Історичний архів. Наукові студії

Галузь і проблематика: Збірник містить публікації історичних джерел, джерелознавчих та історіографічних досліджень, статей з актуальних проблем історії України та всесвітньої історії, міжнародних відносин, історії історичної науки, рецензії, повідомлення про наукові події та заходи.
ISSN 2413-578X (Online), ISSN 2077-5709 (Print).

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15367-4039ПР від 07.07.2009 р.

Видання включене до Переліку наукових фахових видань з історичних наук (Наказ МОН України №1021 від 7 жовтня 2015 р., Постанова ВАК України №1-05/2 від 10 лютого 2010 р.)

Мова видання: українська, російська, польська, англійська.

Засновники: Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв);
Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського Національної академії наук України (м. Київ).

Головний редактор: Сінкевич Є. Г., доктор історичних наук, професор.

Електронна копія журналу у відкритому доступі зберігається в базі даних «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Журнал включено до Index CopernicusUlrich’s Periodical Directory, індексується у  Google Scholar.Історчний архів. Наукові студії

№ 17 (2016)

Зміст

Регіональна історія

ПОГЛИБЛЕННЯ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ПРОТИСТОЯННЯ В ГАЛИЧИНІ НА ЗЛАМІ ХІХ–ХХ ст. PDF
А. А. Кучеренко
КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ ПОЛЬСЬКОЇ ГРОМАДИ ОДЕСИ НА СТОРІНКАХ ПОЛЬСЬКО-МОВНОЇ ПЕРІОДИКИ НА ПОЧАТКУ ХХ ст. PDF
Я. Мокляк, Євген Григорович Сінкевич
ТРУДОВІ РЕСУРСИ КРИМУ І ПРОЦЕС БУДІВНИЦТВА ПІВНІЧНО-КРИМСЬКОГО КАНАЛУ В 1951-1954 рр. PDF
П. В. Савицький
РІШЕННЯ РАДИ ЛЬВІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИ-ТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА ПРО ПРИСВОЄННЯ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ ТА ВЧЕНИХ ЗВАНЬ (СІЧЕНЬ–ТРАВЕНЬ 1941 р.) PDF
Р. Б. Тарнавський
ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ СЕЛЯНСЬКИХ ЗАВОРУШЕНЬ У ПІВДЕННИХ ГУБЕРНІЯХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В РОКИ ПЕРШОЇ РОСІЙСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ PDF
П. О. Токаленко
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДЛЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО ФЛОТУ НА ХЕРСОНЩИНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст. PDF
Я. А. Нагрибельний

ВІТЧИЗНЯНА ТА ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

ЗНАК РІВНОСТІ МІЖ ЕТИМОЛОГІЄЮ ЕТНІКОНУ «ПОЛОВЦІ» І ПОДІЄВИМ РЯДОМ В ІСТОРІЇ ПРАУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ХІ-ХІІ ст. PDF
Н. В. Агафонова
ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ВУАН 1921–1928 рр: КАФЕДРИ У СТРУКТУРІ ІСТОРИЧНОГО ЗНАННЯ PDF
С. Г. Водотика, Л. А. Савенок
ДИТЯЧА БЕЗПРИТУЛЬНІСТЬ У ДРУГІЙ РЕЧІПОСПОЛИТІЙ: ПРИЧИНИ ТА СПРОБИ ПОДОЛАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АНОМАЛІЇ PDF
А. А. Котиченко
НАЦІОНАЛЬНЕ ПИТАННЯ В УРСР (1920-1980-ті рр.): ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ PDF
І. С. Міронова
УРБАНІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ У 60-х рр. ХХ ст. PDF
О. Шарін

Історіографія, джерелознавство, персоналії

ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ БРАУНЕР (1857–1941): НАРИСИ БІОГРАФІЇ І НАУКОВОЇ ТВОРЧОСТІ PDF
О. П. Безлуцька
ДОКУМЕНТИ АРХІВУ ОУН У КИЄВІ ПРО УКРАЇНСЬКУ ЕМІГРАЦІЮ В НІМЕЧЧИНІ В 1920-1945 рр. PDF
Д. В. Бурім, Ю. А. Черченко
ГОСПОДАРСЬКА ТА ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДИНАСТІЇ ХАРИТОНЕНКІВ ЗА ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
О. М. Гайдай
ІВАН СТЕПАНОВИЧ МАЗЕПА-КОЛЕДИНСЬКИЙ – ВТІЛЕННЯ ЕПОСУ УКРАЇНСЬКОГО ДУХОВНОГО ВІДРОДЖЕННЯ КОЗАЦТВА PDF
Генрієтта Гетте
ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖУВАНОСТІ ІСТОРІЇ ГОЛОДОМОРУ 1932-1933РР. НА МИКОЛАЇВЩИНІ В РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИВЧЕННЯ PDF
М. М. Зеркаль
ЧОРНОМОРСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИЙ АРХІВ: ПОДАЛЬШІ РОЗВІДКИ В ІСТОРІЮ ВТРАЧЕНОГО УКРАЇНОЮ АРХІВУ PDF
Л. Л. Левченко
ПЕТРО СОЛОМАТІН: КРАЄЗНАВЕЦЬ, ЖУРНАЛІСТ PDF
Н. І. Рябчикова
УКРАЇНА ТА ОКУПАЦІЯ КРИМУ РОСІЄЮ 2014 р. В ОЦІНКАХ ЯПОНСЬКИХ НАУКОВЦІВ PDF
В. Удовік
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІСПАНІСТИКИ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ PDF
А. О. Хмель
ДОКУМЕНТИ ДЕРЖАВНИХ АРХІВІВ ВОЛИНСЬКОЇ ТА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ ЯК ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ ОРГАНІВ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ВОЛИНІ У РОЗВИТКУ МІСТ НА ПОЧАТКУ ХХ ст. PDF
Я. П. Цецик