УМАНСЬКА РІЗНЯ, УМАНСЬКА ТРАГЕДІЯ, ЧИ УМАНСЬКА ПЕРЕМОГА?

T. Srogosz

Анотація


В статті автор полемізує з деякими українськими істориками стосовно уманської різні в 1768 р. і харак- теру Коліївщини. Йдеться однак про те, щоб дискурс на тему польсько-українських стосунків в різні періоди привести до нормального наукового дискурсу, маючи на увазі перед усім обмеження спричинені культурними підходами, що не було дотримано як з боку українського, так і польського. Можна вважати, що була то уман- ська трагедія як для українців, так і поляків

Ключові слова


уманська різня; 1768 р.; історіографічна дискусія

Повний текст:

PDF (Polski)

Посилання


Borek P. Do genezy wyrazów «hajdamaka», «hajdamacki», «hajdamactwo»/ P. Borek// Annales Academiae

Paedagogicae Cracoviensis.- Folia 6.- Studia Linguistica 1.- Kraków 2002.

Heleniusz Iwanowski E.A. Rozmowy o polskiej koronie / E.A. Heleniusz.- T. II.- Kraków: Drukarnia «Czasu», 1873.

Jakowenko N. Historia Ukrainy od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku / N. Jakowenko.- przeł.

O. Hnatiuk, K. Kotyńska.- Lublin: Instytut Historii Europy Środkowo-Wschodniej, 2000.

Kitowicz J. Opis obyczajów za panowania Augusta III / J. Kitowicz.- T. 2.- [oprac.] R. Polak.- WrocławWarszawa:

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, De Agostini Polska cop., 2003.

Koko E. Franciszek Rawita-Gawroński (1846-1930) wobec Ukrainy i jej przeszłości: studium archaizmu /

E. Koko.- Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2006.

Ковалевська O., Проблема іконографії І. Ґонти в контексті політик пам’яті та сучасних досліджень /

O. Ковалевська //Українский історичний журнал.- 2016.- nr 5 (530).

Korzon T. Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta / T. Korzon.- T. I.- Kraków-Warszawa: Księgarnia

L. Zwolińskiego i Spółki, Księgarnia T. Paprockiego i Spółki, 1897.

Lippoman J. Bunt hajdamaków na Ukrainie w r. 1768 / J. Lippoman.- wyd. E. Raczyński.- Poznań: Drukarnia

Orędownika, 1842.

Magocsi R.P. A History of Ukraine / R. P. Magocsi.- Seatle: University of Washington Press, 1997.

Мірчук П. Коліївщина. Гайдамацке повстання 1768 р. / П. Мірчук.- New York: Наукове Товариство

ім. Шевченка, 1973.

[Mładanowicz P.] Rzeź humańska czyli historia rewolucyi przez Żeleźniaka i Gontę: napisana rzetelnie wiernie,

dokładnie przez znajdującego się w tejże okropnej rewolucji / [P. Mładanowicz] // Z dziejów hajdamaczyzny.-

oprac. H. Mościcki.- T. I, Warszawa-Kraków: Gebethner i Wolf, G. Gebethner i Spółka, 1905.

Pamiętniki Jana Duklana Ochockiego.- T. I.- wyd. J.I. Kraszewski.- Wilno: nakł. i druk Józefa Zawadzkiego, 1857.

F. Rawita-Gawroński F. Historja ruchów hajdamackich (w. XVIII) / F. Rawita -Gawroński.- T. 1.-

Brody: Księgarnia i Drukarnia F. West, 1913.

Serczyk W.A. Hajdamacy / W.A. Serczyk.- Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1978.

Serczyk W.A. Koliszczyzna / W.A. Serczyk.- Kraków: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego.- T. 193, 1968.

Serczyk W.A., Początek końca. Konfederacja barska i I rozbiór Polski / W.A. Serczyk.- Warszawa: Krajowa

Agencja Wydawnicza, 2000.

Srogosz T. Między wojną a modernizacją. Studia z dziejów kresów południowo-wschodnich Rzeczypospolitej w

XVII-XVIII wieku / T. Srogosz.- Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, 2016.

O. Subtelny O. Ukraine. A History / O. Subtelny.- Toronto: Press and the Canadian Institute of Ukrainian Studies, 1988.

Чухліб T. «Уманьска різня», «Уманьска трагедія» чи «Уманьска перемога»/ T. Чухліб.- WWW.getmanat.org

(dostęp: 2. 05. 2016).

Храбан Г.Ю. Спалах гніву народного (Антифеодалне народно-визвольне повстання на Правобережній

Україні у 1768-1769 рр.) / Г.Ю. Храбан.- Кіїв: Видавництво Київського університету ім. Т.Г. Шевченка,