УКРАЇНСЬКІ ВИЗВОЛЬНІ ПРАГНЕННЯ ПОЧАТКУ ХХ ст. І ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКА ВІЙНА 1918-1919 років У СВІТЛІ ПОЛЬСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ

A. Smoliński

Анотація


У статті автор зайнявся відображенням питання українських прагнень до незалежності на початку ХХ ст. і війни польсько-української в 1918-1919 роки і альянсом польсько-українським 1920 р., який випливає з аналізу здобутків польської історіографії до 1939 року. і сучасної, яка виникла вже після змін, які відбулися в Польщі після 1989 року. Крім того, він представив основні польські видання джерел, що стосуються даної проблематики.

Ключові слова


Польща; польська історіографія; українські визвольні прагнення з початку ХХ століття

Повний текст:

PDF (Polski)

Посилання


Kościół rzymskokatolicki i Polacy w Małopolsce Wschodniej podczas wojny ukraińsko-polskiej 1918–1919.

Źródła. Tom I. Opracowanie, wstęp, przypisy, indeksy i wybór fotografii J. Wołczański, Lwów-Kraków 2012,

Kościół rzymskokatolicki i Polacy w Małopolsce Wschodniej podczas wojny ukraińsko-polskiej 1918–1919.

Źródła. Tom II. Opracowanie, wstęp, przypisy, indeksy i wybór fotografii J. Wołczański, Lwów-Kraków 2012,

Krysiak F. S., Z dni grozy we Lwowie (od 1 do 22 listopada 1918 r.) Kartki z pamiętnika, Świadectwa-dowodydokumenty.

Pogrom żydowski we Lwowie w świetle prawdy, Kraków 1919,

Nieznana korespondencja arcybiskupów metropolitów lwowskich Józefa Bilczewskiego z Andrzejem Szeptyckim w

czasie wojny polsko-ukraińskiej 1918–1919. Opracowanie, wstęp, przypisy, indeksy, wybór aneksów i fotografii

J. Wołczański, Lwów-Kraków 1997,

Obrona Lwowa. Tom 1. 1–22 listopada. Źródła do dziejów walk o Lwów i województwa południowo-wschodnie

–1920. Relacje uczestników. Przedmowa do drugiego wydania, przypisy, indeks A. Leinwand, Warszawa 1993,

Obrona Lwowa. Tom 2. 1–22 listopada. Źródła do dziejów walk o Lwów i województwa południowo-wschodnie

–1920. Relacje uczestników. Redakcja E. Wawrzkowicz, J. Klink, przedmowa do drugiego wydania,

przypisy, indeks A. Leinwand, Warszawa 1991,

Obrona Lwowa. Tom 3. 1–22 listopada. Organizacja listopadowej obrony Lwowa, ewidencja uczestników walk,

lista strat. Opracowali E. Wawrzkowicz, J. Klink, przypisy A. Leinwand, Warszawa 1994,

Walki o Lwów i Małopolskę Wschodnią 1918–1919. Tom I. 1–30 listopada 1918 r. Wybór materiałów źródłowych.

Wstęp, wybór dokumentów i opracowanie B. Polak, Koszalin 2000,

Walki o Lwów i Małopolskę Wschodnią 1918–1919. Tom II. 1 grudnia 1918 r.–27 lutego 1919 r. Wybór

materiałów źródłowych. Wstęp, wybór dokumentów i opracowanie B. Polak, Koszalin 2000,

Walki o Lwów i Małopolskę Wschodnią 1918–1919. Tom III. 1 marca 1919 r.–30 kwietnia 1919 r. Wybór

materiałów źródłowych. Wstęp, wybór dokumentów i opracowanie B. Polak, Koszalin 2001,

Walki o Lwów i Małopolskę Wschodnią 1918–1919. Tom IV. 1 maja

r.–31 lipca 1919 r. Wybór materiałów

źródłowych. Wstęp, wybór dokumentów i opracowanie B. Polak, Koszalin 2002,

Walki o Lwów i Małopolskę Wschodnią 1918–1919. Tom V. Udział Wojsk Wielkopolskich w walkach marzec 1919 r. –

maj 1919 r. Wybór materiałów źródłowych. Wybór dokumentów i opracowanie B. Polak, wstęp B. Polak,

E. Śliwiński, Koszalin 2003,

Walki o Lwów i Małopolskę Wschodnią 1918–1919. Represje ukraińskie wobec jeńców polskich i ludności

cywilnej. Tom VI. Wybór materiałów źródłowych. Wstęp, wybór dokumentów i opracowanie B. Polak,

E. Śliwiński, Koszalin 2004, ss. 177.

Opracowania:

Galuba R., «Niech nas rozsądzi miecz i krew...». Konflikt polsko-ukraiński o Galicję Wschodnią w latach 1918–

, Poznań 2004,

Hupert W., Zajęcie Małopolski Wschodniej i Wołynia w roku 1919, Lwów-Warszawa 1928,

Hupert W., Zajęcie Małopolski Wschodniej i Wołynia w 1919 roku, Oświęcim 2016,

Klimecki M., Lwów 1918–1919, Warszawa 1998,

Klimecki M., Polsko-ukraińska wojna o Lwów i Galicję Wschodnią, Warszawa 2000,

Klimecki M., Czortków 1919, Warszawa 2000,

Klimecki M., Wojna polsko-ukraińska. Lwów i Galicja Wschodnia 1918–1919, Warszawa 2014,

Kopański T., Wojna polsko-ukraińska 1918–1919 i jej bohaterowie, Warszawa 2013,

Kozłowski M., Zapomniana wojna. Walki o Lwów i Galicję Wschodnią 1918–1919, Kraków 1990,

Kozubel M. B., Semikowce – zapomniane walki Ukraińskich Strzelców Siczowych nad Strypą latem i jesienią 1915 r.,

[w:] Mało znana Wielka Wojna. Studia i szkice z dziejów I wojny światowej. Praca zbior. pod red.

A. Smolińskiego, Oświęcim 2014,

Kozubel M. B., Ukraińscy Strzelcy Siczowi 1914–1920, Oświęcim 2015,

Kozubel M. B., Dezercje, brak dyscypliny i nieposłuszeństwo rozkazowi żołnierzy Ukraińskich Strzelców

Siczowych w latach 1914–1918, [w:] Mało znana I wojna światowa. Studia i szkice z dziejów Wielkiej Wojny na

froncie wschodnim. Praca zbior. pod red. A. Smolińskiego, Toruń 2017,

Krotofil M., Ukraińska Armia Halicka 1918–1920. Organizacja, uzbrojenie, wyposażenie i wartość bojowa sił

zbrojnych Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej, Toruń 2002,

Krotofil M., Siły zbrojne Ukraińskiej Republiki Ludowej (listopad 1918 r. – grudzień 1919 r.), Kijów 2011,

Kutrzeba T., Wyprawa kijowska 1920 roku, Warszawa 1937,

Legieć J., Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w wojnie polsko-ukraińsko-bolszewickiej 1920 roku, Toruń 2002,

Łukomski G., Partacz Cz., Polak B., Wojna polsko-ukraińska 1918–1919. Działania bojowe – aspekty polityczne –

kalendarium, Koszalin-Warszawa 1994,

Mędrzecki W., Niemiecka interwencja militarna na Ukrainie w 1918 roku, Warszawa 2000,

Polska i Ukraina w walce o niepodległość 1918–1920. Praca zbior. pod red. T. Krząstka, Warszawa 2009,

Польща та Україна в боротьбі за незалежність 1918–1920. Під редакцією Т. Кшонстка, Варшава 2010,

Przybylski A., Wojna polska 1918–1921, Warszawa 1930,

Siwicki M., Dzieje konfliktów polsko-ukraińskich. Tom pierwszy, Warszawa 1992,

Skaradziński B., Polskie lata 1919–1920. Тom 1. Polski rok 1919, Warszawa 1993,

Skaradziński B., Polskie lata 1919–1920. Тom 2. Sąd Boży, Warszawa 1993,

Skrukwa G., Formacje wojskowe ukraińskiej «rewolucji narodowej» 1914–1921, Toruń 2007,

Smoliński A., Nowa publikacja źródeł dotyczących dziejów Kościoła rzymskokatolickiego i Polaków w

Małopolsce Wschodniej podczas wojny polsko-ukraińskiej z lat 1918–1919, «Studia Claromontana»,

(Wydawnictwo Zakonu Paulinów – Warszawa) 2013/2014, tom 31,

Smoliński A., Kolejna publikacja źródeł dotyczących sytuacji kościoła Rzymskokatolickiego i Polaków w Galicji

Wschodniej w okresie wojny polsko-ukraińskiej z lat 1918–1919, «Rocznik Przemyski», (Przemyśl) 2014, tom L,

zeszyt 1 «Historia Wojskowości»,

Sopotnicki J., Kampania polsko-ukraińska. Doświadczenia operacyjne i bojowe, Lwów 1921,

Szajdak S., Polsko-ukraiński sojusz polityczno-wojskowy w 1920 roku, Warszawa 2005,

Wiszka E., Ostrożnie z tym wydaniem, «Przegląd Historyczno-

Wojskowy», (Warszawa) 2010, R.XI (LXII), Nr 3 (232),

Wiszka E., Szósta Strzelecka. Szósta Siczowa Dywizja Strzelecka Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej.

Formowanie-szlak bojowy-internowanie 1920–1924, Toruń 2012,

Wrzosek M., Wojsko Polskie i operacje wojenne lat 1918–1921, Białystok 1988,

Wrzosek M., Wojny o granice Polski Odrodzonej 1918–1921, Warszawa 1992.