ЕТОС ГРОМАДСЬКОГО СЛУЖІННЯ У ПОЛЬСЬКОМУ ПУБЛІЧНОМУ ДИСКУРСІ ХІХ ст.

Н. Ю. Громакова

Анотація


Статтю присвячено аналізу змісту і практичної реалізації польського
етосу громадського служіння як певної системи ціннісно-світоглядних і
моральних установок, що реалізовувалися через повсякденні практики.
Вітчизняні науковці О. Ніколаєнко, Є. Сінкевич, Г. Штан, Ю. Поліщук,
О. Буравський досліджували проблеми польських суспільно-політичних і
громадських рухів у контексті модерних трансформацій в українських
теренах, показали взаємообумовленість специфіки розв’язання «польсь-
кого питання» Віднем і Санкт-Петербургом та зростання громадської
активності поляків, а також вплив на генезис національних рухів інших
недержавних народів, що опинилися під владою Габсбургів і Романових.
Автор дійшов висновку, що модерні стратегії громадського служіння по-
єднали шляхетські корпоративні традиції із новою ідеєю активної жит-
тєвої позиції кожного поляка, що сприяло збереженню національної іден-
тичності, виробленню нових форм і методів боротьби за відновлення
втраченої державності.


Ключові слова


етос громадського служіння; націєтворення; шляхет- ський республіканізм; лоялізм; лібералізм; «органічна праця»; консерва- тизм; позитивізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Kuszłejko J. Książka polska w Rosji na przełomie XIX i XX wieku / Jacek Kuszłejko; Biblioteka Narodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa. – Warszawa : BN, 1993. – 258 s.

Łepkowski T. Polska – narodziny nowoczesnego narodu. 1764–1870 / T. Łepkowski. – Warszawa, 1967.

Meissner A. Sprawozdania instytucji szkolnych, organizacji i towarzystw kulturalno-oświatowych jako źródło do

dziejów oświaty w Galicji / Andrzej Meissner // Z dziejów oświaty na ziemiach Polskich w XIX i XX wieku. Studia i szkice. Pod red. M. Pękowskiej. – Kielce : Wyd-wo Uczelniane, 2007. – 378 s. – S. 159-168.

Бовуа Д. Гордиев узел Российской империи: Власть, шляхта и народ на Правобережной Украине (1793-1914) / Д. Бовуа. Авторизованный перевод с французского Марии Крисань. – М. : Новое литературное обозрение, 2011. – 1008 с.: ил.

Буравський О. А. Поляки Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: Монографія / О. А. Буравсь-кий. – Житомир: Вид-во ЖДУ, 2004. – 168 с.; іл.

Валіцький А. Три патріотизми / Анджей Валіцький; пер. з польськ. В. Гломозди // Націоналізм: Антологія / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К.: Смолоскип, 2000. – С. 724-767.

Вандич П. Ціна свободи. Історія Центрально-Східної Европи від Середньовіччя до сьогодення / Пьотр Вандич. Пер. з англ. С. Грачової. – К.: Критика, 2004. – 463 с.

Горизонтов Л. Е. Парадоксы имперской политики: Поляки в России и русские в Польше (ХІХ – начало ХХ в.): Монография / Л. Е. Горизонтов. – М. : Индрик, 1999. – 272 с.

Дейвіс Н. Боже ігрище: історія Польщі / Норман Дейвіс; пер. з англ. П. Таращук. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2008. – 1080 с.: іл.

Дильонгова Г. Історія Польщі 1795-1990 / Ганна Дильонгова; пер. з польс. М. Кірсенка. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 239 с.

Западные окраины Российской империи: Монография / Л. А. Бережная, О.В. Будницкий, М.Д. Долбилов и др. [под ред. А. И. Миллера]. – М.: Новое литературное обозрение, 2006. – 608 с., ил.

Зашкільняк Л. Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів / Л. О. Зашкільняк, М. Г. Крикун. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 752 с. + 8 кол. мап.

Калакура О. Я. Поляки в етнополітичних процесах на землях України у ХХ столітті: Монографія / О. Я. Калакура. – К. : Знання України, 2007. – 508 с.

Коженьовський М. За Золотими ворітьми Суспільно-культурна діяльність поляків у Києві в 1905–1920 роках. – К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2015. – 664 с.

Ніколаєнко О. О. Польські жінки Наддніпрянської України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: громадське і приватне життя: монографія / О. О. Ніколаєнко. – Х. : Вид-во НТМТ, 2015. – 360 с.

Поліщук Ю. М. Національні меншини Правобережжя України у контексті етнічної політики Російської імперії (кінець XVIII – початок ХХ ст.): Монографія / Ю. М. Поліщук. – Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. – 432 с.

Сінкевич Є. Г. Краківська історична школа в польській історіографії: Монографія / Є.Г. Сінкевич. – Мико-

лаїв : Вид-во Чорноморського державного університету ім. Петра Могили, 2010. – 332 с.

Тофтул М. Г. Сучасний словник з етики: Словник / М. Г.Тофтул. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 416 с.

Тымовский М. История Польши / Михал Тымовский, Ян Кеневич, Ежи Хольцер. Пер. с польск. – М. : Издво «Весь Мир», 2004. – 544 с.: ил.

Штан Г. В. Польський національний рух в Російській імперії (1905–1914 рр.). Автореф. дис. … канд. істор. наук: 07.00.02 / Г. В. Штан; Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2009. – 28 с.