летописи Белорусско-Литовские. Летопись Рачинского // Полное собрание русских летописей. – Т. ХХХV. – М. : Наука, 1980. – 305 с.

Лётописный сборникъ, именуемый патрёаршею или никоновскою лётописью // Полное собраніе русскихъ

летопёсей изданное по высочайшему повелёнію императорскою археографическою коммиссіею. – Т. 13 (первая половина). – Санки-Петербургъ, 1904. – 302 с.

Литвин М. О нравах татар, литовцев и москвитян / Перевод В. И. Матузовой; отв. ред. А. Л. Хорошкевич. – М. : Изд-во МГУ, 1994. – 151 c.

Мандзяк В. Битви української середньовічної та ранньомодерної історії : довідник. – Львів : Літопис, 2011. – 432 c.

Мыцык Ю. «Летописец» Дворецких – памятник украинского летописания XVII в. // Летописи и хроники АН СССР, института истории СССР. – М., 1984. – C. 219-234.

Омельчук Б. Організація оборони міст Руського і Белзького воєводств на «татарських шляхах» у другій половині XV – XVІ ст. // Мандрівець. – 2010. – № 1. – С. 15-23.

Панасенко В. Агресія Кримського ханства і султанської Туреччини на Україну в кінці ХV – першій половині ХVІІ ст. // Феодалізм на Україні: збірник наукових праць. – К. : Наукова думка, 1990. – 132 с.

Пенской В. Военный потенциал Крымского ханства в конце ХV – начале XVII в. // Восток (Oriens). – 2010. – № 2. – С. 56-66.

Руська «кройника» з XVII в. / Подав Арістарх Крижановский Ч.С.В.В. // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – 1904. – Т. 62. – Кн. 4. – Misc. – С. 1-3.

Сборникъ лётописей относящихся къ исторіи Южной и Западной Руси, изданный комиссиею для разбора древнихъ актовъ, состоящей при Кіевскомъ, Подольскомъ и Волынскомъ Генералъ Губернатор. – Кіевъ : Типографія Г. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1888. – 322 c.

Історія міст і сіл Української РСР. Львівська область. – К. : Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1968. – 798 с.

Уляновський В., Яковенко Н. Київський літопис першої чверті XVII ст. – Ч. ІІ. Кройника о ранных речах тут найдеш чого треба // Український історичний журнал. – 1989. – № 5. – С. 103-113.

Хроника Литовская и Жмойтская, и Быховца // Полное собрание русских летописей. – Т. ХХХІІ. – М., 1975. – 214 c.

Черкас Б. Політична криза в Кримському ханстві і боротьба Іслам-Гірея за владу в 20-30-х роках XVI ст. // Україна в Центрально-Східній Європі. Студії з історії XI – XVIII століть. – К., 2000. – С. 97-118.

Черкас Б. Оборона українських земель від турецько-татарської агресії у 1515-1519 рр.: досвід польсько-литовсько-українського співробітництва // Україна і Польща – стратегічне партнерство на зламі тисячоліть. Історія. Сьогодення. Майбутня перспектива. – Ч. 1. – К., 2001. – С. 18-27.

Черкас Б. Україна в політичних відносинах Великого князівства Литовського з Кримським ханатом (1515-1540). – К. : Інститут історії України НАН України, 2006. – 244 с.

Яковенко Н. Костянтин Острозький // Історія України в особах: Литовсько-польська доба / О. Дзюба, М. Довбищенко, О. Русина та ін. – К. : Україна, 1997. – 272 с.

Ярушевич А. Ревнитель православія, князь Константинъ Ивановичъ Острожскій (1461-1530) и православная литовская Русь въ его время. – Смоленск, 1896. – 249 c.

Acta Tomiciana. – T. 5: Tomus Quintus Epistolarum. Legationum. Responsorum. Actionum, et Rerum Gestarum; Serenissimi Principis Sigismundi Primi, Regis Polonie et Magni Ducis Lithuanie 1519-1521. – Poznań, 1855. – 416 c.

Baliński M. Historia Polski. – Warszawa, 1844. – 248 s.

Bartoszewicz J. Pogląd na stosunki Polski z Turcyą i Tatarami. – Warszawa, 1859. – 153 s.

Borawski P. Tatarzy w dawnej Rzeczypospolitej. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1986 – 316 с.

Chronicorum B.Vapovii pars posterior […] / Kroniki Bernarda Wapowskiego z Radochoniec, kantora katedr. krakowskiego: część ostatnia czasy podługoszowskie obejmująca (1480-1535) / [z rękopisu będącego własnością hr. Wiktora Baworowskiego wydał, życiorysem Wapowskiego i wyjątkami z spółczesnych historyków objaśnił J. Szujski] // Scriptores Rerum Polonicarum. – T. 2. – Cracoviae, 1874. – XXX, 363 s.

Faflak M. Bitwa pod Sokalem. – Warszawa, 1970. – 46 s.

Gąsiorowski St. Tatarzy niewolnicy na służbie Panów Żołkiwskich w XVII w. // Studia Historyczne. – Rocznik XXXVIII. – Zeszyt. – Warszawa, 1995. – S. 481-489.

Gurski K. Obrona granic Rzeczpospolitej od Tatarów // Bibliotekа Warszawska. – 1891. – T. 2. – Zetszyt 6. – S. 448-458.

Hetrbst St. Potszeba historii, czyli o polskim stylu życia. Wybor pism. – Warszawa., 1978. – 387 s.

Jasienica Р. Polska Jagiellonów. – Tom II. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975. – 278 s.

Kolankowski L. Obrona Rusi za Jadiellonów na przełomie XV i XVI wieku // Z księgi Pamiętkowej ku czci Bolesława Orzechowicza. – Lwow, 1916. – S. 466-480.

Kolankowski L. Roty Koronne na Rusi i Podolu 1492-1572 // Ziemia Czerwińska. – Lwów, 1935. – Rocz. 1. – S. 141-174.

Kronika Polska, Litewska, Zmódzka i wszystkiej Rusi Maciej Stryjkowskiego. – Warszawa, 1846. – Tom II. – 572 s.

Kronika Polska Marcina Bielskiego / Wyd. K. J. Turowskiego. – T. 2. – Кs. IV,V. – Sanok, 1856. – 1064 s.

Lukas S. Rozbior pjdługoszowej częśi Kroniki Bernarda Wapowskiego // Rozprawy i sprawozdania z posiedzień wydziału historyczno-filosoficznego Akademii Umiejętności w Krakowie. – T. XI. – Kraków : Akademia Umiejętności, 1879. – S. 3-79.

Popławska D. Początki Złoczowa ХV – ХVІ w. // Biblioteka Złoczowska. Szkicy Historyczne. – Kraków, 1996. – 113 s.

Podhorodecki L. Chanat krymski i jego stosunki z Polską w XV – XVIII w. – Warszawa : Książka i Wiedza, 1987. – S. 316.

Walawender A. Kronika klęsk elementarnych w Polsce i w krajach sąsiednich w latach 1450-1587. – Cz. II: Zniszczenia wojenne i pożary. – Lwów, 1935. – 299 s.

Wojcechowski Z. Zygmunt Stary (1506-1548). – Warszawa, 1987. – 330 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.