УКРАЇНСЬКІ ТЕРЕНИ І ПОСТАТЬ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО В ТРАКТУВАННІ ПОЛЬСЬКИХ ДОСЛІДНИКІВ другої половини ХХ – початку ХХІ ст.

А. І. Ткачук

Анотація


Набуття Україною незалежності та відродження Речі Посполитої (Третьої) активізувало зацікавлення українських і польських істориків спільною минувшиною. До певної міри актуалізують цей дослідницький інтерес ювілейні дати пов’язані з початком визвольної війни під проводом Б. Хмельницького та Переяславською угодою. Окрім джерелознавчих і узагальнюючих робіт науковці активно опрацьовували й історіографію проблеми. До нашого розгляду потрапили не тільки напрацювання про- фесійних істориків, але й аматорські роботи, які справили відповідний вплив на сприйняття загалом подій далекої минувшини. Маємо зазначи- ти, що польська історична думку в оцінці українського козацтва загалом і постаті Б. Хмельницького, зокрема, пройшла складний шлях. Якщо ра- ніше визвольна війна і її ватажок сприймалися нею зазвичай у «темних» тонах, то останнім часом маємо більш виважену оцінку. Особливо маємо підстави відзначити працю Я. Качмарчика присвячену постаті Б. Хмель- ницького. Не всі твердження автора сприймаються позитивно вітчиз- няними дослідниками, але факто є те, що дана монографія стала знако- вою подією не тільки для польської, але й української історичної науки.

Ключові слова


історіографія; Б. Хмельницький; козаки

Повний текст:

PDF

Посилання


Вирський Д. «Дискурс про козаків» (характеристики українського козацтва в річпосполитській історіографії

останньої третини XVІ – середини XVІІ ст.) / Д. Вирський. – Київ, 2005.

Виноградов Г.М. Особливості інтеграції регіону Подніпров’я в концепцію українського ранньонаціональ-

ного міфу (перша половина XVII ст.) // Наддніпрянський історико-краєзнавчий збірник. – Дн.: [Б.В.], 1998. –

Вип 1: Матеріали Першої міжрегіональної історико-краєзнавчої конференції. – С.35-40.

Kubala L. Oblężenie Zbaraża i pokój pod Zborowem. – Warszawa, 1909; Kubala L. Bitwa pod Beresteczkiem. –

Wydanie nowe. – Kraków: Druk W.L. Anczyca i spółki, 1925.

Rawita-Gawroński F. Bohdan Chmielnicki. – Lwów, 1906-1909. – T.1-2.

Kaczmarczyk J. Bohdan Chmelnicki. – Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódż, 1988.

Gierowski J. Rzeczpospolita w dobie złotej wolności (1648-1763). – Kraków, 2001.

Baranowski B., Libiszowska Z. Problem narodowo-Wyzwolińczej walki ludu ukraińskiego w XVІІ w. w

historiografii polskiej // Kwartalnik historyczny. – 1954. – R. LXI. – S.197-217.

Szujski J. Historii polskiej treściwie opowiedzianej ksiąg dwanaście. –

Warszawa, 1880.

Bobrzyński M. Dzieje Polski w zarysie. – Kraków, 1879.

Kubala L. Wojna moskiewska 1654-1655 r. – Warszawa, 1910.

Kubala L. Przysięga w Perejasławiu i «Stati» B. Chmielnickiego // Kwartalnik Historyczny. – 1904. – T.XVIII.

Prochaska A. Z czasów Chmielnickiego // Przegląd Powszechny. – 1918.

Rawita-Gawroński F. Bochdan Chmielnicki. – T.2. – Lwow, 1906; Rawita-Gawroński F. Kozaczyzna ukrainna w

Rzeczypospolitej Polskiej do końca XVIII w. – Warszawa, 1922.

Górka O. Ogniem i mieczem a rzeczywistość historyczna. – Warszawa, 1934.

Tomkiewicz W. O składzie społecznym i etnicznym kozaczyzny ukrainnej na przełomie XVI i XVII wieku //

Przegląd historyczny. – 1948. – T.XXXVIII. – S.248-260.

Baranowski B. Geneza sojuszu kozacko-tatarskiego z 1648 r. // Przegląd historyczny. – 1948. – T.XXXVIII. –

S. 276-285.

Litwin H. Napływ szlachty polskiej na Ukraine. 1569-1648. – Warszawa, 2000. – 224 s.

Стемпєнь С. Вступ / Качмарчик Я. Гетьман Богдан Хмельницький. – Перемишль-Львів: Друк. Василіян,

– 326 с.

Serczyk W.A. Na płonącej Ukrainie. Dzieje Kozaczyzny 1648-1651. – Warszawa. – 1998. – 370 s.