СЕЛЯНСЬКІ РЕСПУБЛІКИ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ: ДО ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ

Ю. В. Котляр

Анотація


В статті подана класифікація селянських республік Наддніпрянської України за політичною приналежністю та напрямам повстанської боро- тьби. Селянські республіки були найвищою формою організації селян у роки Української національно-демократичної революції. Проте вони не мали ні економічних, ні територіальних засад, щоб стати окремими державами. Головне їх завдання – об’єднання селян на боротьбу з різними ворогами. Переважали серед них національні позиції, проте, з певними варіанта- ми: уенерівський (Холодноярська республіка, Мліївська республіка, Враді- ївська Хліборобська республіка, Медвинська республіка) та націонал- соціалістичний (Висунська народна республіка). Крім того були республі- ки з радянсько-більшовицькою орієнтацією (Баштанська, Летичівська (Меджибізька)), анархо-махновською (Чигиринська) та бандитсько-кримі- нальною (Пашківська республіка). Стосовно напрямів повстанської боротьби, то частина республік змі- нювали свої «ворогів», в залежності від військово-політичної ситуації в регіоні. Але в загальних рисах, можна визначити такі напрями: антибі- льшовицький (Холодноярська республіка, Мліївська республіка, Врадіївсь- ка Хліборобська республіка, Медвинська республіка), антиденікінський (Висунська і Баштанська), антиукраїнський (Пашківська, Чигиринська, Летичівська (Меджибізька) республіки).

Ключові слова


селянські республіки; повстанський рух; політика; революція; Наддніпрянська Україна

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабій В. М. Місцеві органи державної влади Української РСР в 1917 – 1920 рр. / В. М. Бабій. – К.:

АН УРСР, 1956. – 268 с.

Гальчевський Я. Проти червоних окупантів / Я. Гальчевський. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-

», 2011. – 360 с.

Грациози А. Великая крестьянская война в СССР. Большевики и крестьяне. 1917 – 1933 / А. Грациози. –

М.: РОССПЭН, 2001. – 96 с.

Грицак Я. Українська революція, 1914 – 1923 рр.: нові інтерпретації / Я. Грицак // Матеріали засідань.

Історичної та Археографічної комісії НТШ в Україні. – Львів, 1999. – Випуск 2. – С. 117-137.

Грушевський М. С. Історія України-Руси / М. С. Грушевський: в 11 т., 12 кн. – К.: Наукова думка, 1994. –

Т. 1. До початку ХІ віка. – LХХVІ. – 648 с.

Губський С. Селянські республіки на Миколаївщині під час революції 1917 – 1920 рр. / С. Губський //

Українознавство. – 2015 – № 4(57). – С. 76-93.

Коваль Р. Повернення отаманів Гайдамацького краю / Р. Коваль. – К.: «Діокор», 2001. – 288 с.

Корольов Г. О. Баштанська республіка: селянська модель влади / Г. О. Корольов // Проблеми вивчення

історії Української революції 1917 – 1921 р. – 2008. – Випуск 3. – C. 172-176.

Котляр Ю. В. 1919. Висунська і Баштанська республіки (До 90-ої річниці проголошення) / Ю. В. Котляр. –

Миколаїв: Видавництво Ірини Гудим, 2010. – 48 с.

Котляр Ю. В. Висунська і Баштанська республіки (до 90-ї річниці проголошення) / Ю. В. Котляр. – Мико-

лаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2010. – Історична бібліотека ЧДУ. – Кн. 3. – 92 с.

Котляр Ю. В. Врадіївська Хліборобська республіка / Ю. В. Котляр // Чорноморський літопис: Науковий

журнал. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – Випуск 5. – С. 50-53.

Котляр Ю. В. Повстанство. Селянський рух на Півдні України (1917 – 1925) / Ю. В. Котляр. – Миколаїв-

Одеса: ТОВ ВіД, 2003. – 196 с.

Митрофаненко Ю. С. Феномен «множинної суверенності» революційної доби 1917 – 1920 рр. у контексті

процесів національного державотворення / Ю. С. Митрофаненко [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://timso.koippo.kr.ua/blogs/index.php/Mitrofanenko/1918-1922

Пономаренко М. Холодноярська республіка / М. Пономаренко // Черкаський край – земля Богдана і Тара-

са. – К.: Українські пропілеї, 2002. – С. 486-497.

Стахів М. Україна в добі Директорії УНР / М. Стахів: у 8 т. – Торонто, 1968. – Т. 2. – 248 с.

Чос В. Мліївська республіка / В. Чос // Нова Січ. – 2007. – 7 листопада.

Шевчук В. П. Історія української державності / В. П. Шевчук, М. Г. Тараненко. – К.: Либідь, 1999. – 470 с.

Щербатюк В. Медвинське антибільшовицьке повстання 1920 року / В. Щербатюк // Вісник Академії праці

та соціальних відносин. – 2009. – № 4. – С. 163-168.