ПОВЕРНЕННЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО ДО УКРАЇНИ У 1924 році У СВІТЛІ МЕМУАРНИХ ДЖЕРЕЛ

В. О. Хоменко

Анотація


У статті розглядається питання повернення М. Грушевського з еміг- рації до Радянської України з точки зору мемуарних джерел. Проаналізо- вано мемуари та спогади, як самого М. Грушевського, так і його найві- доміших сучасників, що проливають світло на цю проблему. Зроблено висновок про великий інформаційний потенціал такого виду джерел. Ос- новними причинами рееміграції історика бачиться його бажання продов- жувати наукову працю та політичну діяльність на Батьківщині.

Ключові слова


історіографія; українські історики; мемуари; Українсь- ка революція; УПСР; еміграція; грушевськознавство

Повний текст:

PDF

Посилання


Панькова С. «...Ні хвилі не вважав себе емігрантом, тільки закордонним робітником на нашій національній

ниві» (Публіцистика Михайла Грушевського доби еміграції: квітень 1919 р. – лютий 1924 р.) // Грушевсь-

кий Михайло Сергійович. Твори: У 50 т. / М. С. Грушевський; редкол.: П. Сохань (голов. ред.), І. Гирич та

ін. – Львів: Видавництво «Світ», 2002 – Т. 4. Кн. 2. – С. V-XVIII.

Пиріг Р. Я. Життя і діяльність М. С. Грушевського у контексті ідеологічної боротьби в Україні (1920-1930-

ті рр.). Дис. на здобуття наук. ступеня доктора істор. наук / Пиріг Р. Я., Інститут історії України НАН. – К.,

– 353 арк.

Шевченко Ф. П. Чому Михайло Грушевський повернувся на Радянську Україну? // Український історич-

ний журнал. – 1966. – № 11. – С. 13-30.

Полонська-Василенко Н. Українська академія наук. Нарис історії. – К.: Наукова думка, 1993 – 416 с.

Шульгин О. Михайло Сергійович Грушевський – як політик і людина // Збірник на пошану Олександра

Шульгина. – Париж – Мюнхен: Записки НТШ, 1969. – Т.186. – С. 143-155.

Стахів М. Чому М. Грушевський повернувся в 1924 р. до Києва. Жмут фактів і уривок із спогадів // ЗНТШ. –

Т. 197. – Нью-Йорк, 1978. – С. 109-147.

Дубровський В. Рецензія на енциклопедичну статтю М. А. Рубача «Грушевский, Михаил Сергеевич» –

Советская историческая энциклопедия. – М.: Государственное научное издательство «Советская энцикло-

педия», 1963. – Т. 4. – С. 857-859. // Український історик. – 1966. – № 1-2. – С. 107-111.

Дорошенко В. Михайло Грушевський – громадський діяч, політик і публіцист // Овид. – 1957. – № 11. –

С. 18-19.

Оглоблин О. Михайло Грушевський на тлі доби: думки про третю і останню добу історика (1924-1934) //

Український історик. – 1996. – № 1-4. – С. 79-85.

Thomas M. Prymak. Mykhailo Hrushevsky: The Politics of National Culture. – Toronto: University of Toronto

Press, 1987. – 323 p.

Томас Приймак. Михайло Грушевський: політик національної культури // Всесвіт. – 1991. – № 5. – С. 207-225.

Жуковський А. Політична і публіцистична діяльність М. С. Грушевського на еміграції, 1919 – 1924 рр. //

Український історичний журнал. – 2002. – № 1. – С. 96-125.

Винар Л. Автобіографія Михайла Грушевського з 1926 року. – Нью-Йорк-Мюнхен-Торонто: Українське

історичне товариство, 1981. – 48 с.

Винар Л. Найвидатніший історик України Михайло Грушевський (У 50-ліття смерти: 1934 – 1984 рр.) //

Сучасність. – 1984 р. – № 11 – С. 85-95.

Винар Л. Михайло Грушевський: Історик і будівничий нації (Статті і матеріяли). – 304 с.

Винар Л. Стаття Олександра Оглоблина «Михайло Грушевський на тлі доби» // Український історик. –

р. – № 1-4. – С. 85-87.

Сергій Плохій. Великий переділ. Незвичайна історія Михайла Грушевського. – К.: Критика, 2011. – 600 с.

Сохань П. Творча спадщина М. С. Грушевського і сучасність // Грушевський Михайло Сергійович. Твори:

у 50 т. / М. С. Грушевський; редкол.: П. Сохань (голов. ред.), Я. Дашкевич, І. Гирич та ін. – Львів: Видав-

ництво «Світ», 2002 – Т. 1. – С. 14-46.

Сохань П. С., Ульяновський В. І., Кіржаєв С. М. М. С. Грушевський і Academia. Ідея, змагання, діяльність. – К.,

– 332 с.

Решодько Л. Повернення на Україну / Великий українець: Матеріали з життя та діяльності М. С. Грушев-

ського. – К.: Веселка. – 1992. – С. 381-391.

Трощинський В. П. Міжвоєнна українська еміграція в Європі як історичне і соціально-політичне явище. –

К.: Інтел. – 1994. – 260 с.

Потульницький В. А. Наукова діяльність М. С. Грушевського в еміграції (1919-1924 рр.) // Український

історичний журнал. – 1992. – № 2. – С. 48-57.

Пиріг Р. Я. Життя Михайла Грушевського: останнє десятиліття (1924-1934). – К.: 1993. – С. 16-35; Його ж.

Ідейно-політичні підстави компромісу Михайла Грушевського з більшовицькою владою // Український іс-

торичний журнал. – 2006. – № 5. – С. 4-19; Його ж. Михайло Грушевський і більшовицька влада: ціна ком-

промісу // Українська історична наука на шляху творчого поступу: Матеріали ІІІ Міжнародного наукового

конгресу українських істориків. Луцьк, 17-19 травня 2006 р. – Луцьк, 2007. – С. 358-364; Його ж. Феномен

рееміграції Михайла Грушевського: сучасні інтерпретації // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. – 2007. –

Вип. 91/93. – С. 47-50.

Піскун В. Повернення Михайла Грушевського в Україну як зваба більшовизмом й сподівання на дії //

Михайло Грушевський – науковець і політик у контексті сучасності. – К., 2002. – С. 45-54.

Шаповал Ю. Занурення у темряву: Михайло Грушевський у 1919 – 1934 рр.//Актуальні проблеми вітчиз-

няної історії ХХ ст.: Збірник наукових праць, присвячений памяті акад. НАН України Юрія Юрійовича

Кондуфора / Відп. ред. В. А. Смолій / НАН України. Інститут історії України. – В 2-х т. – К.: Інститут істо-

рії України, 2004. – Т. 1. – С. 306-325.

Шаповал Юрій, Верба Ігор. Михайло Грушевський. – К.: Видавничий дім «Альтернативи», 2005. – 352 с.

Буряк Л. Пам'ять про Михайла Грушевського у спогадах його сучасників: штрихи до просопографічного

портрету людини, політика, вченого / Український парламентаризм: проблеми історії та сучасної політич-

ної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського) / Наукова конференція 29 вересня

р. – К.: Український інститут національної пам’яті, 2012. – С. 337-344.

Ковалевський М. При джерелах боротьби (спомини, враження, рефлексії). – Інсбрук, Накладом Марії

Ковалевської, 1960. – 717 с.

Мартос Б. М. С. Грушевський, яким я його знав // Український історик. – 1966. – № 1-2. – С. 73-81.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВОВ). – Ф. 3560, оп. 1,

спр. 8.

Макух І. На народній службі. – Детройт: Видання української вільної громади Америки, 1958. – 628 с.

Кедрин І. Михайло Грушевський – не один, а більше їх (Спогади і рефлексії) // Український історик. –

– № 1-4. – С. 251-261.

Лукасевич Л. Роздуми на схилку життя. – Нью-Йорк-С. Бавнд Брук: Українське православне видавництво

Св. Софії, 1982. – 342 с.

Майстренко І. Історія мого покоління: Спогади учасника революційних подій в Україні. – Едмонтон:

Канадський інститут українських студій Альбертського ун-ту, 1985. – 416 с.

Єфремов С. О. Щоденники, 1923-1929. – К.: ЗАТ «Газета «РАДА», 1997. – 848 с.

Винниченко В. Щоденник: 1921-1925. – Едмонтон – Нью-Йорк: Видання Канадського Інституту Українсь-

ких Студій, 1983. – 700 с.

Винниченко В. К. Заповіт борцям за визволення. – К. : Криниця, 1991. – 128 с.

ЦДАВОВ України. – Ф. 3563, оп. 1, спр. 119а.

Пиріг Р. Я. Життя Михайла Грушевського: Останнє десятиліття (1924—1934) // Український історичний

журнал. – 1991. – № 4. – С. 54-66.

Визвольні змагання очима контррозвідника. (Документальна спадщина Миколи Чеботаріва): Науково-

документальне видання / Вст. стаття: В. Сідак. – К.: Темпора, 2003. – 288 с.