ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ЖІНОЧОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ у ХІХ – першій третині ХХ століття

В. А. Добровольська

Анотація


Проаналізовано історичні передумови формування системи вищої жіночої освіти українських земель у ХІХ – першій третині ХХ століття. Висвітлено зміст державної політики у приватному секторі вищої школи, формування правової бази діяльності нових типів шкіл для жіноцтва. Основним типом вищої школи для жінок були вищі жіночі курси. Курси орієнтувалися на навчальні програми класичних університетів. Розкрито передумови становлення  загальнопедагогічної підготовки у вищій жіночій школі.


Ключові слова


«жіноча проблема»; жіночі навчальні заклади; Мініс- терство народної освіти; вищі жіночі курси; загальнопедагогічна підготовка

Повний текст:

PDF

Посилання


Фоміна Т. Наші амазонки: про жінок, що проживають на нашій території від найдавніших часів / Т. Фоміна // Історія України. – 2008. – № 10. – С. 68–71.

Рубинштейн М. Женский вопрос как проблема культуры // Вестник воспитания. – 1911. – № 6. – С. 120–140.

Олійник Н. В. Жіноче питання в умовах соціально-економічного реформування суспільства у другій половині XIX – на початку XX ст. / Н. В. Олійник // Суспільно-політичні процеси на українських землях: історія, проблеми, перспективи : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20 травня 2011 р. / Ред. кол. : К. К. Васильєв, В. М. Власенко, А. В. Гончаренко та ін.; за заг. ред. С. І. Дегтярьова. – Суми : СумДУ, 2011. – Ч.1. – С. 211–213.

Порш М. Робітництво України. Нариси по статистиці праці // Записки Українського наукового товариства в Київі під ред. М. Грушевського. – К., 1911. – Кн. ІХ. – С. 128–129.

Смоляр Л. О. Минуле заради майбутнього. Жіночий рух Наддніпрянської України др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.

: монографія. – Одеса : Астропринт, 1998. – 408 с.

Дем’яненко Н. М. Загальнопедагогічна підготовка вчителя в історії вищої школи України (ХІХ – перша чверть ХХ ст.) : Автореф. дис. д-ра пед. наук : 13.00.04 / Н. М. Дем’яненко; Ін-т педагогіки і психології

проф. освіти АПН України. – К., 1999. – 40 c.

Лихачева Е.О. Материалы для истории женского образования в России. 1856–1880. – Т.4. – СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1901. – 647 с.

Лаврик-Слісенко Л. П. Освіта жінок в другій половині ХІХ сторіччя // Гуманітарні науки. Вісник Кремен-чуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Випуск 6/2008 (53). Частина 1 . – Кременчук : Вид-во КрНУ, 2008. – С. 133–136.

Иванов А. Е. Высшая школа Российской империи начала ХХ века / А. Е. Иванов// Вестник Российской академии наук. – 1997. – Т. 67, М.3. – С. 265–274.

Кобченко К. А. Слухачки Київських вищих жіночих курсів: груповий портрет // Етнічна історія народів Європи / КНУ імені Тараса Шевченка. Ін-т політичних та етнонаціональних досліджень НАН України. – 2001. – Вип. 12. – C. 49–54.

Драч О. О. Освіта жіноча в Україні [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Ред. кол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – К.: В-во «Наукова думка», 2010. – 728 с.: іл. – Режим доступу : http://www.history.org.ua/?termin=Osvita_zhin (останній перегляд: 17.09.2017).