Уявлення про патріотизм етноконфесійний і патріотизм політичний у православній громадській думці України кінця XVI – початку XVII століття

Максим Юрійович Степанов

Анотація


В громадській думці України кінця XVI – початку XVII століття ставлення до польської влади з боку православних русинів було подвійним. З одного боку, прокатолицька політика Речі Посполитої в конфесійній сфері спричинила появу в громадській думці питання про те, що влада в Речі Посполитій перебуває в руках поляків-католиків, а православні – піддаються гонінням з боку цієї влади. З іншого боку, політичні реалії, в яких опинилася Русь, відбиті в свідомості соціальних верств, включених у політичну систему Речі Посполитої (аристократія, шляхта), створили основу для формування дворівневого уявлення про політичну батьківщину. Перший рівень – Русь – розглядався як органічна складова частина єдиного державного організму Речі Посполитої, другого рівня.

Ключові слова


громадська думка; патріотизм; конфесійність; політична батьківщина

Повний текст:

PDF

Посилання


Беринда Памва. Посвящение панам Димитрию и Даниилу Федоровичам Балабанам книги «Лексіконъ славеноросскій и имен толокованіє» // Тiтов Х. Матерiяли для iсторiї книжної справи на Вкраїнi в XVI – XVIII вв.: Всезбiрка передмов до українських стародрукiв. – Київ, 1924. – С. 185-186.

Вишенський Iван. Книжка // Українська лiтература XIV – XVI ст. / Упоряд. В. П. Колосова, В. Д. Литвинов, В. Л. Микитась та iн. – Київ, 1988. – С. 306-368.

Вишенский Иван. Краткословный ответ Феодула... Петру Скарге // Вишенский Иван. Сочинени. / Подгот. И. П. Еремин. – М.-Л., 1955.

Вопросы и ответы православному з папежником // Русская историческая библиотека. – Т. 7. – СПб., 1882. – Стб. 1-110.

Земка Тарасій. На герб зацнои и шляхетнои фаміліи панов Долматов // Тiтов Х. Матерiяли для iсторiї книжної справи на Вкраїнi. – С. 103.

Київський літопис першої чверті XVII ст. // Український історичний журнал. – 1989. – № 5. – С. 103-114.

Клирик Острожский. Отпис на другий лист велебного отца Ипатия // Українська лiтература XIV – XVI ст. – С. 279-288.

Копыстенский Захария. Посвящение князю Стефану Яковлевичу Святополк-Четвертинскому, помещенное в некоторые экземпляры книги «Беседы св. Иоанна Златоуста на 14 посланий св. ап. Павла» // Тiтов Х. Матерiяли для iсторiї книжної справи на Вкраїнi. – С. 68-80.

Летопись Густынского Троицкого монастыря // Чтения в императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. – 1848. – № 8. – Отд. 2. – С. 10-26.

Лямент албо мова православных львовских мещан к Сигизмунду ІІІ о своих притеснениях // Голубев С. Т. Материалы по истории западно-русской церкви. Вып. первый. – Киев, 1891. – С. 65-66.

Пересторога // Українська література XVII ст. / Упоряд. В. I. Крекотень. – Київ, 1987. – С. 26-66.

Протестацiя Йова Борецького та інших українських єпископів // Пам’ятки братських шкiл на Українi (кiнець XVI – початок XVIII ст.): Тексти i дослідження. – Київ, 1988. – С. 313-327.

Сакович Касiян. Вiршi на жалосний погреб... гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного // Українська література XVII ст. – С. 220-238.

(Смотрицкий Мелетий). Verificatia niewinności // Архив Юго-Западной России. – Ч. 1. Т. 8. – Киев, 1914. – С. 279-344.

(Транквіліон-Ставровецький Кирило). Прощальне слово, складене шляхетному панові Томашу Замойському, коли він на другу битву відходив із Шаргорода // Пам’ятки братських шкiл на Українi. – С. 265-273.

Христофор Филалет. Апокрисис албо Отповедь на книжкы о съборе Берестейском // Русская историческая библиотека. – Т. 7. – Стб. 1003-1820.

Sakowicz Kassian. Sobor Kiiowski schismaticki // Памятники полемической литературы в Юго-Западной Руси. Кн. 1 // Русская историческая библиотека. – Т. 4. – СПб., 1878. – Стб. 21-48.

Supplicatia do... senatu w roku... 1623 do Warszawy na seym walny przybyłego. Od obywatelow... zawołania szlacheckiego, relligiey starożytney graeckiey, posłuszeństwa Wschodniego // Документы, объясняющие историю западнорусского края и его отношение к России и Польше. – СПб., 1865.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.