ДОЛЯ УКРАЇНСЬКОГО ЕМІГРАНТА У МІЖВОЄННІЙ НІМЕЧЧИНІ В СПОГАДАХ ГОЛОВИ УНО ТИМОША ОМЕЛЬЧЕНКА

Д. В. Бурім, Ю. А. Черченко

Анотація


В Німеччині в 1920-1930-х роках була одна з найбільших українських
емігрантських колоній в Європі. Представники українських політичних
партій і організацій на еміграції конкурували за вплив на емігрантське
середовище використовуючи для цього громадські організації. В 1933 р. в
Німеччині було створено Українське національне об’єднання (УНО), а зго-
дом до керівництва цього об’єднання були обрані провідні члени ОУН. Го-
ловою УНО було обрано полковника Тимоша Омельченка, який формаль-
но не належав до жодних політичних партій чи організацій, але був в ми-
нулому активним учасником Української революції. Полковнику Омельчен-
ку вдалося розбудувати УНО, перетворити її на потужну громадську
установу і не дати її розколоти внаслідок різних політичних інтриг. Крім
громадської діяльності, Тиміш Омельченко був ще й відомим спортсме-
ном і завзятим пропагандистом фізичної культури та здорового способу
життя. Саме про це йдеться в його автобіографічному нарисі «В здоро-
вому тілі здоровий дух», який опубліковано в цій статті.


Ключові слова


Тиміш Омельченко; УНО; ОУН; мемуари; архів; Німеч- чина; еміграція

Повний текст:

PDF

Посилання


Архів Організації українських націоналістів у Києві, фонд 1, опис 2, справа 464 «Життєписи членів Організації українських націоналістів».

Архів ОУН у Києві, фонд Дмитра Андрієвського, справа «Листи до Дмитра Андрієвського від окремих осіб (1930–1934)».

Бурім Д. В. Організація українських націоналістів і Гетьманський центр в боротьбі за Український науковий інститут в Берліні та позиція німецьких урядових кіл (1933 р.) // Вісник Київського національного

лінгвістичного університету. Серія «Історія, економіка, філософія» Вип. 7–8 Український консерватизм і гетьманський рух: Історія, ідеологія, політика / Гол. ред. Ю. І. Терещенко. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2005. С. 185–195.

Бурім Д. В. Микола Сушко та Організація українських націоналістів: до питання про партійно-політичну приналежність голови Української установи довіри в німецькій імперії (1938–1945) // Наукові записки. Ін

ститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – К., 2010. Том 21. С. 412–450.

Бурім Д. В. Створення Української установи довіри в Німецькій імперії: політика урядових кіл Німеччини та українська політична еміграція (1938–1945) // Український археографічний щорічник. Нова серія. Вип. 15. – К., 2010. С. 591–618.

Бурім Д. В. Українська еміграція в Німеччині міжвоєнного періоду в мемуарах сучасників: спогади Михайла Селешка в фондах Архіву ОУН в Києві // Історичний архів. Наукові студії: Збірник наукових праць. Мико-лаїв : Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. Вип. 13. С. 176–192.

Бурім Д. В., Черченко Ю. А. Документи Архіву ОУН у Києві про українську еміграцію в Німеччині в 1920–1945 рр. // Історичний архів. Наукові студії: Збірник наукових праць. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – Вип. 17. – С. 84–96.

Бурім Д. В., Черченко Ю. А. Реферат Володимира Стахіва про основні напрямки дослідження зовнішнь-ополітичної діяльності ОУН у міжвоєнний період // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К., 2016. – Вип. 19–20. – С. 481–516.

Коваленко Ю. Українське Національне Об’єднання (УНО) в Німеччині / На зов Києва. Український націоналізм у ІІ світовій війні. Збірник статей, спогадів і документів. – Торонто-Нью-Йорк, 1985. – С. 51–65.

Маруняк В. Українське громадське життя в Німеччині під час Другої світової війни / Непогасний огонь віри. Збірник на пошану полковника Андрія Мельника. Париж, 1974. – С. 309–351.

Селешко М. Як живуть українські студенти в Берліні / Документи і матеріали з історії ОУН. Т. 2. Частина 1. 1931–1934. /Упорядник Ю. Черченко. К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2010. – С. 385–396.

Тинченко Я. Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917–1921). Книга І. –К. : Темпора, 2007. – 535 с.

Черченко Ю. А. Архів ОУН у Києві // Український археографічний щорічник. Вип. 12. – К., 2007. – С. 25–31.

14. Щоденник Михайла Селешка. /Документи і матеріали з історії ОУН. Т. 2. Частина 1. 1931–1934 / Упорядник Ю. Черченко. – К. : Вид-во ім. О. Теліги, 2010. – С. 12–47.