ВПЛИВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ВОЛИНІ НА РОЗВИТОК ОСВІТИ на початку ХХ ст.

Я. П. Цецик

Анотація


На основі першоджерел та наукових праць проаналізовано роль орга- нів місцевого самоврядування у розвитку освіти у Волинській губернії на початку ХХ ст. З’ясовано, що завдяки їх діяльності у краї поступово зро- стала мережа освітніх закладів. Досліджуючи питання, пов’язані з роллю органів місцевого самоврядування в розвитку мережі закладів освіти на Волині, слід відмітити, що на початку ХХ ст. вони розподілялися на чо- ловічі та жіночі. Це відображало тогочасну точку зору більшості євро- пейських країн, яка полягала в тому, що жіноцтво не потребувало спеці- альної освіти в силу гендерних особливостей. Відповідно до цього навча- льні заклади поділялися на чоловічі та жіночі.

Ключові слова


Волинська губернія; органи місцевого самоврядування; навчальні заклади

Повний текст:

PDF

Посилання


Обзор Волынской губернии за 1900 год. – Житомир : Волынская губернская типография, 1900. – 75 с.

Пивоваров В. Становлення та розвиток чоловічої гімназійної освіти в Житомирі у ХІХ ст. / В. Пивоваров //

Історичний журнал. – 2009. – № 6. – С. 61-69.

Державний архів Рівненської області (далі Держархів Рівненської обл.) ф. 355, оп. 1, спр. 1, арк. 13.

Чуткий А. Професура університету св. Володимира і вища жіноча освіта у Києві (друга половина ХІХ –

початок ХХ ст.) / А. Чуткий // Історичний журнал. – 2005. – № 5. – С. 87-92.

Держархів Рівненської обл. ф. 165, оп. 1, спр. 24, арк. 4-73 зв.

Держархів Рівненської обл. ф. 165, оп. 1, спр. 16, арк. 28-28 зв.

Держархів Рівненської обл. ф. 165, оп. 1, спр. 29, арк. 37-37 зв.

Державний архів Волинської області (далі Держархів Волинської ї обл.) ф. 3, оп. 1, спр. 1146, арк. 24 зв. – 25 зв.

Держархів Рівненської обл. ф. 359, оп. 1, спр. 6, арк. 19-19 зв.

Держархів Рівненської обл. ф. 359, оп. 1, спр. 9, арк. 21 зв.-22; 29-30.

Памятная книжка Волынской губернии на 1909 год. – Житомир : Волынская губернская типография,

– 539 с.

Памятная книжка Волынской губернии на 1911 год. – Житомир : Волынская губернская типография,

– 688 с.

Держархів Волинської ї обл. ф. 413, оп. 1, спр. 1, арк. 7-8; арк. 28 зв.-29 зв.

Циркуляры Господина Начальника Юго-Западного края и Волынского Губернатора мировым посредникам

Волынской губернии о сборах на церковно-приходские школы // Волынские епархиальные ведомости. –

№ 8-й. – 20 февраля. – 1914. – С. 123-125.

В земской школе // Волынские епархиальные ведомости. – № 8-й. – 20 февраля. – 1914. – С. 123.

Изяславское земство ы церковно-приходские школы // Волынские епархиальные ведомости. – № 13-й. –

-го марта. – 1914. – С. 210.

Волынские епархиальные ведомости. – № 13-й. – 13-го марта. –

– С. 178.

Держархів Рівненської обл. ф. 616, оп. 1, спр. 2, арк. 5-5 зв.

Держархів Волинської ї обл. ф. 413, оп. 1, спр. 2, арк. 1 зв.-2.