ПРОБЛЕМА ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ ГАЛИЧИНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

А. А. Кучеренко

Анотація


Революція 1848 року в Австрійській імперії вивела на арену політичної боротьби представників української національної меншини. З цього моменту Галичина перетво- рилася на місце активного протистояння українського та польського національно- визвольних рухів. Одним із ключових напрямків протиборства стало питання отриман- ня освіти рідною мовою. Опираючись на підтримку Відня і власні фінансові можливості поляки значно випередили українців у розгортання різноманітних освітніх установ. Українцям, у кращому випадку, вдавалося добитися відкриття окремих класів у польсь- ких освітніх закладах. Вища шкільна рада, яка мала би сприяти розгортанню освітньої мережі двох ключових народів Галичини була укомплектована чиновниками з числа по- ляків. Тому, при виникненні спірних питань, завжди ставала на бік польської сторони. Ця обставина додавала ще більшої напруги в українсько-польські відносини.

Ключові слова


освіта; Галичина; українці; поляки

Повний текст:

PDF

Посилання


Плекан Ю. Польсько-українські взаємини на початку ХХ століття у Галичині (за матеріалами архівних збі-

рок Ягеллонського університету) / Ю. Плекан // Збірник наук. статей кафедри історії України Чернівецького

нац. ун-ту імені Юрія Федьковича «Питання історії України». – Т. 9. – Чернівці : «Зелена Буковина», 2006.

Пахолків С. Українська інтелігенція у Габсбурзькій Галичині: освічена верства й емансипація нації. – Львів :

«Піраміда», 2014.

Ястребовъ Н. Галиція накануне Великой Войны 1914 года. Съ картой Галиціи Буковины съ Угорской Русью /

Н. В. Ястребовъ – Петроградъ : Типографія А. Э. Коллинсъ, 1915. – 148 с.

Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ–ХХ ст. / Я. Грицак – К., 1996. – 360 с.

Зашкільняк Л., Крикун М. Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших дів. – Львів, 2002. – 752 с.

Михальський Ю. Польські демократи та українське питання в

Галичині напр. XIX – на поч. XX ст.

(до 1914 р.) / Ю. Михальський // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Вип. 33. – Львів,

– С. 122–131.

Чорновіл І. Польсько-українська угода 1890–1894 pp. – Львів, 2000. – 247 с.

Чорновол І. Поляки і українці в політиці Австро-Угорщини в другій половині 80-х років XIX ст. («Українсь-

ка інтрига» графа Г. Кальнокі) // Україна: Культурна спадщина, національна свідомість, державність. –

Львів, 1995. – Вип. 2. – С. 71–81.

Moklak J. Stanowisko posłów ruskich (ukraińskich) w Sejmie Krajowym galicyjskim wobec projektu ustanowienia

Rady Szkolnej Krajowej (1866 r.) / J. Moklak // Dzieje kształtowania się polskich instytucji oświatowych / pod red.

E. A. Mierzwa. – Piotrków Trybunalski, 2002. – S. 79–89.

Moklak J. W walce o tożsamość ukraińców. Zagadnienie języka wykładowego w szkolach ludowych i średnich w

pracach galicyjskiego Sejmu Krajowego. 1866–1892 / J. Moklak. – Kraków : Historia Jagellonica, 2004.

Gruchala J. Rząd austriacki i polskie stronnictwa polityczne w Galicji wobec kwestii ukraińskiej (1890–1914) /

Janusz Gruchala. – Katowice, 1988.

Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ ст.: Нариси політичної історії / Т. Гунчак – К., 1993.

Верига В. Нариси з історії України (кінець XVII ст. – початок ХХ ст. ). – Львів, 1996.

Химка Джон-Пол. Зародження польської соціал-демократії та українського радикалізму в Галичині (1860–

. – К., 2002.

Подання посла Романчука // Діло. – 1886. – 9 (21) січня.

Хід дебатів над поданням пос. Романчука на ХVІІ і ХVІІІ засіданнях Сейму // Діло. – 1886. – 9 (21) січня.

Щедрість польська для русинів // Діло. – 1886. – 11 (23) січня.

Другі дебати над поданням посла Ю. Романюка на 24 засідання

Галицького сейму // Діло. – 1886. – 11 (23) січня.

Руска гімназія в Перемишлі // Діло. – 1895. – 13 (25) січня.

Лист посла Танячкевича // Діло. – 1898. – 17 грудня.

Качмар Володимир Михайлович. Проблема українського університету у Львові в кінці XIX – на початку

ХХ ст.: суспільно-політичний аспект : дис... канд. іст. наук : 07.00.01 / Львівський держ. ун-т ім. Івана

Франка. – Л., 1999.