НІМЕЦЬКА КОЛОНІЗАЦІЯ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ ХVІІІ – ХІХ СТ.: ПЕРІОДИЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ

І. С. Міронова

Анотація


Статтю присвячено проблемі періодизації німецької колонізації Південної України ХVІІІ–ХІХ ст. У контексті цього питання з’ясовано причини колонізації, виділено основні етапи переселенської політики, проаналізовано адміністративно-правові заходи росій- ського уряду, що впливали на цей процес. У висновках виділено три основних періоди колонізації регіону німецьким населенням з позиції їх організованого і масового пересе- лення та юридичного стану

Ключові слова


німецька національність; колонізація; колоністи; переселенці; періодизація; Південна Україна; законодавча база

Повний текст:

PDF

Посилання


Багалей Д. И. Колонизация Новороссийского края и первые шаги его по пути культуры / Д. И. Багалей. – К. :

Тип-фия Г. Т. Корчак-Новицкого, 1989. – 118 с.

Бєлiкова Н. Формування етноконфесiйного простору Донбасу (на прикладi Донецької областi): постановка

проблеми / Н. Бєлікова // Наука. Релiгiя. Суспiльство. – 2005. – № 1. – С. 33–42.

Бойко Я. В. Заселение Южной Украины. 1860-1890 гг. (Историко-экономическое исследование) / Я. В. Бойко. –

Черкассы : Сіяч, 1993. – 264 с.

Васильчук В.М. Німецька спільнота в Україні в другій половині ХVІІІ – першій половині ХІХ ст. /

В. М. Васильчук // Культура народов Причерноморья. – 2001. – № 24. – С. 79–86.

Велицин А. А. Немцы в России / А. А. Велицин. – СПб., 1893. – 281 с.

Володько В. Гіркі плоди імперії. – Ч. ІІІ / В. Володько [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://www.3republic.org.ua/ua/analytics/11688.

Гагстенгаузен А. Исследования внутренних отношений народной жизни, в особенности сельских учрежде-

ний России / А. Гагстенгаузен. – СПб., 1870. – Т. 1. – 490 с.

Дружинина Е. И. Южная Украина в 1800–1825 гг. / Е. И. Дружинина. – М. : Наука, 1970. – 383 с.

Зеленчук В. С. Население Бессарабии и Приднестровья в XIX веке: этнографические и социально-

демографические процессы / В. С. Зеленчук. – Кишинев : Штиинца, 1979. – 288 с.

Исаев А. Заметки о немецких колониях в России / А. Исаев // Русская мысль. – 1894. – Кн. 12. – 147 с.

Кабузан В. М. Заселение Новороссии (Екатеринославской и Херсонской губерний) в XVIII – первой поло-

вине XIX вв. (1719–1858 гг.) / В. М. Кабузан. – М. : Наука, 1976. – 306 с.

Каменский П. В. Вопрос или недоразумение? К вопросу об иностранных поселениях на юге России /

П. В. Каменский. – М., 1895. – 78 с.

Клаус А. Наши колонии. Опыты и материалы по истории и статистике иностранной колонизации в России /

А. Клаус. – СПб., 1869. – 454 с.

Красюк А. Ю. Из прошлого немецких колоний на Юге Украины / А. Ю. Красюк, Г. Ф. Кязымова, И. П. Серов,

Э. Г. Плесская. – Одесса, 1994. – 48 с.

Кулинич І. М. Нариси з історії німецьких колоній в Україні / І. М. Кулинич, Н. В. Кривець. – К. : Інститут

історії України НАН України, 1995. – 272 с.

Литвин В. Історія України: підручник / В. Литвин. – К. : Наук. думка, 2013. – 991 с.

Начальный период екатерининских реформ [Электронный

ресурс]. – Режим доступа :

http://refdb.ru/look/3877543.html.

Самойлов Ф. А. Некоторые аспекты истории немецкой колонизации Северного Причерноморья в конце

XVIII–XIX вв. (на материалах Кучурганского округа) / Ф. А. Самойлов // Вісник Харківського національно-

го університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: Історія. Вип. 40. – 2008. – С. 415–430.

Скальковский А.А. Хронологическое обозрение истории Новороссийского края. – Ч. 2 / А.А. Скальковский.

– Одесса: Городская типография, 1838. – 368 с.

Стьопченко Е. Німці-колоністи та «сусіди» – цигани в поліетнічному оточенні півдня України наприкінці

XVIII – XIX століття / Е. Стьопченко // Науковi записки. Збiрник праць молодих вчених та аспiрантiв. –

Т. 15. – К., 2008. – С. 402-418.

Турченко Ф. Г. Південна Україна: модернізація, світова війна, революція (кінець ХІХ ст. – 1921 р.): [істори-

чні нариси] / Ф. Г. Турченко, Г. Ф. Турченко. – К. : Генеза, 2003. – 304 с.

Шевчук Н. А. О проблеме «мирного завоевания» Юга Украины немецкими колонистами (ІІ половина XIX в. –

год) / Н. А. Шевчук // Вопросы германской истории. – 1996. – Вып. 25: Немцы в Украине. – С. 48–57.

Шевчук-Бєла Я. В. Правові основи політики Російської імперії у відношенні німецьких колоністів у Північ-

ному Причорномор’ї / Я. В. Шевчук-Бєла // Актуальні проблеми політики. – 2013. – Вип. 49. – С. 370–375.