РЕПРЕСІЇ СТАЛІНСЬКОГО РЕЖИМУ В 1930-х рр. СТОСОВНО НІМЦІВ ПІВДНЯ УКРАЇНИ

Б. Я. Нагрибельний

Анотація


Південь України посідав особливе місце в соціально-економічному та
етнокультурному житті Радянської України загалом і Радянського Сою-
зу, зокрема. Це була житниця країни, потужний промисловий і торгівель-
ний регіон з численними портами спрямованими на зовнішні ринки. Окрім
того, тут знаходилися національні райони та інші адміністративні оди-
ниці, що були утворені в першій половині 1920-х рр. за національною
ознакою. Отримали спеціальний статус і численні німецькі колонії та по-
селення, що існували до революційних подій 1917–1921 рр. Коренізація, що
була тактичним кроком радянської влади, наприкінці 1920-х рр. змінилася
широкомасштабними репресіями, які проявилися в організації голодомору
1933–1934 рр. та репресій за національною або класовою приналежніс-
тю. Поруч із титульною нацією – українцями, від молоху сталінських ре-
пресій зазнали поневірянь і втрат німці Півдня України. Якщо ситуація з
українцями, поляками, євреями і навіть циганами, за останні десятиріччя
знайшла своїх дослідників, то стосовно німецького населення здійснено
тільки перші кроки.


Ключові слова


німці; сталінські репресії; Південна Україна

Повний текст:

PDF

Посилання


Іванова Т. Ю. Репресії проти національних меншин Півдня України (20-30-ті рр. ХХ ст.) : історіографія проблеми // Наукові праці. Історичні науки. – Миколаїв : Видавництво МДГУ ім. П. Могили, 2008. – Т. 83. – Вип. 70. – С. 105.

Ченцов В. В. Трагические судьбы. Политические репресии против немецкого населения Украины в 1920-е–1930-е годы: М., 1998. – 205 с.

Нікольський В. М. Репресивна діяльність органів державної безпеки СРСР в Україні (кінець 1920-х – 1950-ті рр.). Історико-статистичне дослідження : Монографія. – Донецьк., 2003. – 624 с.

Шитюк М. М. Масові репресії проти населення Півдня України в 20–50-ті роки ХХ століття. – К, 2000. – 321 с.

Глинский А. Национальные меньшинства на Украине. – Харьков, 1927.

Котляр Ю. В. Німецькі колонії Півдня України в період нової економічної політики //

Козирева М. Е. Адміністративно-територіальні перетворення та соціально-економічний розвиток німецьких

районів Півдня України у 20-30-х рр. ХХ ст. // Наукові праці. Історичні науки. – Т.5.

Німці Півдня України: Історія і сучасність: монографія / Шитюк М., Шкварець В. та ін. - Миколаїв: Редак- ційно-видавничий відділ МДУ ім. В. Сухомлинського, 2009.

Архив А.Н. Яковлева / База даних документів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.alexanderyakovlev.org.

Реабілітовані історією. Миколаївська область: у 27 т. Наук.-докум. серія книг «Реабілітовані історією» / [гол. ред. : П. Т. Тронько (голова) та ін.] Кн.1., [обл. ред.: О.В. Садиков (голова) та ін.]. – К. – Миколаїв : Світо-гляд, 2005

Горбуров К. Переддень «Великого терору» у Польському педінституті у Києві // Політичні репресії в

Українській РСР 1937–1938 рр.: дослідницькі рефлексії та інтерпретації. До 75-річчя «Великого терору» в

СРСР / Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – К., 2013.

Гриневич О.В., Романенко С.В. Німецькі колонії Березанського округу (До 200-річчя) // Краєзнавчий альма- нах. – 2010. – № 1.

Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации жертв политических репрес-сий. – М. : Республика 1993.