ДОІНСТИТУЦІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ АВТОКЕФАЛЬНИХ ПАРАФІЙ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ (1920–1921 рр.)

О. П. Тригуб

Анотація


У статті розкрито перші роки становлення українських православних
парафій на Півдні України, що належали до Всеукраїнської православної
церковної ради (ВПЦР), яка ставила своєю метою утворення незалежної
й автокефальної Української православної церкви. Автор оглядово розк-
риває історію перших українських храмів Одеси та Миколаєва, згадує про
утворення українських парафій у селах і містечках Одеської та Микола-
ївської губерній.
Особливу увагу звернено на взаємовідносини парафіян і духовенства
українських парафій з духовенством і вищим керівництвом Херсонської
єпархії: єпископом Алексієм (Баженовим), протоієреєм Павлом Салаго-
ром. Підкреслено переважно негативне сприйняття зросійщеним духо-
венством ідеї українізації православних церков. Даний антагонізм приво-
див до міжконфесійної ворожнечі, сутичок між віруючими та духовенст-
вом, заборонам служіння священикам, що підтримували українізацію.
Автор приходить висновку, що українізація православних парафій на
теренах Південної України знаходила позитивний відгук серед віруючої
людності, але існували певні розбіжності щодо погляду на проведення
богослужінь українською мовою, взаємовідносин між Церквами, поминання
вищого духовенства (наприклад, Патріарха Тихона) тощо. Ця складна
ситуація потребувала свого вирішення, що й спонукало до скликання жо-
втневого Всеукраїнського Собору 1921 р.


Ключові слова


українізація церкви; Українська автокефальна правос- лавна церква; Південь України; міжконфесійні відносини; парафіяльне життя

Повний текст:

PDF

Посилання


Балягузова О. Історія УАПЦ на Миколаївщині (1921 –1930 рр.) // Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили. Наукові праці: науково-методичний журнал. Миколаїв : Вид-во МДГУ імені Петра Могили, 2003. – Т. 26, Вип. 13: Історичні науки. – С. 71 –76.

Балягузова О. Ю. Розкол в українському православ’ї у 1921 –1930 рр. (на матеріалах Півдня України): дис.… к.і.н.: 07.00.01 – історія України. Миколаїв, 2005.

Держархів Миколаївської обл. Ф.Р-156. Оп.1. Спр.109.

Держархів Одеської обл. Ф.Р-8065. Оп.2. Спр.11218.

Кузовенков Д.І. Формування та діяльність Української автокефальної православної церкви на Одещині у

-1924 рр. // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історичні науки. – 2010. – Вип. 3. – С. 383–388.

Мертвая церковь // Известия (Одесса). 1922. 12 сентября (№829). С.2.

Тригуб О. П. Боротьба за українізацію православ’я у Херсонсько-Одеській єпархії часів національно-визвольних змагань (1917–1920 рр.) // Емінак: науковий щоквартальник. – 2017. – № 3 (19) (липень-

вересень). – Т. 1. – С. 24–29.

Тригуб О. Отець Павло Салагор (1 882–1923): реконструкція невідомої біографії // «Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження»: збірник наукових матеріалів Х Миколаївської обласної краєзнавчої конференції (Миколаїв, 20-21 жовтня 2016 р.). Миколаїв: Іліон, 2016.– С. 174–175.

Тригуб О.П. Українська Автокефальна Православна Церква на Херсонщині (1920-ті роки) // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної краєзнавчої конференції «Минуле і сучасність: Херсонщина. Таврія. Каховка» (14–15 вересня 2017 р.) / Упоряд. М.В. Гончар. Каховка-Херсон: Гілея, 2017.

Центральний держархів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України). Ф.3984. Оп.1.

Спр.35.

ЦДАВО України. Ф.3984. Оп.1. Спр.36.

ЦДАВО України. Ф.3984. Оп.1. Спр.37.

ЦДАВО України. Ф.3984. Оп.1. Спр.255.

ЦДАВО України. Ф.3984. Оп.1. Спр.257.