ПРОБЛЕМА ЧОРНОМОРСЬКОГО ФЛОТУ І СУДНОБУДІВНИХ ЗАВОДІВ У РОКИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ: МИКОЛАЇВСЬКІ ВІЗІЇ

Л. Л. Левченко

Анотація


На основі архівних документів, публікацій у миколаївських періодичних виданнях 1917–1919 рр., спогадів учасників подій, праць попередників ви- світлено питання Чорноморського флоту та суднобудівних заводів доби української революції, пов’язані із Миколаєвом. Автор дійшов висновку про те, що Центральна Рада припустилася помилок, уважаючи, що Україна не має потреби у військовому флоті. В Миколаєві, економіка якого ґрун- тувалася на суднобудуванні, це призвело до катастрофічної ситуації на суднобудівних заводах, призупинення їх роботи, масового безробіття і загальної фінансової кризи в місті. Кризова ситуація поглибилася спершу у результаті захоплення влади в місті більшовиками, а потім із прихо- дом німецько-австрійських військ. У результаті в Миколаєві вибухнуло повстання, ініціатива якого зародилася на суднобудівних заводах «На- валь» і «Руссуд». Німці, замість виконання умов Брест-Литовського мир- ного договору, не тільки захопили діючий Чорноморський флот, а й на- магалися здійснити добудову закладених ще за Російської імперії військо- вих кораблів у Миколаєві. Із цією метою вони реквізували миколаївські су- днобудівні заводи. За гетьманування Павла Скоропадського до делегації, яка вела переговори в Берліні з приводу повернення Чорноморського флоту Україні, було включено керівників миколаївських суднобудівних за- водів Бориса Юрєнєва та Миколу Кульмана. Однак, досягнуті на перего- ворах домовленості про спільне будування кораблів для торгового фло- ту та сільськогосподарської техніки порушено німцями, через що Павло Скоропадський прийняв рішення самостійно будувати кораблі для пот- реб військового флоту України. Через призначення на посаду Морського міністра в уряді Скоропадського колишнього миколаївського градонача- льника, віце-адмірала Андрія Покровського, Миколаїв не тільки плекав надії на відродження Чорноморського флоту та відновлення роботи суд- нобудівних заводів, а й мріяв про повернення місту статусу центру управління Чорноморським флотом. Уряд Скоропадського встиг схвали- ти рішення про відкриття в Миколаєві Гардемаринської школи для під- готовки офіцерського складу флоту, керівником якої став уродженець Миколаєва, контр-адмірал Сергій Фролов, Миколаїв було визначено міс- цем дислокації 2-го полку морської піхоти; Миколаївське відділення Бал- тійського суднобудівного заводу реорганізовано в Миколаївський ремон- тний і суднобудівний завод морського відомства Української Держави; вжито заходів щодо покращення збереженості документів у Чорномор- ському центральному військово-морському архіві. За Директорії було Випуск 18 85 схвалено низку законів для розбудови військово-морського флоту України, в т. ч. затверджено штати Миколаївського військового порту. Планува- лося, що в Миколаєві інтенсивно розвиватиметься суднобудування, з ці- єю метою уряд виділяв миколаївським суднобудівним заводам «Наваль» і «Руссуд» 20 мільйонів карбованців. У планах Директорії було відкриття в Миколаєві Академії, Гардемаринських класів для старшин, інших навчаль- них закладів для підготовки офіцерів і матросів Чорноморського флоту. Таким чином, політика Гетьмана Павла Скоропадського та Директорії була спрямована на посилення Чорноморського флоту та розвиток суд- нобудування, однак через відомі політичні причини й історичні умови ні- чого із запланованого реалізувати не вдалося. Військово-морські сили України відродилися лише за часів незалежності України.

Ключові слова


Чорноморський флот 1917–1919 років; миколаївські суднобудівні заводи «Наваль»; «Руссуд»; Гардемаринська школа в Миколаєві; Андрій Георгійович Покровський

Повний текст:

PDF

Посилання


Василевський П. Чoрнoмoрський флoт під українськими націoнальними прапoрами в 1917 – 1918 рoкаx

[Текст] / П. Василевський // Дзвін. – 1990. – № 11. – С. 81–82; Гриценко І. Становлення українського війсь-

кового флоту. Як це було…[Текст] / Ігор Гриценко // Чорноморська безпека. № 4 (18). – 2010. – [Електрон-

ний ресурс]. – Режим доступу: http://unknownwar.info/media/d0a5c84d/the_Ukrainian_Navy_Formation%

I.pdf; Гай-Нижник П. Чорноморський флот і українське державотворення 1917–1918 років (До історії

створення Військово-Морських Сил України) [Текст] / П. Гай-Нижник // Військовий музей (науково-

методичний збірник). – Вип. 7. – К.: ЦМЗСУ, 2006. – С. 37–46; Лубенець А. В. Творення українського

військового флоту в добу Центральної Ради (березень 1917 – квітень 1918 рр.). Автореферат дисертації на

здобуття наукового ступеня канд. іст. наук. К.: Національна академія оборони України, 2002. – 20 с.; Лубе-

нець А.В. Боротьба навколо Чорноморського флоту навесні 1918 р. [Текст] / А. В. Лубенець // Збірник нау-

кових праць ВГІ НАОУ. – К., 2001. – № 5 (24). – С.18–27; Лубенець А.В. Брест-Литовська угода та її вплив

на створення українського військового флоту (лютий-квітень 1918 р.) [Текст] / А. А. Лубенець // Збірник

наукових праць ВГІ НАОУ. – К., 2002. – № 1 (26). – С. 27–36;. Мамчак М. Чорноморський флот. Курсом до

України [Текст] / Мирослав Мамчак. – Севастополь: Просвіта, 2013. – 608 с.; Приходько В. Чорноморсь-

кий флот в період діяльності Центральної ради, Гетьманату та Директорії / Українське життя в Севасто-

полі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrlife.org/main/uacrim/ch_f_17.htm; Пученков А. С.

Крым в конце 1917 – начале 1919 г. Установление Советской власти в Крыму и новороссийская трагедия

Черноморского флота [Текст] / А. С. Пученков. Украина и Крым в 1918 – начале 1919 года. Очерки поли-

тической истории. – СПб.: Нестор-История, 2013. – 340 с.; Трембіцький В. Персональний склад адміраль-

ства та воєнно-морської «Команди Українсько-Морської Фльоти» [Текст] / Володимир Трембіцький //

Вісті комбатанта. Ч. 2. – Торонто – Нью-Йорк, 1988. – С.51–55; Штик Т. Українська фльота 1917–1919 рр.

[Текст] / Українське життя в Севастополі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrlife.org/main/

uacrim/u_flota.html та інші.

Обзор Николаевского градоначальства за 1914 год. – Николаев, 1915. – С. 4.

Державний архів Миколаївської області (далі – ДАМО), ф. П-1817, оп. 2, спр. 195, арк. 183; ф. 222, оп. 1,

спр. 1804, арк. 192.

ДАМО, ф. П-1817, оп. 2, спр. 202, арк. 150.

ДАМО, ф. П-1817, оп. 2, спр. 202, арк. 214; спр. 314, арк. 71.

ДАМО, ф. П-1817, оп. 2, спр. 195, арк. 141.

ДАМО, ф. П-1817, оп. 2, спр. 270, арк. 153.

ДАМО, ф. Р-5547, оп. 1, спр. 1, арк. 10.

ДАМО, ф. П-1817, оп. 2, спр. 314, арк. 68.

ДАМО, ф. П-1817, оп. 2, спр. 314, арк. 73.

ДАМО, ф. П-1817, оп. 2, спр. 270, арк. 130.

ДАМО, ф. П-1817, оп. 2, спр. 314, арк. 75.

ДАМО, ф. П-1817, оп. 2, спр. 498, арк. 62.

ДАМО, ф. П-1817, оп. 2, спр. 498, арк. 64.

ДАМО, ф. 222, оп. 1, спр. 1802, арк. 2.

ДАМО, ф. П-1817, оп. 2, спр. 498, арк. 63.

Антонович Д. Спогади про українське Морське міністерство

[Текст] / Дмитро Антонович // Військо

України. Часопис збройних сил України. 5-те число. – К., 1993. – С. 73–74.

Шрамченко С. Закон про Державну українську фльоту та його виконавці [Текст] / Святослав Шрамченко //

Військо України. Часопис збройних сил України. 4-те число. – К., 1993. – С. 29–30.

Антонович Д. Спогади про українське Морське міністерство… – С. 74.

Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. У двох томах. Т. 2. 10 грудня 1917 р. – 29 квітня

р. Упорядн.: В. Ф. Верстюк (керівник), О. Д. Бойко та ін. – К.: Наукова думка, 1997. – С. 58–59.

Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. У двох томах. Т. 2… – С. 78–79.

Шрамченко С. Закон про Державну українську фльоту та його виконавці… – С. 29.

Гриценко І. Становлення українського військового флоту. Як це було…[Текст] / Ігор Гриценко // Чорно-

морська безпека. № 4 (18). – 2010. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://unknownwar.info/media/

d0a5c84d/the_Ukrainian_Navy_Formation%20I.pdf

Документ № 70. Мирний договір між Німеччиною, Туреччиною, Австро-Угорщиною, Болгарією та

Українською Народною Республікою. 27 січня 1918 р. // Українська Центральна Рада. Документи і ма-

теріали у двох томах. Т. 2… – С. 137–142; Документ № 71. Текст додаткового договору між УНР і

країнами Четверного Союзу. 27 січня 1918 р. // Українська Центральна Рада. Документи і матеріали у двох

томах. Т. 2… – С. 143–150.

Передмова // Українська Центральна Рада. Документи і матеріали у двох томах. Т. 1. 4 березня – 9 грудня

р. Упоряд.: В. Ф. Верстюк (керівник), О. Д. Бойко та ін. – К.: Наукова думка, 1996. – С. 32.

Третій Універсал Української Центральної Ради. 7 листопада 1917 р. // Українська Центральна Рада. До-

кументи і матеріали у двох томах. Т. 1. – С. 400; Проект Конституції Української Народної Республіки.

грудня 1917 р. // Українська Центральна Рада. Документи і матеріали у двох томах. Т. 2… – С. 5; Закон

Центральної Ради про адміністративно-територіальний поділ України, прийнятий Малою Радою. 6 березня

р. // Українська Центральна Рада. Документи і матеріали у двох томах. Т. 2...– С. 181–182; Бой-

ко О. Геополітичні проблеми України в контексті мирних переговорів Української держави із РСФСР

(Аналітична записка Д. Донцова «О границях Української держави під виглядом політичним») [Текст] /

О. Бойко // Вісник КНЛУ. Серія Історія, економіка, філософія. Вип. 19. – 2014. – С. 78–88.

Штати Міністерства Справ Морських Української Народньої Республіки / Центральний державний архів

вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО України), ф. 2203, оп. 1, спр. 3в, арк. 48зв.–

зв.

Инструкція украинскимъ комендантамъ портовъ и опредѣленіе ихъ взаимоотношеній съ украинской сухо-

путной и австро-германской властью въ портахъ / ЦДАВО України, ф. 2203, оп. 1, спр. 12, арк. 7–8зв.

Наказ по народному морському відомству. 15 березня 1918 р. / ЦДАВО України, ф. 2203, оп. 1, спр. 3в,

арк. 3–3зв.

Наказ від 27 березня 1918 р. / ЦДАВО України, ф. 2203, оп. 1, спр. 3б, арк. 7зв.– 8.

Наказ від 17 квітня 1918 р. / ЦДАВО України, ф. 2203, оп. 1, спр. 3г, арк. 25.

Пученков А. С. Крым в конце 1917 – начале 1919 г. Установление Советской власти в Крыму и новорос-

сийская трагедия Черноморского флота [Текст] / А. С. Пученков. Украина и Крым в 1918 – начале

года. Очерки политической истории. – СПб.: Нестор-История, 2013. – С. 125–127.

Мамчак М. Події на Одеському рейді [Текст] / Мамчак М. Чорноморський флот. Курсом до України

[Текст] / Мирослав Мамчак. – Севастополь: Просвіта, 2013. – С. 123–129.

ДАМО, ф. П-1817, оп. 2, спр. 205, арк. 12; спр. 279, арк. 63; Ряппо Я. П. Воспоминания «Борьба сил в

Октябрьскую революцию в Николаеве»… ЦДАВО України, ф. 4805, оп. 1, спр. 72, арк. 25–26.

Власть труда. Ізвѣстія Николаевскаго Совѣта Рабочихъ и Военныхъ Депутатовъ. 3 марта 1918 г. № 237. –

С. 2; Всѣмъ судамъ флота и учреждениіямъ морского вѣдомства въ г. Николаевѣ / Власть труда. Ізвѣстія

Николаевскаго Совѣта Рабочихъ и Военныхъ Депутатовъ. 5 марта 1918 г. № 238. – С. 4.

Отъ комиссара по морскимъ дѣламъ гор. Николаева / Власть труда. Ізвѣстія Николаевскаго Совѣта Рабо-

чихъ и Военныхъ Депутатовъ. 6 марта 1918 г. № 239. – С. 4.

По всѣмъ судамъ и учрежденіямъ Морского вѣдомства въ гор. Николаевѣ / Власть труда. Ізвѣстія Никола-

евскаго Совѣта Рабочихъ и Военныхъ Депутатовъ. 13 марта 1918 г. № 254. – С. 1.

ДАМО, ф. П-1817, оп. 2, спр. 280, арк. 72–75, 87–91.

ДАМО, ф. П-1817, оп.2, спр. 159, арк. 4; спр. 203, арк. 2.

Націонализація «Наваля» и «Руссуда» / Голосъ труда. Органъ Николаевского комитета партіи соціали-

стовъ-революціонеров. – Вторник, 2 марта 1918 г. – № 7. – С. 4. Державна наукова архівна бібліотека,

Інв. № 5731.

Голосъ труда. Органъ Николаевского комитета партіи соціалистовъ-революціонеров. – Суббота, 2 марта

г. – № 6. – С. 1; Голосъ труда. Органъ Николаевского комитета партіи соціалистовъ-революціонеров.

– Вторник, 2 марта 1918 г. – № 7. – С. 4. Державна наукова архівна бібліотека, Інв. № 5731.

ДАМО, ф. П-1817, оп. 2, спр. 284, арк. 3, 7; ф. 222, оп. 1, спр. 1825, арк. 85зв.–86.

Рѣчь Муравьева / Трудовая жизнь. Ежедневная внѣпартійная соціалистическая газета. – (7) 20 марта

г. – № 15. – С. 3. Науково-довідкова бібліотека Державного архіву Миколаївської області, Інв. № 71 (280).

Чрезвычайное совѣщание на заводѣ «Наваль». Новые кадры безработныхъ / Трудовая жизнь. Ежедневная

внѣпартійная соціалистическая газета. – 19 марта 1918 г. – № 14. – С. 3. Науково-довідкова бібліотека

Державного архіву Миколаївської області. – Інв. № 71 (280).

Гриценко І. Становлення українського військового флоту. Як це було…; Бойко О. Геополітичні проблеми

України в контексті мирних переговорів Української держави із РСФСР… – С. 78–88.

Пученков А. С. Крым в конце 1917 – начале 1919 г. Крым во второй половине 1918 – начале 1919 года… –

С. 144–146; Мамчак М. Німецька політика стосовно Криму і флоту. Формування Державного флоту

Української Держави у Севастополі в умовах інтернування Чорноморського флоту німецькими військами

(травень-грудень 1918 року) [Текст] / Мамчак М. Чорноморський флот. Курсом до України… – С. 148–202.

Оккупанты на «Навалѣ» // Трудовая жизнь. 19 марта 1918 г. – № 14. – С. 2.

Щеглов М. К. Героїчне повстання [Текст] / М. К. Щеглов // Боротьба за владу Рад на Миколаївщині. Збір-

ник спогадів учасників Великої Жовтневої соціалістичної революції та громадянської війни (1917–

рр.) – Миколаїв: Відділ пропаганди і агітації та партійний архів Миколаївського обкому КП України,

– С. 49.

Фест В. Николаев – последний форпост немецких войск на Черном море [Текст] / Вальтер Фест. – Дуйс-

бург–Мерс, 1919. Издание репринтное: Николаев, 2016. Под ред. Ю. Любаров, А. Пацюк. – С. 50.

Копии документов к сборникам «Борьба за Великий Октябрь на Николаевщине», «Николаевщина в годы

иностранной военной интервенции и гражданской войны. (октябрь 1917 г. – февраль 1919 г.)». Т. 1. //

Науково-довідкова бібліотека Державного архіву Миколаївської області. – Оп. 1, спр. 35, арк. 189.

Фест В. Николаев – последний форпост немецких войск на Черном море... – С. 51.

ДАМО, ф. П-1817, оп. 2, спр. 161, арк. 80.

ДАМО, ф. П-1817, оп. 2, спр.161, арк. 102–103.

ДАМО, ф. 1817, оп. 2, спр. 158, арк. 144–147.

Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918 [Текст] / Павло Скоропадський. – Київ-

Філадельфія, 1995. – С. 261–262.

Наказ від 23 травня 1918 року / ЦДАВО України, ф. 2203, оп. 1, спр. 3г, арк. 101–101зв.

Накази по Морському Відомству Української Держави. Ч. 95. 7-го червня 1918 року / ЦДАВО України,

ф. 2203, оп. 1, спр. 3б, арк. 32.

Накази по Морському Відомству Української Держави. № 102. 10-го червня 1918 р. / ЦДАВО України,

ф. 2203, оп. 1, спр. 3б, арк. 37зв.–38.

Тимчасові штати центральних установ Морського міністерства, ухвалені постановою Ради Міністрів

(підписані М. Л. Максимовим) / ЦДАВО України, ф. 2203, оп. 1, спр. 1, арк. 8–29.

Приказ начальника бригады траления Черного моря от 6-го июля 1918 г. / ЦДАВО України, ф. 2203, оп. 1,

спр. 1, арк. 58–59.

Протокол засідання від 7 серпня 1918 р. німецькою мовою та його переклад російською мовою / ЦДАВО

України, ф. 2203, оп. 1, спр. 4, арк. 4–11зв.

«Для памяти. Срочные дела морского ведомства» / ЦДАВО України, ф. 2333, оп. 1, спр. 1, арк. 74–75.

«Уповноважуюча грамота». «Посвідчення» / ЦДАВО України, ф. 3766, оп. 1, спр. 98, арк. 15–16.

Лист Б. О. Юрєнєва від 15 червня 1918 р. Лист М. К. Кульмана від 29 червня 1918 р. / ЦДАВО України,

ф. 3766, оп. 1, спр. 179, арк. 35–38.

Лист Міністра закордонних справ Д. І. Дорошенка до М. Л. Максиміва від 15 липня 1918 р. / ЦДАВО

України, ф. 3766, оп. 1, спр. 179, арк. 63–63зв.

ДАМО, ф. Р-577, оп. 1, спр. 137, арк. 43–45.

Бесѣда с атаманомъ г. Николаева / Трудовая газета. 19 августа 1918 г. – № 2673. – С. 2

Къ открытію заводовъ (Бесѣда съ г. Кульманомъ и г. Юреневымъ) / Путь Соціал-Демократа. Рабочая газе-

та. Вторникъ, 8 сентября 1918 года. – № 77. – С. 2; Къ открытію заводовъ (Бесѣда съ г. Кульманомъ и

г. Юреневымъ) Окончаніе / Путь Соціал-Демократа. Рабочая газета. Среда, 4 [таку дату зазначено на га-

зеті, ймовірно 14] сентября (н. ст.) 1918 года. – № 78. – С. 2.

ДАМО, ф. П-1817, оп. 2, спр. 284, арк. 51, 58–63, 88.

ЦДАВО України, ф. 3766, оп. 1, спр. 179, арк. 65–67, 126.

Мамчак М. Чорноморський флот. Курсом до України… – С. 197.

Мамчак М. Чорноморський флот. Курсом до України… – С. 192–202.

Вице-адмиралъ Андрей Георгіевичъ Покровскій // Морской журналъ. № 90 (6). – Іюнь, 1935. – С. 5–6.

Письмо адмирала А. Г. Покровскаго / Южное слово. Ежедневная политическая, экономическая и обще-

ственно-литературная газета. Пятница, 22 ноября 1918 года. № 31. – С. 3.

Возрожденіе Николаева. Колыбель украинского флота. Бесѣда съ адмираломъ А. Г. Покровскимъ / Южное

слово. Ежедневная политическая, экономическая и общественно-литературная газета. Воскресенье,

октября 1918 года. № 1. – С. 1–2.

Возстановленіе заводовъ (Бесѣда съ г. Кульманомъ) / Южное слово. Ежедневная политическая, экономи-

ческая и общественно-литературная газета. Воскресенье, 20 октября 1918 года. № 1. – С. 2.

Кокизов Д. Надежды Николаева / Д. Кокизов // Южное слово. Ежедневная политическая, экономическая и

общественно-литературная газета. Четверг, 18 ноября 1918 года. № 25. – С. 2.

Закон «Про вставку Гардемаринської школи, затвердженні її штата і про відпуск Морському Міністерству

грошевих коштів на збудування й ставлення зазначеної школи»; «Штат Гардемаринської школи»; «Изло-

женія дѣла и соображенія», 30 ноября 1918 г. «Расчетъ кредитовъ на открытіе и содержаніе гардема-

ринскаго училища въ г. Николаѣве на 1918 и 1919 г.г.»; «Журнал Финансової Комісії при Департаменті

Державної Скарбниці, засідання 2, 5, 6 і 7 листопада 1918 року»// ЦДАВО України, ф. 2203, оп. 1, спр. 1а,

арк. 11–17зв.

Мамчак М. Чорноморський флот. Курсом до України… – С. 189–191.

ДАМО, ф. 300, оп. 1, спр. 332, арк. 96.

Див. опис до фонду РДА ВМФ № 362, спр. № 163.

Див. опис до фонду РДА ВМФ № 362, спр. № 163; опис до фонду РДА ВМФ № Р-362, спр. № 5.

Закон про ухвалу та переведення в життя тимчасового закону про Військовий Фльот Української Народної

Республіки; Тимчасовий закон про військовий флот Української Народної Республіки // Вісник Державних

Законів для всіх земель Української Народної Республіки. Виданий 8 лютого 1919 року. 5-й випуск. –

Ч. 79.

Закон про поповнення армії та фльоти Української Народної Республіки // Вісник Державних Законів для

всіх земель Української Народної Республіки. Виданий 18 лютого 1919 року. 8-й випуск. – Ч. 101.

Закон про заснування Гардемаринської школи, про її штати та асигнування 46380 карбованців на витрати

цієї школи // Вісник Державних Законів для всіх земель Української Народної Республіки. Виданий

лютого 1919 року. 8-й випуск. – Ч. 107.

Штати Центральних Установ Морського Міністерства Української Народної Республіки // Вісник Держав-

них Законів для всіх земель Української Народної Республіки. Виданий 5 серпня 1919 року. 29-й випуск. –

Ч. 410.

Закон про ухвалу та переведення в життя тимчасового закону про військовий Фльот Української Народної

Республіки; Тимчасовий закон про військовий флот Української Народної Республіки // Вісник Державних

Законів для всіх земель Української Народної Республіки. Виданий 8 лютого 1919 року. 5-й випуск. –

Ч. 79.

Шрамченко С. Закон про Державну українську фльоту та його виконавці… – С. 32–37.