НА СЛУЖБІ САМОДЕРЖАВСТВА: РОСІЙСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ У ФОРМУВАННІ МОДЕРНОЇ ІМПЕРСЬКОЇ ІДЕОЛОГІЇ

Ю. С. Земський, С. К. Дуб

Анотація


Коли у Європі ХІХ ст. активізувалися процеси націотворення, ідеологи російського самодержавства віднайшли модель експлуатації націоформуючих сил в інтересах імпе- рії. Європейські громадянські суспільства, «озброєні» ідеєю нації боролися із інститу- тами своїх держав, домагаючись від останніх служіння своїм (громадянським) інте- ресам, натомість російська модерна імперська ідеологія виховувала в росіянах псевдо- націю – вірнопідданих патріотів імперії та самодержавства. Російська історіографія у вказаному процесі відіграла вагому роль. Провідні історики прагнули довести, що Росія («Свята Русь») є зразком для усього світу, який вгруз у безбожництві, гріхах та революційності. Водночас необмеженому самодержавству не- має жодної альтернативи й лише ця форма правління є єдино справедливою й ефекти- вною, з огляду на особливості історичного поступу Росії.

Ключові слова


російська історіографія; модернізація імперської ідеології; самодер- жавство; російські міфологеми

Повний текст:

PDF

Посилання


Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма / Н. А. Бердяев. – М. : Наука, 1990. – 224 с.

Cуни Рональд. Диалектика империи: Россия и Советский союз / Рональд Суни // Новая имперская история

постсоветского пространства: Сборник статей (Библиотека журнала «Ab Imperio») / Под ред. И. В. Гераси-

мова, В. С. Глебцова и др. – Казань : «Центр Исследований Национализма и Империи», 2004. – С. 163–196.

Каппелер Андреас. Росія як поліетнічна імперія. Виникнення. Історія. Розпад / Андреас Каппелер; [перекл. з

нім. Х. Назаревич, наук. ред. М. Крикун]. – Львів : Вид-во Українського Католицького Університету, 2005. –

ХІІ, 360 с.

Ливен Доминик. Империя, история и современный мировой порядок / Доминик Ливен // Мифы и заблужде-

ния в изучении империи и национализма. – М. : Новое издательство, 2010. – С. 283–324.

Уортман Ричард. Сценарии власти: мифы и церемонии русской монархии / Ричард Уортман; [пер. с англ.

И. А. Пильщикова]: в 2 т. – М. : ОГИ, 2004.– Т. 2: От Александра ІІ до отречения Николая ІІ. – 797 с.

Розанов В. В. О подразумеваемом смысле нашей монархии / В. В. Розанов. – СПб : Типография А. С. Суво-

рина, 1912. – 87 с.

Земський Ю. С. Польська, російська та українська еліти в змаганнях за Правобережну Україну середини

ХІХ ст. / Ю. С. Земський. – Хмельницький : Поліграфіст, 2011. – 350 с., іл.

Velychenko Stephen. National History as Cultural Process. A Survey of the interpretaitions of Ukraine’s Past in

Polish, Russian, and Ukrainian Historical Writing from the Earliest Times to 1914 / Stephen Velychenko. – Canadian

Institute of Ukrainien Studies Press University of Alberta, 1992. – 283 c.

Wortman Richard. The «Integrity» (tselost’) of the State in Imperial Russian Representation / Richard Wortman //

Ab imperio. – 2011. – № 2. – C. 20–44.

Василенко И. А. Политические процессы на рубеже культур / И. А. Василенко. – М. : УРСС, 1998. – 388 с.