РЕПРЕСИВНА ПОЛІТИКА СТАЛІНСЬКОГО ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ ЩОДО ПОЛЬСЬКОЇ ЕТНІЧНОЇ МЕНШИН ОДЕЩИНИ в 20–30-ті роки ХХ століття

Л. С. Мартинова

Анотація


Вивчається репресивна політика сталінського тоталітарного режи-
му щодо польської етнічної меншини Одещини на початку ХХ століття.
Досліджується репресивна діяльність виконавчих органів влади та спец-
служб у районних центрах та сільських місцевостях Одеської області.
Аналізується процес формування у тогочасному суспільстві атмосфери
шпигуноманії, наростання підозріливості до етнічних меншин, сприй-
няття їх як потенційних зрадників, що передувало розгортанню у респу-
бліці масових депортацій та терору. З’ясування історичного підґрунтя
сучасного стану міжнаціональних відносин в Україні дозволить розроби-
ти ефективну етнонаціональну політику з урахуванням трагічних сто-
рінок вітчизняної історії задля недопущення появи в майбутньому тота-
літарного режиму.


Ключові слова


поляки; Південь України; репресії; депортація; денаціоналізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Всесоюзний перепис населення 1926 року. – Т. ХІV. – М. : ЦСУ СРСР, 1929. – С. 12–36.

Чирко Б. В. З історії боротьби Комуністичної партії України за здійснення рішень XII з’їзду РКП(б) у галузі

національно-державного будівництва // Укр. іст. журн. – 1983. – № 3. – С. 68–75.

Нікольський В. М. Національні аспекти політичних репресій 1937 р. в Україні / В.М. Нікольський // Україн-ський історичний журнал. – 2001. – № 2. – С. 74–89.

Шитюк М. М. Політика радянської влади щодо поляків південних районів України (20 – 30 рр.) / М. М. Ши-тюк // Україна і Польща в ХХ столітті: проблеми і перспективи взаємовідносин. – К.; Краків : Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова, 2002. – С. 81 –84.

Сирота О. І. Інтелігенція національних меншин Півдня радянської України як об’єкт політичного терору (1934–1937 рр.) / О. І. Сирота // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. XIV. Серія: Історія: Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. П. С. Григо-рчука. Вінниця, 2008. – С. 240–243.

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 7. – Спр. 328. – Арк. 47-51; Оп. 6. – Спр. 301. – Арк. 3.

Шитюк М. М. Масові репресії проти населення Півдня України в 20-50-ті рр. ХХ ст. / М. М. Шитюк. – К. :

Тетра, 2000. – 550 с.; Шитюк М.М. Тоталітарний режим і військовослужбовці та працівники органів ДПУ-

НКВС України в 20-50-ті роки ХХ століття / М. М. Шитюк, І. Є. Ніколаєв. – Миколаїв : Видавництво ПП І.О. Гудим, 2007. – 318 с.

Stronski H. Polska droga do Kazachstanu: Represje wobec ludnosci polskiej na Ukrainie w latach trzydziestych //

Przeglad wschodni: Historia I wspolczesnosc polakow na Wschodzie. – T. III, zeszyt 2 (10). – Warszawa, 1994. – S. 145-164.