ОБРАЗ ВЛАДИ ТА УЯВЛЕННЯ ПРО «БЛАГА РЕВОЛЮЦІЇ» У СЕЛЯН ТА РОБІТНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ У 1918 році

К. В. Мельничук

Анотація


У статі досліджується ставлення селян та робітників до політики Центральної Влади та Гетьманату П. Скоропадського, рух опору та процес встановлення влади гетьмана в губерніях. Розглядається соціа- льно-економічна політика Павла Скоропадського, основні суспільні сили, на які опиралась влада П. Скоропадського та реакція населення на неї. В роботі на прикладі анти гетьманських заворушень, що розгортаються з квітня по жовтень 1918 року наводяться факти для чіткого розуміння про ставлення населення до влади. При дослідженні використано прик- лади протигетьманського руху з трьох різних губерній Полтавської, Подільської та Харківської. Вибір саме цих губерній зумовлений їх відда- леним розташуванням один від одного, а це дало змогу порівняти погля- ди на владу у громадян Лівобережної та Правобережної України. У статті зроблений висновок, що селяни та робітники Лівобережної та Правобережної України однаково негативно сприймали київську владу у квітні-жовтні 1918 року та однаково прагнули волі та безвладдя

Ключові слова


Визвольні змагання; революція; Гетьманат; селянство; пролетаріат; екстремізм; анархія

Повний текст:

PDF

Посилання


Гай-Нижник П.П. Переворот П.Скоропадського: причини і рушійні сили / П.П.Гай – Нижник. – К.: Парла-

ментське видавництва, 2009. – С.213-233 – [Електронний ресурс ] – http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/

Дописи // Село. – 1918 р. – 8 грудня. № 14. – С. 4

Лозовий В.С. Правосвідомість селянства в період української революції 1917-1920 рр.: історичний аспект /

В.С.Лозовий. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана

Огієнка, редакційно-видавничий відділ, 2011. – 112 с.

Лозовиий В. С. Аграрна революція в Наддніпрянській Україні: ставлення селянства до влади в добу Цен-

тральної Ради ( березень 1917 – ківтень 1918 р.) / В. Лозовий. – Кам’янець-Подільський: ПП «Мошак М.І.»,

– 480 с.

Любовець О. М. Всеукраїнський союз земельних власників у політичній системі гетьманату П. Скоро-

падського / О. М. Любовець – Український історичний журнал. – 2008 р. – №4. – С. 60-71.

Паражение повстанцев // Подольский край. – 1918 р. – 22 серпня – № 156. – С. 1.

Рабочая жизнь // Подольская мисль. – 1918 р. – 6 серпня – № 2. – С. 2.

Реєнт О. П. Перечитуючи написане / О. П. Реєнт – К.: Інститут історії України НАН України, 2005. – 256 с.

Солденко В. Ф. Прихід П. Скоропадського до влади: механізм

державного перевороту та визначальні чин-

ники закріплення режиму / В. Ф. Солдатенко – Український історичний журнал. – 2008 р. – №4. – С. 5-19.

Трофимов В. Деякі аспекти державотворення в період Гетьманату Павла Скоропадського / В.Трофимов –

Україна соборна: Зб. наук. Статей/ Київ, 2005. – Вип. 2 – Ч.І. – 415 с.