ВАЛЕНТИН ОТАМАНОВСЬКИЙ В УКРАЇНСЬКІЙ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1921 років

І. Ю. Робак, Г. Л. Демочко

Анотація


У статті розглядається участь Валентина Отамановського в украї- нській революції 1917-1921 років. В результаті студіювання теми вста- новлено, що В. Отамановський відіграв важливу роль у створенні зброй- них сил Української Центральної Ради. Відображена діяльність науковця у видавництві «Вернигора», його участь у бою під Крутами. Наголошено на авторстві В. Отамановського патріотичного пригодницького твору «Син України». Студія змальовує еволюцію політичних поглядів В. Ота- мановського у часи революції. Стверджується, що само утворення УЦР ініціювало «Братство самостійників» 2 (15) березня 1917 р. Прихильники цієї версії гадають, що «Товариство українських поступовців» вступило в про- цес творення Центральної Ради пізніше, прагнучи вирвати з рук «самостій- ників» політичну ініціативу

Ключові слова


«Братство самостійників»; В. Отамановський; видав- ництво «Вернигора»; Крути; «Син України»; Українська Центральна Рада

Повний текст:

PDF

Посилання


Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917–1921 років // Урядовий кур’єр. –

січня 2016 р. – № 16 (5636).

Верстюк В., Осташко Т. Діячі Української Центральної Ради. Бібліографічний довідник / В. Верстюк,

Т. Осташко. – К.: б. в., 2007. – 255 с.

Верстюк В.Ф. Українська Центральна Рада: період становлення / В.Ф. Верстюк // Український історичний

журнал. – № 2. – 2007. – С. 23-46.

Кот С.І. Честі своєї не зрадив (В. Д. Отамановський) / Сергій Кот // Репресоване краєзнавство (20–30-і

роки). – К. – Хмельницький: Рідний край, 1991. – С. 133–142.

Кот Сергій. Валентин Отамановський / Сергій Кот // Крути. Січень 1918 року: док., матеріали, дослідж.,

кіносценарій / Іст.-культурол. т-во «Герої Крут»; упоряд.: Я. Гаврилюк. – К.: Просвіта, 2008. – 840 с.: іл.

Млиновецький Р. Нариси з історії українських визвольних змагань 1917–1918 рр.: (Про що «історія мов-

чить») / Р. Млиновецький. – 2-ге вид. переглянуте і значно доп. – Торонто: Чужина: Друком вид. «Гомін

України». – 1970. – [Т. 1]. – 1970. – 571 с.

Млиновецький Р. Нариси з історії українських визвольних змагань 1917–1918 рр.: (Про що «історія мов-

чить») / Р. Млиновецький. – 2-ге вид. перегл. і значно допов. – Б.м. : Чужина, 1973. – [Т. 2]. – 1973. – 670 с.

Робак І.Ю. Валентин Отамановський – вчений, революціонер, організатор науки / І.Ю. Робак, З.С. Савчук.

– Х. : Колегіум, 2013. –184 с.

Савчук З.С. В.Д. Отамановський (1893-1964) – вчений, педагог, організатор науки: автореф. дис. … канд.

іст. наук: 07.00.07 / З.С. Савчук; Українська академія аграрних наук; Державна наукова сільськогоспо-

дарська бібліотека. – К., 2006. – 20 с.

Турченко Ф. Г. Микола Міхновський: життя і слово / Ф. Г. Турченко. – К. : Генеза, 2006. – 318 с.

Турченко Ф.Г. Утворення Української Центральної Ради: джерела та їх інтерпретації / Ф.Г. Турченко //

Український історичний журнал. – № 2. – 2007. – С. 63–77.

Мірчук Петро. Микола Міхновський: Апостол укр. державності. – Філядельфія: Т-во Укр. Студіюючої

Молоді ім. М. Міхновського, 1960. – 136 с.: іл.

Українська Центральна Рада: Документи і матеріали: У двох т. / Нац. АН України, Ін-т історії України,

Центр. держ. архів вищих органів влади і упр. України. – К.: Наук. думка, 1996. – (Пам’ятки історії

України. Сер. V, Джерела новітньої історії). Т. 1: 4 березня – 9 грудня 1917 р. / [Упоряд.: В. Ф. Верстюк та

ін.; Редкол.: В. А. Смолій (відп. ред.) та ін.]. – 1996. – 588 с.: іл.. – (В опр.).

Литвин С. Військо Центральної Ради: злочинна недбалість чи поріг можливого? / Сергій Литвин // Воєнна

історія. – 2007. – № 1-3 (31-33). – С. 9–15.

Крути: 29 січня 1918 р. [Текст] / [упоряд. О. Бойко]. – К.: Вид-во Олени Теліги, 2007. – 95 с.: іл.

Злотополець Валентин. Син України: іст. повість з часів укр. лицарства / Передмова видавництва «Укр.

націоналіст». – [Б. м.: б. в., б. р.]. – 20, 223 с. – Репринт. вид. кн.: Син України: іст. повість у 3-х ч. з ілюстр.

та мапою / сюжет, опрацювання та ред. Вал. Злотопольця; компонували: І. Федів, В. Злотополець. – К.;

Кам’янець; Відень: Вернигора, 1919. – 223 с.

Життя та дивовижні пригоди козака Миколи на безлюдному острові: пригод. повість / Вал. Злотополець,

І. Федів; Післямова М. Слабошпицького; Худож. В. Харченко. – К.: Ярославів Вал, 2007. – 223 с.: іл.

Отамановський В.Д. Моє каяття / В.Д. Отамановський // Подільська старовина: науковий збірник на поша-

ну вченого і краєзнавця В.Д. Отамановського / Від. ред. В.А. Косаківський. – Вінниця, 1993. – С. 20-29.

Автобіографія ув’язненого Валентина Отамановського / В. Д. Отамановський // Подільська старовина:

науковий збірник на пошану вченого і краєзнавця В.Д. Отамановського / Від. ред. В.А. Косаківський. –

Вінниця, 1993. – С. 13-20.