«Українське питання» у політичній діяльності Р. Дмовського у роки Першої світової війни (1914-1918 рр.)

Максим Вікторович Зелінський

Анотація


Розглянуто діяльності лідера польських націонал -демократів Р. Дмовського у 1914-1918 рр. Основну увагу приділено ролі Р. Дмовського в процесі формування східних кордонів Польщі. Досліджено позицію лідера ендеків щодо українсько -польського конфлікту в Східній Галичині. Проаналізовано політичні погляди Р. Дмовського та його бачення перспектив вирішення українського питання.

Ключові слова


Р. Дмовський; «українське питання»; Східна Галичина; Річ Посполита

Повний текст:

PDF

Посилання


Ададуров В. Політика Франції стосовно українсько-польського конфлікту за Східну Галичину в період з листопада 1918 по березень 1919 р. // Україна в минулому. – Київ-Львів, 1995. – Вип. 7. – С. 18-32.

Белякевич И. И. Из истории создания польских национальных формирований в составе русской армии во время первой мировой войны // Первая мировая война. – М. : Наука, 1968. – C. 158-169.

Виноградов К. Б. Дэвид Ллойд Джордж. – М. : Мысль, 1970. – 412 с.

Гершов З. М. Вудро Вильсон. – М. : Мысль, 1983. – 335 с.

Гетьманчук М. П. Між Москвою та Варшавою: українське питання у радянсько-польських відносинах міжвоєнного періоду (1918-1939 рр.). – Львів : Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – 432 с.

Демкович-Добрянський М. Українсько-польські стосунки у ХІХ сторіччі // Український Вільний Університет. Серія: монографії. – Мюнхен, 1969. – 119 с.

Зашкільняк Л. О., Крикун М. Г. Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2002. – 752 с.

Красівський О. Східна Галичина і Польща в 1918-1923 рр. Проблеми взаємовідносин – К., 1998. – 299 с.

Лемин И. М. Внешняя политика Великобритании (от Версаля до Локарно 1919-1925) – М. : 1947. – 487 с.

Литвин М. Українсько-польська війна 1918-1919 рр. – Львів, 1998. – 488 с.

Лыкошина Л. С. Основатель «пястовской» концепции развития Польши Роман Дмовский // До и после Версаля: политические лидеры и идея национального государства в Центральной и Юго-Восточной Европе / [Н. А. Асташин и др. ; отв. ред. А. Л. Шемякин] ; Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения. – Москва : Индрик, 2009. – С. 251-270.

Общественное движение на польских землях: основные идейные течения и политические партии в 1864-1914 гг. / под ред. А. М. Орехова. – М. : Наука, 1988. – 382 с.

Рябчук М. Понад ресентиментами // Критика – 2011. – № 1-2. – C. 9-12. [Електронний ресурс] / http://krytyka.com

Сивіцький М. Історія польсько-українських конфліктів / Пер. з пол. Є. Петренка. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2005. – Том І. – 344 с.

Тымовский М., Кеневич Я., Хольцер Е. История Польши / Пер. с польск. – М. : Изд-во «Весь мир», 2004. – 544 с.

Уткин А. И. Дипломатия Вудро Вильсона. – М. : Международные отношения,1989. – 320 с.

Хомич С. Н. Территория и государственные границы Беларуси в ХХ веке: от незавершенной этнической самоиндентификации и внешнеполитического произвола к современному status quo / С. Н. Хомич. – Минск : Экономпресс, 2011. – 416 с.

Штатський М. Юзеф Пілсудський. Факти і міфи // Український історичний журнал. – 1992. – № 5. – С. 89-103.

Dmowski R. Polityka polska i odbudowanie państwa. Z dodaniem memoriału «Zagadnienia środkowo- i wschodnio-europejskie» i innych dokumentów polityki polskiej z lat 1914-1919. Tom 1. Wyd. trzecie. – Hannower, 1947. – 255 s.

Juzwenko F. Posja w polskiej myśli politycznej // Polska myśl polityczna ХІХ і ХХ wieku. – T. 1. – Wroclaw, 1975. – S. 27-65.

Schramm T. Stosunki polsko-francuskie przed odrodzeniem panstwa Polskiego w roku 1918 // Ideologia, poglady, mity w dziejach Polski i Europy ХІХ i ХХ wieku / Pod red. J. Topolskie i in. Ser. Historia. – Poznan, 1991. – S. 233-240.

Wapinski R. Endecja wobec problemow polskich ziem zachodnich // Zapiski Historyczni. – T. 47. z. 4. – Warszawa, 1966. – S. 61-80.

Wapinski R. Historia polskiej myśli politycznej ХІХ i ХХ wieku. – Gdańsk, 1997. – 325 s.

Wapinski R. Roman Dmowski. – Lublin, 1989. – 392 s.