РОЛЬ ТОВАРИСТВА «ПРОСВІТА» У СТВОРЕННІ УКРАЇНСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ТЕАТРУ НА ЗАКАРПАТТІ

О. С. Кухарчук

Анотація


Історія українського театру Закарпаття має кілька окремих наукових праць, що з’явилися у 80-90-х роках ХХ ст.,проте в умовах сьогодення вона потребує поглибленого дослідження. Актуальність проблематики випливає з того, що за часів тоталітарного радянського режиму значна частина матеріалів і документів з життя першого професійного україн- ського театру Закарпаття-Руського театру Товариства «Просвіта» в Ужгороді(1919-1929), знаходилася у приватній власності, а тому для по- передніх дослідників була невідома, а та частина, що зберігалася в дер- жавних архівах, була недоступною. Українське театральне мистецтво на Закарпатті почало відроджу- ватися і набирати інтенсивного розвитку вже після розпаду Австро- Угорської монархії 1918 р. У грудні 1919 року доктор Данило Стахура (1860 – 1938) та професор Іван Панькевич (1887 – 1958) заснували «Русь- кий культурно-просвітній комітет» в Ужгороді, при якому на початку 1920 р. було організовано драматичний гурток. «Про українську культу- ру на Закарпатті, – писав В. Ґренджа-Донський, – можна говорити поча- вши від 9 травня 1920 р., коли основано «Просвіту», яка мала розпочати широку культурно-освітню діяльність» [10, с. 45]. Головою «Просвіти» було обрано адвоката Юлія Бращайка, заступником голови та головою театральної комісії – Августина Волошина. Велику спадщину театрально-критичного матеріалу про Руський те- атр залишив для наступників один із перших театральних критиків За- карпаття,відомий письменник – Василь Гренджа-Донський. На основі но- вознайдених архівних матеріалів і документів значно розширено дослід- ницьке поле, виявлено нові методологічні основи творчого життя Русь- кого театру.

Ключові слова


театральне мистецтво; театр; актори; театральна критика; архівні матеріали; культурно-освітня діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрійцьо В.М. / Руський театр Товариства «Просвіта» в Ужгороді (1921-1929). Перший український про-

фесійний театр на Закарпатті: Моногграфія. Ужгород: Гражда, 2012. – 232с.

Волошин А. Вибрані твори/ Августин Волошин. Упорядник, автор вступної статті та приміток О. В. Ми-

шанич. – Ужгород: Закарпаття, 2002. – 528с.

Волошин А. Промова на відкритті Руського театру Товариства «Просвіта» в Ужгороді/ Августин Воло-

шин// Бирчак В. Руська читанка для IV класів гімназійної і горожанських шкіл. Взори поезії і прози. Друге

незмінне виданняЇ/ Володимир Бирчак, – Прага, 1928. – с. 235 – 237.

Гренджа-Донський В. Щастя і горе Карпатської України (щоденник / Мої спогади// Упорядкування і

примітки Д. М. Федаки ( Василь Гренджа-Донський. – Ужгород: Закарпаття, 2002. – 56 с.

Гренджа-Донський В. Я теж українець. Упорядкування, передмова та примітки В. І. Ільницького. Василь

Гренджа-Донський – Ужгород: Закарпаття, 2003. – 518 с.

Загаров О. Мистецтво актора/ Олександр Загаров// Театральний радник. – К.: Видання «Дніпросоюзу»,

– кн.III. – с. 1 – 3.

Ігнатович Г. Від гасниці до рампи: Нариси з історії театру на Закарпатті/ Гнат Ігнатович, – Ужгород:

Поліграфцентр «Ліра». 2008. – 4. 1. – 344с.

Мишанич О. Життя і творчість Августина Волошина: Науково-популярне видання/ Олекса Мишанич, –

Ужгород.: «Закарпаття», 2002. – 480.

Пилипчук Р. Я. Український аматорський театр на Закарпатті (50-60-і роки ХІХ ст.)/ Р. Я. Пилипчук//

Народна творчість та етнографія. – 1966. – №1. – с.18-27.

Протоколи засідань Головного відділу Товариства «Просвіти» в Ужгороді за 1920 – 1934 р. х. Бібліотека

Товариства «Просвіта». Книга І.

Протокол засідання № 4. – 1929. – 20 липня. – с. 6 – 8.

Протокол засідання № 14. – 19 грудня. –с. 24 – 27.

Протокол засідання № 15. – 1920. – 27 грудня. – с. 28 – 30.

Протокол засідання № 16. – 1921. – 11 січня. – с. 31 – 33.

Протокол засідання № 18. – 1921. – 2 лютого. – с. 31 – 39.

Протокол засідання № 2. – 1921. – 29 червня. – с. 62 – 64.

Протокол засідання № 7. – 1921. – 20 серпня. – с. 74 – 75.

Протокол засідання № 8. – 1921. – 29 серпня. – с. 76 – 77.

Протокол засідання № 9. – 1921. – 19 вересня. – с. 79.

Протокол засідання № 33. – 1923. – 10 серпня. – с. 215 – 217.

Шелепець В. Всі виразно сказали, що ми є українцями. / Володимир Шелепець. // Срібна Земля. Фест. –

– 5 – 11 березня – №9 (661)

Шерегій Ю.-А. Нарис історії українських театрів Закарпатської України до 1945/ Юрій-Августин Шерегій.

Редакція і вступні статті В. Маркуся і В. Ревуцького. – Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто; Пряшів; Львів:

Словацьке педагогічне товариство в Братіславі, 1993. – 414 с.

Вперед. – 1923. – 5 січня.

Народ. – 1920. – 9 листопада.

Наука. – 1921. – 25 вересня.

Нова Сцена. – 1939. – №1. – 20 с.

Нова Свобода. – 1938. – 18 грудня.

Руська Нива. – 1921. – 25 серпня.

Руська Нива. – 1921. – 1 вересня.

Руська Нива. – 1923. – 3 травня.

Свобода. – 1926. – 1 квітря.

Українське слово. – 1935. – 29 серпня.

UjKőzlőny – 1927. – 27 січня.

LidoveNoviny. – 1939. – 4 січня.

Державний архів Закарпатської області (ДАЗО): ф. 72. – ОП. 2. Спр. 11 Од. 3б. 5. // Книга протоколів

засідань дирекції Руського театру.

Од. 3б. 5. – с. 29. 2) Од. 3б. 5. – с. 53 – 54. 3) Од. 3б. 5. – с. 55 – 56.

Садовський М. Підкарпатщина. – Центральний державний архів України у Львові. – ф. 314, ОП. І. Справа 20.