ПОЛІТИЧНІ РЕПРЕСІЇ НА ПРИДНІПРОВ’Ї (1918–1928 рр.) У ДОСЛІДЖЕННЯХ УКРАЇНСЬКИХ ІСТОРИКІВ

О. А. Довбня

Анотація


Висвітлено сучасний стан дослідження українськими істориками при-
чин, форм, методів та наслідків репресивної політики більшовиків щодо
різних категорій населення Придніпров’ї у 1918-1928 рр. Запропонована
стаття базується на таких фундаментальних принципах історичних
досліджень, як наукова об’єктивність та історизм.
Проаналізовані праці систематизовані за напрямами розвідок,у ре-
зультаті чого сформовані чотири історіографічні групи:археографічні
публікації; дослідження за історичними періодами радянської доби, в яких
історики торкнулися проблеми політичних репресій на Придніпров’ї у за-
значений період;праці, в яких політичні репресії на Придніпров’ї були
окремим предметом дослідження;розвідки, в яких у контексті боротьби
більшовиків із членами конкуруючих соціалістичних та націонал-
комуністичних партій подається інформація про репресії проти них на
Придніпров’ї. У межах кожної з історіографічних груп проаналізовані здо-
бутки та окреслені перспективи подальших науково-історичних дослі-
джень проблеми.
У статті, спираючись на науковий доробок вітчизняних істориків, прис-
вячений зазначеній проблемі,показано, що політичні репресії проти різних
категорій населення Придніпров’я були спрямовані на придушення будь-яких
форм опору та його адаптацію до радянської моделі управління.


Ключові слова


червоний терор; репресії; антирелігійна політика; опозиція; надзвичайна комісія (ЧК); Державне політичне управління (ДПУ); тоталітарний режим

Повний текст:

PDF

Посилання


Архірейський Д. Більшовики проти соціалістичних партій: репресивні аспекти політичної боротьби 1920-х рр. / Д. Архірейський, В. Ченцов // З архівів ВУЧК – ГПУ – НКВД – КГБ. – 2003. – № 1. – С. 19–49.

Архірейський Д. Репресивна політика більшовицького режиму на Катеринославщині в 1920-х рр. / Д. Архірейський, В. Ченцов // З архівів ВУЧК – ГПУ – НКВД – КГБ. – 2014. – № 1 (42). – С. 53–95.

Архірейський Д. В. Діяльність воєнних нарад України в 1920 – 1924 роках (на матеріалах південних губерній): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України» /

Д. В. Архірейський. – Запоріжжя, 2000. – 16 с.

Архірейський Д. В. Катеринослав чекістський (1920 – 1921) / Д. В. Архірейський // Грані. – 2001. – № 2. – С. 25–33.

Бурмага В. П. Здійснення радянської продовольчої політики на Катеринославщині в 1919 – 1923 роках: військово-політичний аспект: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України» / В. П. Бурмага. – Дніпропетровськ, 2005. – 18 c.

Даниленко Р. М. Червоний терор в Україні в 1918 – 1921 рр.: дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Даниленко Роман Михайлович. – Київ, 2016. – 257 с.

Демартино А. П. Повстанський рух в Середньому Подніпров’ї України (1918 – середина 1920-х рр.): дис. …

канд. іст. наук: спец. 07.00.01 / Демартино Андрій Павлович. – К., 2015. – 259 с.

Іваненко В. Ліквідація демократичної опозиції. (Політичні переслідування меншовиків на Катеринославщині на початку 1920-х років) / В. Іваненко В., А. Голуб // Грані. – 2002. – №3 (23). – С. 10–14.

Ігнатуша О. М. Репресії проти української автокефальної церкви на Запоріжжі (до причин незначного розвитку українського автокефального руху на Півдні України у 20-х роках ХХ ст.) / О. М. Ігнатуша // Південний архів. Серія: Історичні науки. – 2008. – Вип. 28–29. – С. 302–308.

Історична пам’ять Дніпропетровщини: події факти, імена: зб. статей та документів: у 5 т. – Дніпропетровська обласна редколегія по підготовці й виданню тематичної серії книг «Реабілітовані історією»; Вид-во «Моноліт», 2015. – Т. 3 Голгофа Дніпровського металургійного заводу / Уклад.: О. Ю. Слонєвський, Р. К. Терещенко. – 216 с.

меншовицької опозиції в Україні 1920–1924 рр. /

С. А. Кокін, О. М. Мовчан // Історичні зошити. – К.: Ін-т історії України НАН України, 1993. – 59 с.

Міста і села Дніпропетровщини у вирі політичних репресій: збірник статей: у 5 т. – Д.: Дніпропетровська обласна редколегія по підготовці й виданню тематичної серії книг «Реабілітовані історією»; Вид-во «Моноліт», 2015. – Т. 3: Більшовицький терор проти селянства Придніпров’я / Укл.: Н. Р. Романець. – 228 с.

Міста і села Дніпропетровщини у вирі політичних репресій: збірник статей: у 5 т. – Д.: Дніпропетровська обласна редколегія по підготовці й виданню тематичної серії книг «Реабілітовані історією»; Вид-во «Моно-літ», 2014. – Т. 2: Держава та церква на Дніпропетровщині у 1920-х – на початку 1970-х років / Укл.: О. Д. Бойко, А. Ю. Шевченко. – 220 с.

Отчет Екатеринославской губернской чрезвычайной комиссии с 1 января 1920 г. по 1 ноября 1921 г. / [Сост. В. В. Ченцов]. – Днепропетровск, 1994. – 236 с.

Пушкін В. Ю.Шляхом тоталітаризму. З історії взаємин радянської влади та УКП в 20-ті роки / В. Ю. Пушкін, В. В. Ченцов // Історія України. Маловідомі імена, події, факти: зб. наук. ст. – 2001. – Вип. 19. – С. 162–173.

Реабілітовані історією (Запорізька область): Науково-документальне видання. – Кн. 1. Запоріжжя: Дніпров-ський металург, 2004. – 584 с.

Реабілітовані історією (Запорізька область): Науково-документальне видання. – Кн. 2. – Запоріжжя: Дніп-ровський металург, 2006. – 774 с.

Реабілітовані історією (Запорізька область): Науково-документальне видання. – Кн. 3. – Запоріжжя: Дніп-ровський металург, 2006. – 720 с.

Реабілітовані історією (Запорізька область): Науково-документальне видання. – Кн. 4. – Запоріжжя: Дніп-ровський металург, 2008. – 701 с.

Реабілітовані історією (Запорізька область): Науково-окументальне видання. – Кн. 5. – Запоріжжя : Дніп-ровський металург, 2010. – 524 с.

Реабілітовані історією (Запорізька область): Науководокументальне видання. – Кн. 6. – Запоріжжя : Дніп-

ровський металург, 2013. – 484 с.

Реабілітовані історією: У двадцяти семи томах. Дніпропетровська область: У 2 кн. Упорядники:Є. І. Бородін, О. Г. Бажан, В. В. Іванененко, Л. Л. Прокопенко, Р. К. Терещенко. – Кн. 1. – Дніпропетровськ:науково-редакційний центр обласної редколегії по підготовці й виданню тематичної серії книг «Реабілітова-

ні історією»; Вид-во «Моноліт», 2008. – 880 с.

Реабілітовані історією: У двадцяти семи томах. Дніпропетровська область: У 2 кн. Упорядники: Є. І. Бородін, В. В. Іваненко, Л. Л. Прокопенко, Р. К. Терещенко. – Кн. 2. – Дніпропетровськ: науково-

редакційний центр обласної редколегії по підготовці й виданню тематичної серії книг «Реабілітовані історією»; Вид-во «Моноліт», 2008. – 1118 с.

Сніда Є. О. Катеринославська єпархія Російської православної церкви у суспільно-політичних процесах 1917 – 1920 р.: дис. … канд. іст. наук: спец. 07.00.01 / Сніда Євгеній Олегович. – Дніпро, 2016. – 208 с.

Терещенко Р. К. Минуле з гірким присмаком: Репресії в історичній ретроспективі радянського суспільства / Р. К. Терещенко, В. В. Іваненко, Л. Л. Прокопенко. – Дніпропетровськ: Науково-редакційний центр обласної редколегії по підготовці й виданню тематичної серії книг «Реабілітовані історією»; Вид-во «Моноліт», 2002.

– 240 с.

Ченцов В. В. Інтелігенція і влада. З історії політичних репресій 1920 – 1950-х рр. на Дніпропетровщині / В. В. Ченцов, І. М. Єлінов // Грані. – 2000. – № 2 (10). – С. 44–56.

Ченцов В. В. Політичні репресії в Радянській Україні в 20-ті роки: монографія / В. В. Ченцов; НАН України, Інститут історії України. – Тернопіль: Збруч, 2000. – 482 с.

Ченцов В. В. Упокорення селянства / В. В. Ченцов, Д. В. Архірейський // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. Збірник статей. – 1997. – Вип. 2. – С. 246–266.