ПОСТАТЬ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ТА КОЗАЧЧИНА В ОЦІНЦІ Б. БАРАНОВСЬКОГО І С. ЛІБІШОВСЬКОЇ

А. І. Ткачук

Анотація


Польська та українська історіографія віддавна займається проблема-
тикою, яка є спільною в історії двох народів. До однієї з найбільш диску-
сійних відноситься визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького.
Окрім розбіжностей в причинах, ході та наслідках війни продовжує викли-
кати дискусії і особистість українського гетьмана. На різних історичних
етапах оцінки польських істориків є достатньо відмінними. В цьому кон-
тексті видається достатньо важливою стаття авторства Б. Бара-
новського і С. Лібішовської, що вийшла друком до 300-річчя Переяславсь-
кої угоди, в якій вони здійснили ретроспективний огляд проблеми почи-
наючи від кінця ХVІ – до середини ХХ століття. Автори працювали в
умовах, коли польська історіографія почала підпадати під ідеологічний
вплив радянської, що не могло не позначитися не певних їх оцінках доро-
бку польських істориків.


Ключові слова


Б. Хмельницький; визвольна війна; польська історіог- рафія

Повний текст:

PDF

Посилання


Baranowski B., Libiszowska Z. Problem narodowo-wyzwoleńczej walki ludu ukraińskiego w XVII w. w historiografii polskiej // Kwartalnik historyczny. – 1954. – R.LXI. – S.197-217.

Białobocki J. Klar męstwa. – Kraków, 1649.

Białobocki J. Braz Tatar albo liga wilka z psem na gospodarza. – Kraków, 1652.

Jerlicz J. Latopisiec. – T.I-II. – Warszawa, 1853.

Listy Anonima i Prawo polityczne narodu polskiego / Wyd. W. Leśnodorski i H. Wereszycka. – T.1. – Warszawa, 1954.

Lelewel J. Uwagi nad dziejami Polski i ludu jej, Polska, dzieje i rzeczy jej. – T.III. – Poznań, 1855.

Glisczyński M. Znaczenie i wewnętrzne życie Zaporoża podług Skałkowskiego oraz hetmani małorosyjscy i Kozacy

do czasów unii. – Warszawa, 1852.

Rawita-Gawroński F. Geneza i rozwój idei kozactwa i kozaczyny w XVI wieku. – Kraków, 1920.

Rawita-Gawroński F. Bochdan Chmielnicki. – T.2. – Lwów, 1906-1909.

Szajnocha K. Szkice historyczne. – Lwów, 1854-1861.

Adamus J. O syntezach historycznych Szujskiego. Studia ku czci St. Kutrzeby. – T.2. – Kraków, 1938.

Korzon T. O Chmielnickim sądy pp. Kulisza i Karpowa // Kwartalnik

Historyczny. – 1892. – T. VI.

Szujski J. Historii polskiej treściwie opowiedzianej ksiąg dwanaście. – Warszawa, 1880.

Jabłonowski A. Akademia Kijowsko-Mohylańska, zarys historyczny na tle rozwoju ogólnego cywilizacii zachodniej na Rusi. – Kraków, 1900.

Kraucher A. Poselstwo Jakóba Smiarowskiego pod oblężony Zamość w r. 1648 // Kwartalnik historyczny. – 1891. – T.V.

Górka O. Ogniem i mieczem a reczywistość historyczna. – Warszawa, 1934.

Prochaska A. Z czasów Chmielnicczyny // Przegląd Powszechny. – 1918.

Sobieski W. Historia polityczna. – T.2. – Encykłopedia Pol. Akad. Um. – Kraków, 1929.

Konopczyński W. Dzieje Polski nowożytnej. – T.1. – Warszawa, 1936.

Tomkiewicz W. Ukraina między Wschodem i Zachodem // Sprawy Narodowościowy. – 1937.

Fraś L. Obrona Zbarażu. – Kraków, 1932.

Fraś L. Bitwa pod Zborowem r. 1649 // Kwartalnik Historyczny. – 1932. – T.XLVI.

Tomkiewicz W. O składzie społecznym i etnicznym Kozaczyzny ukrainnej na przełomie XVI i XVII w. // Przegąd

Historyczny. – 1948. – T.XXXVII.

Inglot S. Ruchy specjalne i bunty chłopskie w dawnej Polsce // Wies i Państwo. – 1946. – Nr.1.

Baranowski B. Geneza sojuszu kozacko-tatarskiego z 1648 r. // Przegląd Historyczny. – 1948. – T.XXXVII.