ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ СТОСУНКІВ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ В 1924–1934 рр.

М. М. Зеркаль

Анотація


Досліджується досвід діяльності державного органу спрямованого на
врегулювання міжетнічних стосунків, втілювати державну політику на
рівні міжетнічних стосунків національних меншин в період запровадження
політики коренізації (українізації), а згодом і суцільної колективізації. Ав-
тор спробує знову дослідити важливий аспект міжетнічних стосунків та
їх державного регулювання в умовах трансформації соціально-
економічного життя та зміни ідеологічних і політичних доктрин. Розпо-
діл людей за національною ознакою навіть в умовах більшовицького екс-
перименту зберігався і ніякі гасла, виступи ідеологів нової доктрини не
могли казковим шляхом перетворити багатонаціональну спільноту на
одноманітну масу будівельників комунізму. Здійснюється спроба пригор-
нути увагу читачів не просто до факту існування відповідного органу
міжетнічного регулювання, а використати напрацювання в сучасних
умовах подальшого розвитку різних етносів та напрацювання етнонаці-
ональної політики в умовах євроінтеграційних процесів.


Ключові слова


комісія; національні меншини; етнос; виконавчі органи влади; структура; селянство; релігійні вірування

Повний текст:

PDF

Посилання


Ленин В. И. Полн. собр. соч., Институт марсизма-ленинизма при ЦК КПСС, Изд. 5-е, Изд-во полит. л-ры / В. И. Ленин. – М.,1970. – Т. 45. – 730 с.

Буценко А.І. Радянське будівництво серед нацменшостей УСРР. – Харків, 1928. – 25 с.

Ялі С. Греки в УСРР / С. Ялі. – Харків. – 1931. – 208 с.

Кантор Я. Советское строительство среди еврейского населения // Советское государство и революционное право. – 1931. – № 4. – С. 56.

Гитлянский А. Ленинская национальная политика в действии (Национальные меньшинства на Украине) // Революция и национальности. – 1931. – № 9. – С. 37.

Золотаревський М. Обслуговування нацменшостей у мішаних радах // Радянська Україна. – 1929. – № 9–10. – С. 25–28.

Василенко М. Украина в третьем году пятилетки // Советское строительство. – 1931. – № 12. – С. 122.

Мац Д. Світло й тіні в роботі серед нацменшостей // Радянська Україна. – 1929. – № 9–10. – С. 22–23.

Мац Д. Ліквідація округ і обслуговування трудящих національних меншостей // Радянська Україна. – 1931. – № 9. – С. 38.

Манчев Б. Болгарські селяни на виборах до рад // Радянська Україна. – 1927. – № 5–6. – С. 28–29.

Чирко Б.В. Робота парторганізацій з національними меншостями на Україні (1923 –1930 рр.) // Укр. іст. журн. – 1988. – № 6. – С. 68–77.

Чирко Б. В. Національні меншості на Україні в 20-30 рр. // Укр. іст. журн. – 1990. – №1.– С. 51 -64.

Чирко Б. В. Національні меншості на Україні у 20-ті – на початку 30-х рр. (огляд документів в ЦДАЖР УРСР) // Архіви України. – 1990. – № 1. – С. 28–33.

Балуба І. А. Польська національна меншина в Україні в 20-30-ті рр. ХХ ст. Дис. ... канд. іст. н. – К.,1997.

Орлянський В. С. Реалізація політики коренізації по відношенню до єврейського населення Півдня України в 1920–1930-ті рр.: Автореф. дис... д-ра іст. н. – Д.,2002.

Калакура О. Я. Українська полонія в 1917–1939 роках: Дис. канд. іст. н. – К.,1995. – 219 с.

Єременко Т. І. Польська національна меншина в Україні в 20-30-ті рр. ХХ ст. (Історичні зошити Ін-ту історії України НАНУ). – К.,1994. – 74 с.

Якубова Л. Маріупольські греки (етнічна історія): 1778 р. – початок 30-х років ХХ ст. – К. : Інститут історії України НАНУ, 1999. – 331 с.

Данильченко А. П. Чешское население Украины в первой половине 20-х годов // Етнографічна спадщина і

національне відродження. – К., 1992. – С. 41–43.

Чирко Б. В. Національні меншини в Україні (20–30 роки ХХ століття). – К., 1995. – С. 179.

Рябошапко Л. Правове становище національних меншин в Україні (1917-2000): Монографія. – Львів, 2001. – С. 71 –72.

Орлянський В. С. Євреї України в 20-ті – 30-ті роки ХХ сторіччя: соціально-політичний аспект. – Запоріж- жя: ЗДТУ, 2000. – С. 160–161.

ЦДАВО України, ф.413. оп.1, спр.3, арк. 70.

Історія міст і сіл Української РСР. Миколаївська область. – К. – 1971. – 798 с.

Державний архів Миколаївської області (ДАМО). – Ф.Р. – 161. – Оп.1. – Спр. 945. – Арк. 12; Спр. 933. – Арк. 13.

Газета Красный Николаев. – 1928. – 7 червня. – 8 с.

Газета Красный Николаев. – 1925. – 13 вересня. – 8 с.

ДАМО. – Ф.Р. – 99. – Оп.1. – Спр. 117.- Арк.17.

Там само. – Ф.Р-1. – Оп.1. – Спр.186. – Арк.131.

Там само. – Ф.Р-7. – Оп.1. – Спр.55. – Арк. 1.

Історія України. Навчальний посібник. – Миколаїв. – 1992. – С.280.

ДАМО. – Ф.Р. – 99. – Оп.1. – Спр.153. – Арк.223.

Там само.- Ф.Р. – 99. – Спр. 177. – Арк. 33, 52.