РАДЯНСЬКІ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ І РЕАБІЛІТАЦІЯ ЖЕРТВ ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ В УКРАЇНІ (1950–1980-ті рр.)

В. М. Даниленко

Анотація


Під час більшовицького терору в Україні були репресовані з політичних
мотивів сотні тисяч людей. Їх реабілітація від середини 1950-х років від-
бувалася непослідовно і суперечливо. Фактично цей процес здійснювався
тими ж владними структурами, які й організували масові репресії.
До перегляду справ безвинно засуджених, кинутих у табори й розстрі-
ляних та членів їхніх сімей були залучені також радянські органи держав-
ної безпеки. Ця важлива сторінка історії України радянської доби в новіт-
ній українській історіографії висвітлювалась недостатньо.
Відкриття нових джерел дає змогу повніше дослідити перебіг реабілі-
тації жертв політичних репресій, що є актуальним для розуміння особ-
ливостей соціального й етнокультурного формування українського сус-
пільства. Виходячи з реалій сучасного життя, процес реабілітації не за-
вершився навіть у незалежній Україні.


Ключові слова


політичні репресії; реабілітація; радянські органи державної безпеки

Повний текст:

PDF

Посилання


Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО України). – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 2834.

Там само. – Спр. 4307.

Кримінальний кодекс Української РСР 1927 року. Ухвалений постановою ЦВК УРСР від 8 червня 1927 р.,

затверджений 2-ю сесією ЦВКУРСР Х скликання. – К., 1945.

Пристайко В. Архівні джерела спецслужб і сучасна діяльність Служби безпеки України з реабілітації жертв сталінізму // В. Пристайко. Я жив разом з країною… Інтерв’ю, виступи, коментарі. – К. : Сфера, 2004.

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 4306.

Там само. – Спр. 4859.

Дерев’янко І. Слідство спецслужби: історія, сучасність, перспективи. – К. : Либідь, 2012.

Реабілітація репресованих. – К. : Юрінком, 1997.

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 32. – Спр. 2674.