СВІДЧЕННЯ СТАРШИН ТА ОФІЦЕРІВ АРМІЇ УНР ПРО МІСЦЕ РЕЛІГІЙНОГО ФАКТОРУ У СВІДОМОСТІ ТА МОТИВАХ ПОВСТАНЦІВ СЕРЕДНЬОГО ПОДНІПРОВ’Я У 1918 – 1921 рр.

Н. М. Зозуля

Анотація


Авторка публікації шляхом аналізу мемуарної та епістолярної спадщи- ни старшин та офіцерів армії УНР вперше у вітчизняній історіографії торкається питання про вплив релігійного фактору на свідомість, мо- тиви та дії повстанців – учасників визвольної боротьби на землях Сере- днього Подніпров’я у 1918 – 1921 рр. У статті наводяться, коменту- ються та аналізуються ряд сюжетів, пов’язаних з тим як кадрові війсь- кові УНР оцінювали місце християнської моралі у побуті повстанців; осо- бливості святкової та поховальної обрядовості у повстанському сере- довищі; релігійну самоідентифікацію повстанців; релігійні мотиви у гас- лах і програмах повстанців; подробиці взаємодії між служителями кліру та повстанцями тощо. Отримані результати дозволять більш ґрунто- вно реконструювати релігійний побут повстанців Середнього Подніп- ров’я у часи Перших визвольних змагань, вплив християнської етики на свідомість повсталого селянства, з’ясувати бачення цих процесів ста- ршинами та офіцерами армії УНР, зрозуміти підстави деяких колізій, що історично виникали у стосунках між партизанами та професійними вій- ськовими.

Ключові слова


мемуари; епістолярні джерела; офіцери; старшини; армія УНР; повстанський рух; Середнє Подніпров’я; релігія; мотивація; колективна свідомість

Повний текст:

PDF

Посилання


Авраменко Н. Спомини запорожця / Н. Авраменко. – К. : Темпора, 2007. – 456 с.

Вишнівський О. Повстанський рух і отаманія / О. Вишнівський. – Детройт, 1973. – 109 с.

Гальчевський-Войнаровський Я. Проти червоних окупантів / Я. Гальчевський-Войнаровський. – Ч. 1. –

Краків : Українське Видавництво, 1941. – 205 с.

Гальчевський-Войнаровський Я. Проти червоних окупантів / Я. Гальчевський-Войнаровський. – Ч. 2. –

Краків : Українське Видавництво, 1942. – 162 с.

Горліс-Горський Ю. Холодний Яр / Ю.Горліс-Горський. – Львів : СПОЛОМ, 2014. – 432 с.

Дорошенко М. Стежками холодноярськими 1918 – 1923 рр. / М. Дорошенко. – Філадельфія, 1973. – 220 с.

Доценко О. Зимовий похід (6.XII.1919 – 6.V.1920) / О. Доценко. – К. : Видавництво імені Олени Теліги,

– 375 с.

Дяченко П. Г. Чорні запорожці. Спомини командира 1-го кінного полку Чорних запорожців Армії УНР /

Упоряд.: Р. Коваль. – К. : Стікс, 2010. – 448 с.

Коваль Р. Отаман Зелений: іст. нарис / Р. Коваль. – К. : Історичний клуб «Холодний Яр»; Кам’янець-

Подільський: ПП «Медобори-2006», 2011. – 464 с.

Левченко С. За волю і державу. Повість із визвольних змагань українського народу, 1918 – 1920 рр. /

С. Левченко. – Лондон; Дарбі, 1966. – 494 с.

Лютий-Лютенко І. Вогонь з Холодного Яру / І.Лютий-Лютенко. – Детройт, 1986. – 151 с.

Митрофаненко Ю. Отаманщина як історичне явище: погляд Володимира Винниченка та Симона Петлюри

/ Ю. Митрофаненко // Наукові записки. – Сер.: філологічні науки (літературознавство, мовознавство). –

Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – Вип. 92. – С. 175 – 180.

Омелянович-Павленко М. Спогади командарма (1917 – 1920) / Упоряд.: М. Ковальчук. – К. : Темпора,

– 608 с.

Пархоменко В. А. Мемуари генерала О. Грекова як джерело з історії української революції 1917 – 1921

років / В. А. Пархоменко // Література та культура Полісся: зб. наук. праць. – Вип. 61. Проблеми літерату-

рознавства, історії та культури України з погляду сучасності. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – С. 105 – 118.

Пиріг Р. Я. Мемуари сучасників як джерело з історії Української революції 1917 – 1921 років / Р. Я. Пиріг //

Проблеми вивчення історії Української революції 1917 – 1921 років. – К. : Інститут історії України НАН

України, 2009. – Вип. 4. – С. 31 – 58.

Самійленко С. Дні слави / С. Самійленко. – Нью-Йорк : Українська Вільна Академія Наук, 1958. – 134 с.

Сім’янцев В. Роки козакування 1917 – 1923 / В. Сім’янцев. – Філадальфія, 1976. – 411 с.

Тинченко Я. Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки 1917 – 1921 / Я. Тинченко. –

Кн. 1. – К. : Темпора, 2007. – 536 с.

Тютюнник Ю. Записки генерал-хорунжого / Ю. Тютюнник – К., 2008. – 312 с.

Тютюник Ю. Зимовий похід 1919 – 1920 / Ю. Тютюник. – Нью-Йорк : Видавництво Чарторийських,

– 99 с.