ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ З НІМЕЧЧИНОЮ ТА АВСТРО-УГОРЩИНОЮ ЗА ЧАСІВ ГЕТЬМАНСТВА П. СКОРОПАДСЬКОГО

Л. Вовчук

Анотація


Стаття розкриває історію двосторонніх відносин між Україною, Німеччиною та Австро-Угорщиною за часів гетьмана П. Скоропадського. Акцент робиться на діяльності дипломатичних представників австро-німецького блоку, а також на висвітленні двосторонньої торговельно-економічної співпраці відповідно до підписаної Брестської угоди та торговельних договорів.


Ключові слова


Українська Держава; Німеччина; Австро-Угорщина; Гетьманат; П. Скоропадський; дипломатичний представник; посол; дво- сторонні відносини

Повний текст:

PDF

Посилання


Агстнер Р. Про цісарів, консулів і купців. Австрія і Україна 1785-2010. Wien-Berlin: Lit Verlag GmbH&Co. KG, 2011. 409 с.

Вєдєнєєв Д. В. Юність української дипломатії. Становлення зовнішньополітичної служби Української держави. 1917-1923 рр. Київ : К.І.С., 2006. 312 с.

Гай-Нижник П. П. Фінансова політика уряду Української Держави гетьмана П. Скоропадського (29.044.12.1918): Дис…канд. іст. наук: 07.00.01. Київ, 2000. 228 с.

Дацків І. Дипломатія українських державних утворень у захисті національних інтересів. 1917-1923 рр.: Монографія. Тернопіль: Астон, 2009. 520 с.

Дацків Б. І. Здобутки дипломатії гетьманату Павла Скоропадського // Збірник наукових праць НДІУ. Т. ХХІІІ, С. 349-367.

Кулинич І. М., Кривець Н. В. Мумм фон Шварценштайн // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. Київ : В-во «Наукова думка», 2010. С. 128.

Несук М. Драма вибору. Відносини України з Центральними державами у 1917-1918 рр. Київ: Політична думка, 1999. 274 с.

Нова Рада. 1918. 4 червня/22 травня.

Нова Рада. 1918. 20/7 вересня.

Перепадя В. В. Еволюція українсько-німецьких відносин в умовах першої світової війни та української революції: Автореф. дис.… канд. істор. наук: 07.00.01. «Історія України» / Запорізький національний університет. Запоріжжя, 2005.

Притуляк П. Україна і Брестський мир: від підписання до виконання (1917–1918 рр.) / Київський національ-

ний торговельно-економічний ун-т. Київ, 2004. 217 с.

Соловйова В. Дипломатична діяльність українських національних урядів 1917–1921 рр.: Монографія. Київ : Інститут історії України НАН України, 2006. 394 с.

Центральний держархів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України). Ф. 3696. Оп. 1. Спр. 18.

ЦДАВО України. Ф.3696. оОп.1. Спр.104.