Іноземне підприємництво міст України кінця ХІХ – початку ХХ ст.: на прикладі Густава Гартмана

Тетяна Сергіївна Водотика

Анотація


Проаналізовані особливості іноземного підприємництва у містах України на межі ХІХ-ХХ ст., його місце і роль у розвитку цих міст. Як приклад взято Густава Гартмана і заснований ним паровозобудівний завод у Луганську. Завдяки цьому заводу Луганськ отримав новий поштовх для подальшого розвитку.

Ключові слова


підприємництво; місто; паровозобудівний завод; Луганськ; Густав Гартман

Повний текст:

PDF

Посилання


Крупина Т. Д. Техноэлита в системе экономики и власти в конце 19 – начале 20 века // Россия в 20 веке. Люди, идеи, власть. – М. : Росспэн, 2002. – С. 137-141.

Гартман Г. Записка о возникновении и развитии Русского общества машиностроительного завода Гартмана, Луганск, Екатеринославская губерния, Юг России / Густав Гартман // Экономическая история: Ежегодник. 2008. – М. : РОССПЭН, 2009. – С. 455-462.

Закірова С. Г. Внесок підприємницьких верств Донбасу у соціально-економічний розвиток регіону (1861-1914 рр.) [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Закірова Світлана Геннадіївна ; Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2006. – 220 арк.

Соціально-економічний розвиток міст Південної України в 1861-1900 рр. (за матеріалами Херсонської та Катеринославської губерній) [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Надибська Світлана Богданівна ; Одеський національний ун-т ім. І. І. Мечникова. – О., 2005. – 273 арк.

Жовтень на заводах України. Жовтень на заводі «ЖР» (З історії Луганського паровозобудівного заводу імені Жовтневої революції). – Харків : «Український робітник», 1934. – 59 с.

ЦДІАК, ф. 918, оп. 1, спр. 24 Условия коллективного страхования, заключенные членами общества сахарозаводчиков для взаимного страхования от несчастных случаев. 1912 г. – 6 арк.

ЦДІАК, ф. 1596, оп. 1, спр. 19 Дело канцелярии Южного горнозаводского района о забастовках и приостановлении работ на заводах и фабриках. 1906-1907 гг. – 46 арк.

ЦДІАК, ф. 2090, оп. 1, спр. 166 Сообщения старших фабричных инспекторов: о закрытии завода Гартмана в Луганске в результате волнений рабочих; о массовом сокращении рабочих на Брянских, Тульских и других заводах; о закрытии предприятий и сокращении производства в связи с промышленным кризисом; о пожарах на предприятиях и др. 3 января 1907 – 18 декабря 1907 гг. – 37 арк.