СТАНОВЛЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ХЕРСОНСЬКОЇ УЧИТЕЛЬСЬКОЇ СЕМІНАРІЇ (за архівними документами ДАХО)

Я. А. Нагрибельний

Анотація


У статті досліджено діяльність Херсонської учительської семінарії,
проаналізовано матеріали, що ілюструють ключові аспекти її станов-
лення. Акцентовано увагу про підготовку учителів на півдні Херсонщини
в контексті суспільно-економічних процесів в Україні ХІХ століття. Дос-
ліджено низку факторів, що корегують процес підготовки. Незаперечним
є те, що найбільш репрезентативною групою джерел, задіяних при напи-
санні статті, виступає діловодна документація, значна частина якої бу-
ла почерпнута із фондів Державного архіву Херсонської області. Ці дже-
рела цінні тим, що дозволяють виявити конкретні обставини виникнен-
ня Херсонської учительської семінарії, її засновників, проілюструвати ме-
ханізми процесу становлення, починаючи від громадської ініціативи до
першого набору учнів, визначити склад опікунських комітетів, штат ви-
кладачів і кількість учнів на різних стадіях функціонування даної освітньої
установи.


Ключові слова


учительська семінарія; Державний архів Херсонської області; учительські курси; початкова школа

Повний текст:

PDF

Посилання


ДержавнийархівХерсонськоїобласті (м. Херсон)

ДАХО Ф. 15 Юріївський учительський інститут оп. 1

Спр. 1. Відомості на видачу зарплатні особовому складу інституту (1916 р.), 46 арк.

ДАХО Ф. 20 Херсонська земська фельдшерська школа, оп. 1, 20 спр. (1872-1912 рр.)

Спр. 13. Протоколи засідань педагогічної ради (1904-1912 рр.), 208 арк. ДАХО Ф. 192 Херсонськачотирикласнаучительськасемінарія, оп. 1, 255 спр. (1895-1922 рр.).

Спр. 1. Циркуляр і припис Міністерства народної освіти і опікуна Одеського навчального округу (1895-1902

рр.), 200 арк.

Спр. 39. Заяви про прийом до семінарії (1907– учнів, що складали екзамени (1912-1920 рр.), 20 арк.

О введении в курс Херсонской учительской семинарии преподавания отдельных отраслей сельского хозяйства //

Циркуляр по управлению Одесским учебными округом. – 1905. – № 9 (сентябрь). – Одесса, 1905. – С. 520.

Мінц М. О. Розвиток початкової освіти на півдні України (1861 –1917 рр.) : Автореф. дис. … кан. іст. наук / М. О. Мінц. – Запоріжжя, 2007. – 19 с

Нагрибельна І. А. Організація самостійної роботи майбутніх учителів початкових класів у процесі у процесі фахової підготовки до навчання української мови // Педагогічний процес: теорія і практика. – Київ ТОВ

«Видавниче підприємство «Едельвейс», 2015. – Вип. 5–6 – С. 32–37.

Нагрибельний Я. А.Д ослідження розвитку професійної освіти на півдні України. // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Миколаїв : вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. –Вип. 168. Історія. – С. 85–88.

Павленко В., Куціпак О. До питання про розвиток освіти в Херсонській губернії 1890-1910 рр. / В. Павлен-ко, О. Куціпак // Південний архів. Історичні науки. Зб. наук. праць. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2002. – Вип. 9. – С. 54–59.

Сінкевич Є., Куліш Н., Розвиток освіти в Херсонській губернії кінця ХІХ – початку ХХ століття / Н. М. Куліш, Є. Г. Сінкевич // Південний архів. Історичні науки. Зб. наук. праць. – Херсон : Вид-во ХДУ,

– Вип. 4. – С. 140–152.