Історичний архів. Наукові студії

Галузь і проблематика: Збірник містить публікації історичних джерел, джерелознавчих та історіографічних досліджень, статей з актуальних проблем історії України та всесвітньої історії, міжнародних відносин, історії історичної науки, рецензії, повідомлення про наукові події та заходи.
ISSN 2413-578X (Online), ISSN 2077-5709 (Print).

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15367-4039ПР від 07.07.2009 р.

Видання включене до Переліку наукових фахових видань з історичних наук (Наказ МОН України №1021 від 7 жовтня 2015 р., Постанова ВАК України №1-05/2 від 10 лютого 2010 р.)

Мова видання: українська, російська, польська, англійська.

Засновники: Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв);
Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського Національної академії наук України (м. Київ).

Головний редактор: Сінкевич Є. Г., доктор історичних наук, професор.

Електронна копія журналу у відкритому доступі зберігається в базі даних «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Журнал включено до Index CopernicusUlrich’s Periodical Directory, індексується у  Google Scholar.Історчний архів. Наукові студії

№ 19 (2017)

Зміст

Статті

ДОЛЯ УКРАЇНСЬКОГО ЕМІГРАНТА У МІЖВОЄННІЙ НІМЕЧЧИНІ В СПОГАДАХ ГОЛОВИ УНО ТИМОША ОМЕЛЬЧЕНКА PDF
Д. В. Бурім, Ю. А. Черченко
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВИ У ПОЛАБСЬКИХ СЛОВ’ЯН: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ВИМІР ІСТОРІОГРАФІЇ PDF
Р. М. Вацеба
ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ З НІМЕЧЧИНОЮ ТА АВСТРО-УГОРЩИНОЮ ЗА ЧАСІВ ГЕТЬМАНСТВА П. СКОРОПАДСЬКОГО PDF
Л. Вовчук
ЕТОС ГРОМАДСЬКОГО СЛУЖІННЯ У ПОЛЬСЬКОМУ ПУБЛІЧНОМУ ДИСКУРСІ ХІХ ст. PDF
Н. Ю. Громакова
РАДЯНСЬКІ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ І РЕАБІЛІТАЦІЯ ЖЕРТВ ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ В УКРАЇНІ (1950–1980-ті рр.) PDF
В. М. Даниленко
ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ЖІНОЧОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ у ХІХ – першій третині ХХ століття PDF
В. А. Добровольська
ПОЛІТИЧНІ РЕПРЕСІЇ НА ПРИДНІПРОВ’Ї (1918–1928 рр.) У ДОСЛІДЖЕННЯХ УКРАЇНСЬКИХ ІСТОРИКІВ PDF
О. А. Довбня
ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ СТОСУНКІВ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ В 1924–1934 рр. PDF
М. М. Зеркаль
АНТИГЕТЬМАНСЬКІ ПОВСТАННЯ НА МИКОЛАЇВЩИНІ (1918 р.) PDF
Ю. В. Котляр
УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ НАМІСНИКІВ ГАЛИЧИНИ НА СТОРІНКАХ ЩОДЕННОЇ ГАЗЕТИ «ДІЛО» PDF
А. А. Кучеренко
ІДЕЯ СВОБОДИ, ПРАВДИ І СПРАВЕДЛИВОСТІ НАДІЇ СУРОВЦОВОЇ PDF
О. В. Лісовська
КІМНАТА МАНУСКРИПТІВ У МУЗЕЇ КНИГИ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ м. ДРЕЗДЕН PDF
Н. В. Мелінчук
РЕПРЕСИВНА ПОЛІТИКА СТАЛІНСЬКОГО ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ ЩОДО ПОЛЬСЬКОЇ ЕТНІЧНОЇ МЕНШИН ОДЕЩИНИ в 20–30-ті роки ХХ століття PDF
Л. С. Мартинова
ІСТОРІЯ МОЛДАВСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ В УНІВЕРСИТЕТАХ НІМЕЧЧИНИ (XV–XXI ст.) PDF
Н. В. Мелінчук
РЕПРЕСІЇ СТАЛІНСЬКОГО РЕЖИМУ В 1930-х рр. СТОСОВНО НІМЦІВ ПІВДНЯ УКРАЇНИ PDF
Б. Я. Нагрибельний
СТАНОВЛЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ХЕРСОНСЬКОЇ УЧИТЕЛЬСЬКОЇ СЕМІНАРІЇ (за архівними документами ДАХО) PDF
Я. А. Нагрибельний
РАДЯНСЬКИЙ «РАЙ» НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ. НА ПРИКЛАДІ ОДНІЄЇ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ 1941 р. PDF
Є. Г. Сінкевич
ПОСТАТЬ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ТА КОЗАЧЧИНА В ОЦІНЦІ Б. БАРАНОВСЬКОГО І С. ЛІБІШОВСЬКОЇ PDF
А. І. Ткачук
ГРОШОВА ЕМІСІЯ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ В ПЕРІОД ДИРЕКТОРІЇ, ПРЕДСТАВЛЕНА В КОЛЕКЦІЇ МУЗЕЮ ГРОШЕЙ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ PDF
Н. О. Тріфонова
ДОІНСТИТУЦІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ АВТОКЕФАЛЬНИХ ПАРАФІЙ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ (1920–1921 рр.) PDF
О. П. Тригуб