ІСТОРІЯ РОМАНІСТИКИ В НІМЕЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТАХ (ХVІI – ХХІ ст.)

Н. В. Мелінчук

Анотація


Проаналізовано та охарактеризовано становлення та розвиток ро- маністики в німецьких університетах (ХVІI – ХХІ ст.). Найпопулярніша спеціальність філологічного спрямування в німецьких університетах – романістика. Як зазначено у Новому універсальному лексиконі (Bertelsmann): «Романістика – наука, про романські мови та літератури» [1, c. 809]. Романістика включає в себе такі наукові галузі, зокрема: арген- тиністика, баскістика, бразилістика, бретоністика, галісістика, дал- матиністика, іспаністика, італіністика, Кастилія, каталаністика, Ката- лонські поля, каталанці, кельтистика, молдовістика, окситаністика, португістика, провансилістика, ретороманістика, романістика, романі – циганська румунська мова, румуністика, сардистика, франкістика. Вона вивчає особливості європейських мов та їх діалектів (італійська, іспан- ська, португальська, французька), займається вивченням мов національ- них меншин Європи (галісійська, каталанська, окситанська, ретороман- ська, сардська мови). «Романські мови походять з вульгарної латини європейських мов; замовною близькістю їх членують на три групи: 1. За- хіднороманські мови (іспанська, португальська, каталанська, прован- сальська, французька, ретороманська); 2. Східнороманські мови (іта- лійська, далматинська [мертва мова]), румунська; 3. Центральноро- манські мови (сардська)» [1, c. 809]. Німецький філолог К. Ман вперше в 1863 р. використав термін «романська філологія». «Університет, вищий навчальний заклад, який в цілому сприяє розвитку науки завдяки дослідженню та навчанню. Відвідування університету передбачає наяв- ність випускних іспитів у середній школі. Щонайменше через чотири роки по закінченню навчання складаються державні іспити. В залежності від різновиду іспиту присвоюються вчені ступені. Назва «університет» про- слідковується в середньовічному понятті Universitas magistrorrum et scholarium («Організація викладачів та тих, хто навчається»), яка піз- ніше тлумачилось як Universitas literarum («Цілісність наук»). На почат- ку ХІІІ ст. університет у Парижі, який отримав привілеї від Папи Римсь- кого став вихідним пунктом та взірцем для західних університетів. Саме там почали класифікувати вчені ступені (бакалавр, ліцензіат, магістр, доктор). Перший німецький університет засновано 1348 р. у Празі Карлом ІV» [1, c. 977].

Ключові слова


романістика; Німеччина; університет

Повний текст:

PDF

Посилання


Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка / Шарль Балли.- М.: Изд-во иностранной

литературы, 1955. – 416 с.

Балли Ш. Французская стилистика / Шарль Балли. – 2-е изд., стереотипное. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. –

с. (История языков народов Европы).

Балли Ш. Язык и жизнь / Шарль Балли // Пер. с фр. / Вступ. ст. В.Г. Гака. Изд. 2-е. – М.: Едиториал УРСС,

– 232 с. (Женевская лингвистическая школа).

Браше О. Историческая грамматика французского языка / О. Браше. – М.: Эдиториал УРСС, 2005. – 184 с.

(История языков народов Европы).

Бурсье Э. Основы романского языкознания (elements de linguistique romane) / Эдуар Бурсье (Edouard Bourciez)

// Пер. с фр. / Под. ред., с предисл. и примеч. Д.Е. Михальчи. Изд. 3-е. – М.: Едиториал УРСС, ЛКИ,

– 680 c. (История языков народов Европы).

Бучко Г.Є., Галаса О.І. Латинська мова: посібник для студентів гуманітарних спеціальностей / Ганна Євге-

нівна Бучко, Ольга Іванівна Галаса. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. – 160 с.

Вольф Е.М. История португальського языка / Елена Михайловна Вольф // Учеб. для ин-тов и фак. иностр.

яз. – М.: Высш. шк., 1988. – 264 с.

Гируцкий А.А. Введение в языкознание: Учеб. пособие / Анатолий Антонович Гируцкий. – 3-е изд. – Мн.:

ТетраСистемс, 2005. – С.260 – 262.

Григорьев В.П. История испанского языка / Вадим Павлович Григорьев. – М: Едиториал УРСС, 2004. –

с. (История языков народов Европы.) – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://jsulib.ru/Lib/

Articles/997/355/ (24 вересня 2016 р.).

Доза А. История французского языка (Histoire de la langue fracaise) / Альберт Доза. – М.: Эдиториал УРСС,

– 474 с. (История языков народов Европы).

Козаржевский А.Ч. Учебник латинского языка / Андрей Чеславович Козаржевский. – М., Изд-во Моск.

ун-та, 1981, 312 с.

Кравченко В.И. Универсальный справочник по грамматике латинского языка. Enchiridion universal in

grammatical Latina / Владимир Ильич Кравченко. – M.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр

«МарТ», 2007. – 288 с. (Серия «Учебный курс»).

Льюис Г., Педерсен Х. Краткая сравнительная грамматика кельтских языков (A Concise Comparative Celtic

Grammar) / Генри Льюис, Хольгер Педерсен. – М.: Едиториал УРСС, 2002. – 512 с. (История языков наро-

дов Европы).

Мелінчук Н.В. Використання досвіду реформування мовної освіти в університетах Німеччини до України //

Проблемы современного педагогического образования. Сер. : Педагогика и психология. – Сб. статей: –

Ялта: РИО КГУ, 2014. – Вып. 46. – Ч.5. – С. 126-133.

Мелінчук Н.В. Виклики сучасності до національної системи університетської освіти обʼєднаної Німеччини

(3.10.1990 – 2014 рр.) // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т.245. Вип. 233. Педагогіка. –

Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – С.16-20.

Мелінчук Н.В. Загальне мовознавство в німецьких університетах (ХІХ ст. – І пол. ХХ ст.) // Миколаїв :

Новітня філологія. – 2013. – №46. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили. – С. 5-14.

Мелінчук Н.В. Загальне мовознавство в німецьких університетах (ХІХ ст. – І пол. ХХ ст.) // Новітня філо-

логія. – 2014. – № 48. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили. – С. 43-53.

Мелінчук Н.В. Подібності та відмінності університетської освіти України та Німеччини // Проблемы сов-

ременного педагогического образования. Сер. : Педагогика и психология. – Сб. статей: – Ялта: РИО ГПА,

– Вып. 47. – Ч. 3. – С. 137-142.

Мелінчук Н.В. Романістика в університетах Німеччини (ІІ половина ХІХ – ХХ ст.) // Міжнародна науково-

практична конференція «Ольвійський форум – 2016: стратегії країн Причорноморського регіону в геополі-тичному просторі»: тези. Том 2. Академічні свободи, університетська автономія, наука і освіта для сталого

розвитку. Мовно-культурна політика. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – С.43-45.

Мелінчук Н.В. Становлення та розвиток університетської освіти у Німеччині // Проблеми сучасної педаго-

гічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей. – Вип. 40. – Ч.3. – Ялта: РВВ КГУ, 2013. – С.183-190.

Мелінчук Н.В. Сучасна модель університетської освіти Німеччини // Наукові праці: Науково-методичний

журнал. – Т. 246. Вип. 234. Педагогіка. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – С.15-20.

Мелінчук Н.В. Тенденції мовної освіти в університетах Німеччини (1949-2014 рр.) // Новітня філологія. –

– №49. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили. – С. 31-44.

Ничаюк С.П. Латинська мова для юридичних факультетів: Навч. посіб. / Світлана Петрівна Ничаюк. –

Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2008. – 204 с.

Пиотровский Р.Г. Формирование артикля в романских языках. Выбор формы / Раймонд Г. Пиотровский. –

М: Едиториал УРСС, ЛКИ, 2013. – 186 с. (История языков народов Европы).

Покровский М.М. Материалы для исторической грамматики латинского языка / Михаил Михайлович

Покровский. – М. : Унив. тип., 1898. – 277 с. Адрес хранения. PA 224. [Електронний ресурс]. – Режим дос-

тупу: http://www.e-heritage.ru/ras/view/publication/general.html?id=4691567 (25 вересня 2016 р.).

Савова С.С. Словарь испанской разговорной речи. (Vocabulario del espanol coloquial) / Славка Симеонова

Савова. – М: Едиториал УРСС, 2006. – 232 с. (История языков народов Европы).

Сергиевский М. История французского языка / Максим Сергиевский. – М.: Эдиториал УРСС, ЛКИ. – 2014. –

с. (История языков народов Европы)

Степанов Г.В. Испанский язык Испании и Америки. К проблеме языкового варьирования / Георгий Вла-

димирович Степанов. – М: Едиториал УРСС, 2004. – 328 с. (История языков народов Европы).

Хоміцька З.М. Латинська мова / Зоя Миколаївна Хоміцька. – Х.: Право, 2007. – 256 с.

Цимбалюк Ю.В. Англо-латинсько-українсько-російський словник афоризмів / Юрій Васильович Цимба-

люк. – К.: Грамота, 2009. – 408 с.

Черданцева Т.З. Очерки по лексикологии итальянского языка / Тамара Захаровна Черданцева. – М.: Выс-

шая школа, 1982. – 184 с.

Черданцева Т.З. Язык и его образы: Очерки по итальянской фразеологии / Тамара Захаровна Черданцева. –

М: Едиториал УРСС, ЛКИ. – 2010. – 168 с. (История языков народов Европы).

Шабага И.Ю. Grammatica latina. Латинский язык для переводчиков / Ирина Юрьевна Шабага // Под. ред.

Н.К. Гарбовского. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Моск. ун-та, Высшая школа перевода. – 2009. –

с. – (Серия HIERONYMUS).

Шишмарев В.Ф. Очерки по истории языков Испании / Владимир Фёдорович Шишмарев; АН СССР, Ин-т

языка и мышления им. Н.Я.Марра ; отв. ред. акад. И.И.Мещанинов. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1941. –

XI, [1], 337, [3] c. (Серия «Romano-Germanica», T. V).

Balls I. 2 Bde.: Teil 1: Oberherrscher und Oberherrschaft in Irland / Dr. Irene Balls. Teil 2: Texte und Übersetzungen,

Register. Berlin: curach bhán publications, zweite durchgesehene und verbesserte Auflage, 2015 – («Bonner

Beiträge zur Keltologie», Band 2/1 & 2/2). ISBN: 978-3-942002-24-0; 18 x 25cm; 963 Seiten mit 34 Tabellen und

Abbildungen. – Signatur: YE 220 H491. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.keltologie.

uni-bonn.de (21 вересня 2016 р.).

Beck-Busse G., Zollna I. Catharinus Dulcis. Erster Professor der französischen und italienischen Sprache an der

Philipps-Universität Marburg / Prof. Dr. Gabrielle Beck-Busse, Prof. Dr. Isabel Zollna // «Studier mal Marburg»,

September 2006. – S.8, S. 18. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dulcis-info.de (10 серпня

р.).

Bertelsmann. Das neue Universallexikon. – Gütersloh / München: Wissen Media Verlag GmbH. – S. 1055.

«Bonner Beiträge zur Keltologie». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.keltologie.unibonn.de

(21 вересня 2016 р.).

Duden. Die deutsche Rechtschreibung. Das umfassende Standartwerk auf der Grundlage der neuen amtlichen

Regeln. – Bd.1, 24. Auflage. – Dudenverlag: Mannheim – Leipzig – Wien – Zürich. – 2006. – S. 1216.

Festakt für den Begründer der Romantik // «Frankfurter Rundschau», Dienstag, 6. Juni 2006. – № 129. – D/H.–

D 2972. – Jahrgang 62. – № 129/3. – S.14. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dulcisinfo.de

(10 серпня 2013 р.).

Erster Professor für Französisch // «Gießener Anzeiger», Freitag, 2. Juni 2006. 257 Jahrgang. – Nr. 127. – G 3265 –

S. 17. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dulcis-info.de (10 серпня 2013 р.).

Hitzeroth M. Catharinus Dulcis begründete die Romanistik an Marburger Hochschule / Manfred Hitzeroth //

«Oberhessische Presse», 30. Mai 2006. – № 124. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dulcisinfo.de

(10 серпня 2013 р.).

Hitzeroth M. Professor begann Lehre mit 65. Romanisten der Uni

erinnerten an Catharinus Dulcis / Manfred Hitzeroth

// «Oberhessische Presse», 3. Juni 2006. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dulcisinfo.de

(10 серпня 2013 р.).

Hitzeroth M. Professor für exotische Sprachen hielt vor 400 Jahren Antrittsvorlesungen / Manfred Hitzeroth //

«Oberhessische Presse», (25. August 2005), S. 3. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dulcisinfo.de

(10 серпня 2013 р.). – 2006. – S. 1216.

«Zeitschrift für celtische Philologie». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.keltologie.unibonn.de

(21 вересня 2016 р.).

«Zeitschrift für Katalanistik». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www2.uni-frankfurt.de

(28 вересня 2013 р.).

«Zeitschrift für Katalanistik». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.hu-berlin.de/ (27 вересня

р.).